Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Terazi Hukuk Dergisi

Editör: Mutlu DİNÇ

ISSN: 1306-9802
Makale Sayısı: 3512
Yayın Periyodu: Aylık
Yer Aldığı Dizinler: ULAKBİM

Terazi Hukuk Dergisi 2006 yılından bu yana, kamu hukuku ve özel hukuk alanlarındaki özgün çalışmaların geniş bir hukukçu kitlesine ulaştırılmasını sağlamak üzere bağımsız ve tarafsız bir yayın politikası gözetilerek her ay düzenli olarak yayınlanmaktadır. Bugüne kadar yayınlanmış 3000’den fazla makalesi ile yayın hayatı boyunca ülkemizde en çok makale yayınlayan hukuk dergisidir.

Dergimizde, kör hakemlik sistemine göre değerlendirilen bilimsel makalelere, uygulamadaki sorunlara çözüm önerisi getiren yazılara, karşılaştırmalı hukuk çalışmalarına, karar incelemelerine ve hukukçulara uygulamada yol gösterebilecek pratik bilgileri kapsayan uzman hukukçuların yazılarına yer verilmektedir.

Amaç, Kapsam, Araştırma ve Yayın Etiği, Yayın Politikası, Yayın İlkeleri, Hakem Değerlendirme Süreci, İntihal İncelemesi ve Yazım Kuralları Bölümlerine "Yayın Politikası ve Süreci" başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Diğer (Arşiv) Sayılar

Derginin Adı

Terazi Hukuk Dergisi

Derginin Kısa Adı

THD

Yayıncısı

Seçkin Yayıncılık A.Ş.

İletişim

Mustafa Kemal Mah. 2158. Sk. No: 13 Çankaya/ANKARA

Tel: (0 312) 435 30 30 (Pbx)

Faks: (0 312) 435 24 72

E-posta: [email protected]

Web Adresi: www.terazi.com.tr, www.jurix.com.tr/dergi/terazi-hukuk-dergisi

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

[email protected]

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

[email protected]

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Koray SEÇKİN

[email protected]

Ahmet Berat BEGÜM / İngilizce

[email protected]

Abone Sorumlusu

Meral HATIRLI

[email protected]

Kapak ve Sayfa Tasarımı

Emre KIZMAZ

[email protected]

ISSN: 1306-9802

e-ISSN: 2791-8432

Cilt: 0

Sayı: 214 | Haziran 2024

Tarandığı Dizinler: ULAKBİM

Yayın Dili: Türkçe

Basım Tarihi, Yeri: Haziran 2024  / ANKARA

Yayın Türü:Yaygın Süreli, Aylık

Matbaa

Vadi Grafik Ltd. Şti.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi, 1420 Cad. No: 58/1 Yenimahalle/ANKARA

Tel: (0 312) 395 85 71

Amaç

Terazi Hukuk Dergisi (THD), basılı ve dijital ortamda yayınlanan özgün, bilimsel ve akademik bir dergidir. Dergi, hukukun tartışmalı alanlarına ışık tutacak araştırma ve incelemelere yer vererek hukukun her alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri tüm hukukçulara ulaştırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede hitap ettiği okuyucu kitlesini sadece akademisyenlerle sınırlandırmayıp, hâkim, savcı ve avukat tüm hukukçulara ulaşmayı, akademik çalışmalardaki değerli bilgileri uygulamacılara, uygulamacıların uzun yıllar boyunca kazandıkları deneyimi de akademisyenlere ulaştıran bir köprü vazifesi görmeyi istemektedir.

THD, özgün bilimsel çalışmalara, hukukun müphem kalmış, tartışmaya muhtaç noktalarını açıklayıcı makalelere yer verirken, günümüzde teknolojinin ve dünyanın değişmesi ile ortaya çıkmakta olan yeni hukuk disiplinlerine de özel bir önem atfetmektedir. Bu alanlarda araştırma yapmak isteyen hukukçuları teşvik etmekte, hukuku geliştirmeye yönelik çalışmaları desteklemektedir.

