Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Ceza Hukuku İlkeleri Çerçevesinde Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Kararları

Ömer Tuğrul ZOR

Makalede, bir idari yaptırım olan ve iktisadi alana müteallik hak ve hürriyetler üzerinde doğrudan hukuki etki doğuran kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararları, idari yaptırımlara egemen olan ceza hukuku ilkeleri çerçevesinde incelenmiştir.

İhale, Yasaklama, Ceza Hukuku, İdari Yaptırım, İdari Ceza, İdari İşlem, Kanunilik, Orantılılık, Ne Bis in idem, Cezaların Şahsiliği, Yasaklanmış Müteahhitler.

In this article, blacklisting in public tenders, as an administrative sanction, which has direct legal effect on economic rights and freedoms, is discussed within the framework of criminal law principles prevailing on administrative sanctions.

Procurement (Tender, Bidding, Government Contract), Blacklisting (Prohibition From Participation in Tenders), Criminal (Penal) Law, Administrative Sanction, Administrative Penalty, Administrative Act, Legality, Proportionality, Non Bis in idem, İndividual Criminal Responsibility, Banned Contractors.

1. GENEL OLARAK

Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama işleminin tanımına yasal metinlerde yer verilmemekle birlikte; anılan müessese 01.01.1984 tarihinde yürürlüğe giren 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihale mevzuatımıza girmiş olup, bu müesseseye, 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda da yer verilmiştir.

Kavramı; rekabet, saydamlık, eşitlik ve kamuoyu denetimine açıklık gibi ilkeler merkezli kamu alım sistemini bozmaya yönelik birtakım ihlallerde bulunan gerçek veya tüzel kişilerin geçici veya sürekli1 olarak ihalelere katılmaktan men edilmesi olarak tanımlamak mümkündür.2

Bu makale, idarelerce 4734 sayılı Kanun3 çerçevesinde verilen ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarına hasredilmiş olup, çalışmada 4734 sayılı Kanuna göre mahkemelerce veya diğer kanunlar uyarınca verilen yasaklama kararları sarfınazar edilmiştir.