Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Terazi Hukuk Dergisi

Editör: Mutlu DİNÇ

ISSN: 1306-9802
Makale Sayısı: 2891
Yayın Periyodu: Aylık
Yer Aldığı Dizinler: ULAKBİM
Diğer Sayılar
 • Sahibi / Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Mutlu DİNÇ
 • Editör Yardımcısı:

  Dilek PALA KAYA
 • Yayın Sahibi:

  Koray SEÇKİN
 • Yayın Kurulu:

 • Galip DOĞAN
 • Nevzat ÖZGÜR
 • Ramazan ÇAĞLAYAN
 • Halil YILMAZ
 • Mehmet Akif TUTUMLU
 • Remzi ÖZMEN
 • Sabih ARKAN
 • Mutlu DİNÇ
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Remzi ÖZMEN
 • Abone Sorumlusu:

  Meral HATIRLI
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  İsmail ÇAM
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Faruk ACAR
 • Sururi AKTAŞ
 • Ercan AKYİĞİT
 • Ömer ANAYURT
 • Ramazan ARSLAN
 • Zühtü ARSLAN
 • Çetin ARSLAN
 • M. Emin ARTUK
 • Ender Ethem ATAY
 • Fethi AYTAÇ
 • Yusuf Solmaz BALO
 • Nurettin BİLİCİ
 • Vedat BUZ
 • Meltem Dikmen CANİKLİOĞLU
 • Seyithan DELİDUMAN
 • Yahya DERYAL
 • Vahit DOĞAN
 • Sadettin DOĞANYİĞİT
 • Mustafa Ruhan ERDEM
 • Gönen ERİŞ
 • Nuri ERİŞGİN
 • Şeref ERTAŞ
 • Hasan Tahsin GÖKCAN
 • Erhan GÜNAY
 • Mehmet Hakan HAKERİ
 • Hamit İ. HANCI
 • Muzaffer HATİPOĞLU
 • Ayşe HAVUTCU
 • Hamdi Tamer İNAL
 • Ali Naim İNAN
 • Hasan İŞGÜZAR
 • Halil KALABALIK
 • Yavuz KAPLAN
 • Cemil KAYA
 • Seydi KAYMAZ
 • Şaban KAYIHAN
 • Taylan Özgür KİRAZ
 • Ahmet M. KILIÇOĞLU
 • Fatih Selami MAHMUTOĞLU
 • Tekin MEMİŞ
 • Şafak NARBAY
 • Yücel OĞURLU
 • Ali PARLAR
 • İbrahim PINAR
 • Ahmet Cemal RUHİ
 • Türkan Yalçın SANCAR
 • E. Tuncay Kaplan SENYEN
 • Doğan SOYASLAN
 • Mehmet Handan SURLU
 • Durmuş TEZCAN
 • Mustafa TOPALOĞLU
 • Ali Dursun ULUSOY
 • Hüsamettin UĞUR
 • Fatih M. UŞAN
 • Nihat YAVUZ
 • Serhat M. YENER
 • Haluk ÇOLAK
 • İlker ÇOLAK
 • Veli Özer ÖZBEK
 • Gökçe Türkoğlu ÖZDEMİR
 • Yekta Güngör ÖZDEN
 • Muharrem ÖZEN
 • İzzet ÖZGENÇ
 • Bahri ÖZTÜRK
 • Cumhur ŞAHİN
 • Murat ŞEN

Terazi Hukuk Dergisi Yayın İlkeleri

Terazi Hukuk Dergisi ayda bir kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimizde bilimsel makalelere, uygulamadaki sorunlara çözüm önerisi getiren yazılara, karşılaştırmalı hukuk çalışmalarına, karar incelemelerine ve hukukçulara uygulamada yol gösterebilecek pratik bilgilere yer verilmektedir.

Dergimiz dört ana bölümden oluşmaktadır; birinci bölümde hakem denetiminden geçmiş makalelere, ikinci bölümde hakem denetiminden geçmemekle beraber kaynakça, atıf, öz ve anahtar kelimelerle uygun şekil şartlarına sahip makalelere, üçüncü bölümde uzmanların hukuki görüş ve yorumlarına, dördüncü bölümde ise dergimizde düzenli köşe sahibi olan yazarların çalışmalarına yer verilmektedir.

Bunların dışında; Hukuk Dünyasından Haberler, Hukuk Ajandası, Yüksek Yargı Kararları, Mevzuat gibi bölümlerimizle hukukçuları güncel gelişmelerden haberdar etmeyi amaçlamaktayız.