Diğer yandan, ülkemizde çok sayıda yayınevi hukuk kitapları yayıncılığı yaparken, dergi yayıncılığının bir getirisi olmaması, hatta baştan itibaren zarar eden bir çalışma olmasından maalesef neredeyse hiçbiri dergi yayınlamayı, hukuku geliştirmek için elini taşın altına koymayı düşünmemektedir. Dergimizin imtiyaz sahibi olan Seçkin Yayıncılık dergi yayıncılığını bir kazanç kalemi olarak değil, hukukun gelişmesine bir katkı olarak düşünmekte, Terazi Hukuk Dergisi’ni yayınlayarak okuyucularıyla olan 61 yıllık ilişkisini pekiştirmekte ve onlara şükranlarını sunmaktadır.

 

Kapsam

Hukuki kavramları, konuları doktriner temellerle ve hukuk literatüründe yayınlanmış zengin kaynaklarla inceleyen, alanında uzman akademisyenlerin çift hakem denetiminden geçen araştırma makaleleri; ülkemizde uygulamada karşılaşılan sorunları değerlendiren, bazen doktrin ağırlıklı bazen yüksek mahkemelerin kararları üzerinden değerlendirme yapan, bazen dünyadaki akademik incelemeleri ve perspektifleri yansıtan inceleme makaleleri; hukuka yön veren nitelikli karar incelemeleri Terazi Hukuk Dergisi’nin kapsamını oluşturmaktadır. Akademik değeri yüksek, daha önce farklı uluslararası üniversitelerdeki akademisyenlerce yayınlanmış makale çevirileri de dergimizde yayınlanmaktadır. Ayrıca alanında büyük bilgi birikimine ve deneyime sahip yüksek yargı mensupları ile avukatların uygulamaya ilişkin değerlendirmeleri, ufuk açıcı görüşleri de dergi kapsamında yer almaktadır.

 

Araştırma ve Yayın Etiği

Terazi Hukuk Dergisi’nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Terazi Hukuk Dergisi’nin yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından açık erişim olarak yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınmıştır.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Terazi Hukuk Dergisi’ne çalışma gönderen yazarların aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

 • Yazarların gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazarların başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
 • Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
 • Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
 • Yazarlardan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazarlar beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
 • Eğer Yazarlar gönderdikleri makalede bir başka kişi veya kuruma ait veri, şekil, tablo, grafik ve benzeri içerikler kullanmışlarsa, bunların kullanım iznini yazılı olarak aldıklarını, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya araştırma yapılan katılımcıların rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
 • Yazarlar makalelerinde yer verdikleri içeriklerin ülkemiz yasalarını ve yasaların başka kişilere tanıdığı meşru hakları ihlal etmediğinden emin olmalı, bu kapsamda tüm cezai ve hukuki sorumluluğun kendilerine ait olduğunu bilmelidirler.
 • Yazarlar araştırma süresince elde edilen kişisel verilerin, kişilerden alınan izin çerçevesinde ve sadece amaçla sınırlı olarak kullanıldığını, ihtiyaç sonrasında imha edildiğini veya anonimleştirildiğini, makale içerisinde bu verilerin başkaları tarafından görülecek/anlaşılacak şekilde kullanılmadığını taahhüt etmelidirler.
 • Yazarların yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirmeli, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapmalıdır.
 • Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Yazarlar başka bir dergide, veritabanında, kamuya açık ortamlarda yayınlanmış veya derginin hakem denetiminden ‘Yayınlanamaz’ raporu almış çalışmayı Terazi Hukuk Dergisi’ne gönderemezler.
 • Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, Terazi Hukuk Dergisi’nde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

 • Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarfetme,
 • Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
 • Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
 • Düşünce ve ifade özgürlüğünü destekleme,
 • Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
 • Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
 • Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu ile ilişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel alanyazına katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

 • Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
 • Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi bir problem görmediği sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
 • Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
 • Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
 • Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci“ mutlaka yayınlanmalı, yazarlar tarafından talep edilse bile çalışmayı incelemek üzere atanan hakemler ile ilgili hiçbir bilgi verilmemeli ve tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
 • Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

 • Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
 • Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamalıdır.
 • Yazarlar ve hakemler arasında çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
 • Körleme hakemlik bağlamında yazarlar ve hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
 • Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmeli, hakeme çalışma ile ilgili olumlu veya olumsuz herhangi bir görüş bildirilmemelidir.
 • Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
 • Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
 • Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
 • Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
 • Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın kurulu ile ilişkiler

Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler;

 • Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
 • Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
 • Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
 • Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
 • Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editöryal ve kör hakemlik süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan “Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci“ politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlarlar.

Kalite güvencesi

Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan katılımcılara veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu-KVKK” çerçevesinde sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem

Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak

Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması

Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazarların haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık

Editörler;

 • Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
 • Eleştirilen çalışmaların yazarlarına cevap hakkı tanımalıdır.
 • Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikayetler

Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkileyemez.

Çıkar çatışmaları

Editörler; yazarlar, hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Terazi Hukuk Dergisi değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar editörler aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları da editör aracılığıyla yazarlara ulaştırılır. Bu bağlamda Terazi Hukuk Dergisi için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

 • Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
 • Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
 • Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
 • Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
 • Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
 • Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.

Hakemler değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklar çerçevesinde gerçekleştirmelidir.

Yayıncının Etik Sorumlukları

Terazi Hukuk Dergisi yayıncısı olan SEÇKİN YAYINCILIK, 2006 yılından bu yana bir kar beklentisi olmaksızın ülkemizde hukukun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla ve kamu yararını gözeterek Terazi Hukuk Dergisi’ni yayınlamaktadır. Bu bağlamda SEÇKİN YAYINCILIK ve Yönetim Kurulu, Terazi Hukuk Dergisi ile ilgili aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:

 • Editörler, Terazi Hukuk Dergisi’ne gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
 • Yayıncı bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
 • Terazi Hukuk Dergisi’nde yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
 • Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğun taşır.

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

Terazi Hukuk Dergisi’nde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen [email protected] adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Yayın Politikası

THD’de bilimsel çalışmaların yayınlanması sürecinde kamu hukuku ve özel hukuk alanındaki bilimsel çalışmaların gelişmesine katkı sağlamak üzere bağımsız ve tarafsız bir yayın politikası takip edilmektedir.

Yazarlar:

 • Sunulan makalenin özgün çalışması olduğunu, makale ile ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, makalede yer verilen metin, varsa şekil tablo ve grafiklerin ülkemiz yasalarını veya başka şahısların telif ve sair haklarını ihlal etmediğini taahhüt eder.
 • Çalışmalarda, birden fazla yazar olması halinde, yazarların tümü yazarlık ölçütlerine uyar; her bir yazarın ilgili çalışmaya kayda değer ölçüde katkı sunmuş olması ve yukarıda belirtilen taahhüde uyması gerekir.
 • Çalışmada yararlanılan kaynakların tümüne, yazım kurallarında düzenlenen kurallara uygun ve doğru şekilde atıf yapılır ve kaynakçada yer verilir, çalışmada yararlanılmayan eserler kaynakçada listelenmez.
 • Makalenin yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş daha önce başka bir derginin hakem denetiminden geçmemiş veya yayınlanamaz raporu almamış, dergi veya online veri tabanında yer almamış veya yayınlanmak için sunulmamış olması gerekir.

Hakemler:

 • Makaleleri tarafsız ve nesnel esaslara göre değerlendirmesi beklenen hakemlerin, yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin çalışmalarda hakemlik yapması beklenir. Hakem ilgili çalışmanın değerlendirilmesi hususunda kendini yetkin görmemesi halinde hakemlik görevinden kaçınmalıdır.
 • Hakemlerin gizliliği esastır. Kör hakemlik sistemi mevcuttur. Hakemlerin başka kişilerle ilgili çalışmaları tartışması yasaktır. Ancak gerekli görülmesi halinde, editörün kararıyla, hakemin ilgili çalışmaya ilişkin yorumları, aynı çalışmanın diğer hakemleri ile paylaşılabilir.
 • Görevi kabul eden hakemin çalışmaya ilişkin değerlendirmesini karar verilen makul bir süre içinde editöre göndermesi, hakemlik görevini verilen süre içerisinde yerine getiremeyeceği kanaatine varması halinde, zaman kaybetmeden editörü bilgilendirmesi beklenir.

Editörler:

 • THD’ye gönderilen çalışmalar, çift kör hakemlik sisteminde herhangi bir ayrımcılığa sebebiyet vermeyecek şekilde bağımsız olarak değerlendirilir. Hakem değerlendirmeleri sonucunda yayıma uygun bulunan çalışmaların, en yakın sayıdaki makalelerin çeşitliği, önemi, güncelliği vb. gibi sebeplerle bir sonraki sayıda yayımlanmasına karar verilmesi mümkündür.
 • Dergiye gönderilen çalışmalar, derginin amaç ve kapsamı ile yazım kurallarına ve yayın politikasına uyumu, özgünlüğü ve önemi yönünden yayıma uygun görülmemesi halinde hakeme gönderilmeden editör tarafından reddedilebilir. Bu durumda, ret kararının sebebi açık şekilde yazar ile paylaşılır.
 • Editörlerin, hakemleri bilgi ve uzmanlıklarına uygun çalışmalar için görevlendirmesi esastır. Atanan hakemle, değerlendirme sürecine ilişkin bilgi ve belgelerin paylaşılması editörün sorumluluğundadır. Keza, editör nezaketsiz ve bilimsel olmayan hakem değerlendirmelerini kabul etmez.
 • Editör, KVKK ve kör hakemlik sistemi gereğince, paylaşımı zorunlu olan bilgiler hariç olmak üzere, gizli bilgilerinin korunması için azami özeni gösterir.
 • Editör tüm hakem sürecinde ilk hakem düzeltme ve onayı, ikinci hakeme gönderimi, ikinci hakem düzeltme ve onayı, sorumlu yazı işleri müdürü teknik düzeltmesi, çevirmen kontrolü ve yazarlardan değişiklik onayı aşamaları için de tüm süreçte yazarları mümkün olduğunca bilgilendirme sorumluluğunu taşır.
 • Düzeltmelerin zamanında gelmemesi ve aksama durumunda onaylanmış makalelerin yayınını bir sonraki sayıya geçirme ve hangi sayıda hangi zamanda hangi makalenin yer alacağına karar verebilme hakkına sahiptir.
 • İlk hakem onayı sonrası şayet ikinci hakem raporu olumsuz olursa makaleyi akademik açıdan daha kıdemli hakeme ileterek yayın sürecini organize eder.
 • Yayımına karar verilen makaleler için makalenin tüm yazarlarından FSEK hükümleri gereğince mali hak devir formunu alır.

Dergiye gönderilen makalelere on gün içinde cevap verilir. Hakem süreci ile beraber makalenin yayın programına alınması en fazla 4 aydır.


Dergi açık erişime kapalıdır. Fakat araştırmacılar için kısa süreli deneme aboneliği şeklinde ücretsiz erişim imkanı sağlanmaktadır.


Ücret Politikası

 • Derginin tüm giderleri Seçkin Yayıncılık tarafından karşılanmaktadır.
 • Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir.
 • Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.
 • Çalışmanın yayımlanması durumunda yazar; basılı, görsel, işitsel, dijital ortamdaki tüm iletim, yayma, çoğaltma, işleme, devir, doğrudan veya dolaylı temsil haklarını, yurtiçinde ve yurtdışında, tüm dillerde süresiz olarak Seçkin Yayıncılık A.Ş.’ye devrettiğini kabul etmiş sayılır. Devrettiği haklar karşılığında Yayınevi yazara telif ücreti öder. Hakemli olarak yayımlanan makalelerde ise yazara telif ücreti ödenmez; telif bedeli değerlendirme bedeli olarak hakemlere ödenir.

 

Yayın İlkeleri

THD, ayda bir kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimizde bilimsel makalelere, uygulamadaki sorunlara çözüm önerisi getiren yazılara, karşılaştırmalı hukuk çalışmalarına, karar incelemelerine ve hukukçulara uygulamada yol gösterebilecek pratik bilgilere yer verilmektedir.

Dergi dört ana bölümden oluşmaktadır; birinci bölümde hakem denetiminden geçmiş makalelere, ikinci bölümde hakem denetiminden geçmemekle beraber kaynakça, atıf, öz ve anahtar kelimelerle uygun şekil şartlarına sahip makalelere, üçüncü bölümde uzmanların hukuki görüş ve yorumlarına, dördüncü bölümde ise dergimizde düzenli köşe sahibi olan yazarların çalışmalarına yer verilmektedir.

Bunların dışında; Hukuk Dünyasından Haberler, Hukuk Ajandası, Yüksek Yargı Kararları, Mevzuat gibi hukukçuları güncel gelişmelerden haberdar etmeyi amaçlayan bölümler de mevcuttur.

 1. THD’nin yayın dili Türkçedir, yazarların çalışmalarını doğru, akıcı ve güncel bir Türkçe ile hazırlamaları beklenir.
 2. Gönderilen çalışmalar daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Yazarlar, yayına kabul edilen çalışmaları daha sonra bir başka yerde yayımlatmamayı da taahhüt ederler.
 3. THD’de yayımlanan çalışmalardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazara aittir, bu konuda Derginin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 4. THD’ye gönderilen çalışmalar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez, sadece değerlendirme ile ilgili sonuç yazara bildirilir.
 5. Gönderilen çevirilerde çevirmen, eserin yazarından veya yayım hakkına sahip kişi veya kurumdan yazılı izin almak ve bu izin belgesini editörlüğe iletmek zorundadır.
 6. Yazarlar çalışmanın ekinde eksiksiz olarak ad ve soyadlarını, unvanlarını, iletişim bilgilerini, çalıştıkları kuruluşun adını ve ORCID numaralarını [email protected] adresine iletmelidirler.
 7. Hakem değerlendirmesi talep eden yazarlar, bunu mesajlarında belirtmelidirler.
 8. Yazarlar, THD’ye gönderdikleri çalışmanın ilgili olduğu hukuk disiplin(ler)ini, 10 cümleyi geçmeyen özünü, en fazla 15 kelimeden oluşan anahtar kelimelerini ve kaynakçayı çalışmalarına eklerler. ‘Hakemli Makaleler’ ve ‘Makaleler’ bölümlerinde yayınlanması istenen çalışmaların ayrıca başlık, öz ve anahtar kelimelerinin İngilizcelerini de gönderirler.
 9. Dergiye gönderilen yazılar aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun yazılmış olmalıdır. Buna uygun olmayan çalışmalar iade edilebilir veya içeriği zedelemeyecek şekilde Yayın Kurulu tarafından düzeltilebilir.

 

Hakem Değerlendirme Süreci

 • THD’de değerlendirme süreci kör hakemlik sistemine göre işler. Hakem değerlendirme raporları Dergi tarafından arşivlenir.
 • Makale değerlendirme süreci aşağıdaki aşamaları izler;
  - Editör/editörler tarafından ön değerlendirme, eleme ve eksiklerin talep edilmesi
  - İlk hakem değerlendirmesi - yazar düzeltmelerinin iletilmesi
  - İlk hakem onayı
  - İkinci hakem süreci - ikinci yazar düzeltmeleri
  - Opsiyonel olarak üçüncü hakem süreci
  - Sorumlu Yazı İşleri Müdürü düzeltmeleri
  - Çevirmen düzeltmeleri
 • Yazarların makale ön değerlendirme aşamasında, editör/editörler makale konusunun ya da yayın için talep edilen sürenin dergi için uygun olmaması durumunda makaleyi reddedebilir.
 • Ön değerlendirme sürecinde, eksiklik tespit edilen makaleler için yazarların editör/editörler tarafından kendilerine yazılan yazılara cevap süresi en fazla 10 gündür.
 • Ön değerlendirme aşamasında 10 (on) gün içerisinde talep edilen düzeltmeler yazar tarafından yapıl(a)maz veya talep edilen değişiklikleri 10 (on) gün içerisinde tamamlanamaz veya düzeltilen makale editöre gönderilmez ise, editör/editörler makaleyi red etme hakkında sahiptirler.
 • Hakemlerden düzeltme alan makaleler, hakem raporları doğrultusunda düzeltilmesi amacıyla yazarlara gönderilir.
 • Yazarlara düzeltme işlemi için tanınan süre yapılacak düzeltmenin kapsamı, mevzuat değişikliği, istenen kaynaklar, mücbir sebep gibi nedenlerle editör/editörler tarafından belirlenir ve bu süre azami 3 (üç) aydır.
 • Hakem değerlendirme aşamasında azami 3 (üç) ay içerisinde talep edilen düzeltmeler yazar tarafından yapılmaz veya düzeltilen makale editöre gönderilmez ise editör/editörler makaleyi red etme hakkında sahiptirler. Bu makaleler hakem değerlendirmesinden geçtiği için olumsuz makale olarak dergi veritabanında saklanmaktadır.
 • THD’ye çalışmalarını gönderen yazarlar Yayın İlkelerini kabul etmiş sayılırlar ve bu hususu çalışmanın ekinde gönderdikleri mektupta beyan ederler.

 

İntihal İncelemesi

 • Terazi Hukuk Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen tüm makalelerin intihal programlarına tabi tutulması gerekmektedir.
 • İntihal/benzerlik oranı, Yayın Kurulu tarafından en fazla %15 olarak belirlenmiştir.
 • Dergiye gönderilen makaleler ilk aşamada kontrol edilir. %15'in üzerinde intihal oranına sahip makaleler, editör/editörler tarafından yazara geri gönderilir.

 

Yazım Kuralları

 1. Yazının başlığı ilk harfleri büyük sola hizalı olarak yazılmalıdır.
 2. Yazılar 12 punto Times New Roman yazı tipi ile yazılmalı, paragraf başı içeriden başlamalıdır. Dipnotlarda ve tablolarda ise 10 punto harf büyüklüğü kullanılmalıdır.
 3. Dipnotlar numara sırasıyla sayfa altında gösterilmelidir.
 4. Tablo ve şekillere numara verilmeli ve altta yer almalıdır. Numara sonrasında başlık ve açıklama gelmeli, alıntı yapılan kaynak ise hemen altında verilmelidir.
 5. Metin, başlıklar ve alt başlıklara ayrılarak sistematize edilmelidir, alt başlıklandırma en fazla 5. seviyeye kadar inmelidir. Başlılandırmalar aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:
  1. seviye: I, II, III, ...
  2. seviye: A, B, C, ...
  3. seviye: 1, 2, 3, ...
  4. seviye: a, b, c, ...
  5. seviye: aa, bb, cc, ...
 6. Metin içerisinde kullanılan yabancı kökenli kelimeler italik olarak belirtilmelidir.
 7. Bir kaynaktan aktarılan metinler tırnak içerisinde verilmeli ve uygun bir şekilde atıf yapılmalıdır. THD’de Chicago atıf sistemi kullanılmaktadır.
 8. Metin içerisinde kaynaklara atıf yapıldığında kaynakça ve dipnotta aşağıdaki yazım şekline uyulmalıdır;

 

Kaynakça

Kitaplarda:
Günay, Erhan. Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Suçları. Ankara: 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2005.

Makalelerde:
Çağlayan, Ramazan. “İdarî Yargıda İstinaf Uygulamasındaki Bazı Sorunlar Üzerine Düşünceler”. Terazi Hukuk Dergisi C. 14, S. 160 (2019): 2686-2301.

Online Yayınlarda:
Çağlayan, Ramazan. “İdarî Yargıda İstinaf Uygulamasındaki Bazı Sorunlar Üzerine Düşünceler”. Terazi Hukuk Dergisi C. 14, S. 160 (2019): 2686-2301. Erişim Tarihi: 25.01.2020. https://jurix.com.tr/article/20089.

* Birden fazla yazarlarda: Soyad, İsim, İsim Soyad, ... ve İsim Soyad.

Dipnot

Kitaplarda:
Erhan Günay, Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Suçları (Ankara: 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2005), s. 55-60.

Makalelerde:
Ramazan Çağlayan, “İdarî Yargıda İstinaf Uygulamasındaki Bazı Sorunlar Üzerine Düşünceler”, Terazi Hukuk Dergisi C. 14, S. 160 (2019): 2686-2301.

Online Yayınlarda:
Ramazan Çağlayan, “İdarî Yargıda İstinaf Uygulamasındaki Bazı Sorunlar Üzerine Düşünceler”. Terazi Hukuk Dergisi C. 14, S. 160 (2019): 2686-2301, Erişim Tarihi: 25.01.2020, https://jurix.com.tr/article/20089.

* Birden fazla yazarlarda: İsim Soyad, İsim Soyad, ... ve İsim Soyad.

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Sinan Sami AKKURT / Selçuk Üniversitesi - Konya

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Kırşehir 2. Noteri

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.