Yayın İlkeleri

 1. Dergimizin yayın dili Türkçedir, yazarların çalışmalarını doğru, akıcı ve güncel bir Türkçe ile hazırlamaları beklenir.
 2. Dergimize gönderilen çalışmalar daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Yazarlar, yayına kabul edilen çalışmaları daha sonra bir başka yerde yayımlatmamayı da taahhüt ederler.
 3. Çalışmanın yayımlanması durumunda yazar; basılı, görsel, işitsel, dijital ortamdaki tüm iletim, yayma, çoğaltma, işleme, devir, doğrudan veya dolaylı temsil haklarını, yurtiçinde ve yurtdışında, tüm dillerde süresiz olarak Seçkin Yayıncılık A.Ş.’ye devrettiğini kabul etmiş sayılır. Devrettiği haklar karşılığında Yayınevi yazara telif ücreti öder. Hakemli olarak yayımlanan makalelerde ise yazara telif ücreti ödenmez; telif bedeli değerlendirme bedeli olarak hakemlere ödenir.
 4. Dergimizde yayımlanan çalışmalardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazara aittir, bu konuda Dergimizin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 5. Dergimize gönderilen çalışmalar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez, sadece değerlendirme ile ilgili sonuç yazara bildirilir. 
 6. Dergimize gönderilen çevirilerde çevirmen, eserin yazarından veya yayım hakkına sahip kişi veya kurumdan yazılı izin almak ve bu izin belgesini editörlüğe iletmek zorundadır. 
 7. Yazarlar çalışmanın ekinde eksiksiz olarak ad ve soyadlarını, unvanlarını, iletişim bilgilerini, çalıştıkları kuruluşun adını ve kısa özgeçmişlerini terazi@seckin.com.tr adresine iletmelidirler.
 8. Hakem değerlendirmesi talep eden yazarlar, bunu mesajlarında belirtmelidirler.
 9. Yazarlar, Dergimize gönderdikleri çalışmanın ilgili olduğu hukuk disiplin(ler)ini, 10 cümleyi geçmeyen özünü, en fazla 15 kelimeden oluşan anahtar kelimelerini ve kaynakçayı çalışmalarına eklerler. ‘Hakemli Makaleler’ ve ‘Makaleler’ bölümlerinde yayınlanması istenen çalışmaların ayrıca başlık, öz ve anahtar kelimelerinin İngilizcelerini de gönderirler.
 10. Dergiye gönderilen yazılar aşağıda belirtilen Yazım Kurallarına uygun yazılmış olmalıdır. Buna uygun olmayan çalışmalar iade edilebilir veya içeriği zedelemeyecek şekilde Yayın Kurulu tarafından düzeltilebilir. 
 11. Hakem denetimi talep edilen makaleler, Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra konu üzerinde uzman iki hakeme gönderilir ve onayıyla yayımlanır. Eğer hakemlerden biri olumsuz görüş bildirirse, üçüncü bir hakeme başvurulur ve onun görüşü belirleyici olur.
 12. Dergimizde değerlendirme süreci kör hakemlik sistemine göre işler. Hakem değerlendirme raporları Dergi tarafından arşivlenir. 
 13. Hakem değerlendirmesi sonucu düzeltme istendiği takdirde bu düzeltmeler yazar tarafından yapılarak tekrar hakem onayına sunulur. 
 14. Hakem denetimi talep edilmeyen çalışmalar doğrudan Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir ve kabul edilenler uygun ilk sayıda yayınlanır. 
 15. Dergimize çalışmalarını gönderen yazarlar Yayın İlkelerimizi kabul etmiş sayılırlar ve bu hususu çalışmanın ekinde gönderdikleri mektupta beyan ederler.

Yazım Kuralları

 1. Yazının başlığı ilk harfleri büyük sola hizalı olarak yazılmalıdır. 
 2. Yazılar 12 punto Times New Roman yazı tipi ile yazılmalı, paragraf başı içeriden başlamalıdır. Dipnotlarda ve tablolarda ise 10 punto harf büyüklüğü kullanılmalıdır. 
 3. Dipnotlar numara sırasıyla sayfa altında gösterilmelidir. 
 4. Tablo ve şekillere numara verilmeli ve altta yer almalıdır. Numara sonrasında başlık ve açıklama gelmeli, alıntı yapılan kaynak ise hemen altında verilmelidir. 
 5. Metin, başlıklar ve alt başlıklara ayrılarak sistematize edilmelidir, alt başlıklandırma en fazla 5. seviyeye kadar inmelidir. Başlılandırmalar aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:
  1. seviye: I, II, III, ...
  2. seviye: A, B, C, ...
  3. seviye: 1, 2, 3, ...
  4. seviye: a, b, c, ...
  5. seviye: aa, bb, cc, ...
 6. Metin içerisinde kullanılan yabancı kelimeler italik olarak belirtilmelidir. 
 7. Bir kaynaktan aktarılan metinler tırnak içerisinde verilmeli ve uygun bir şekilde atıf yapılmalıdır. Dergimizde Chicago/Turabian atıf sistemi kullanılmaktadır.
 8. Metin içerisinde kaynaklara atıf yapıldığında kaynakça ve dipnotta aşağıdaki yazım şekline uyulmalıdır;

KAYNAKÇA
Kitaplarda:

- Günay, Erhan. Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Suçları. Ankara: 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2005.

Makalelerde:
- Çağlayan, Ramazan. “İdarî Yargıda İstinaf Uygulamasındaki Bazı Sorunlar Üzerine Düşünceler”. Terazi Hukuk Dergisi C. 14, S. 160 (2019): 2686-2301.

Online Yayınlarda:
- Çağlayan, Ramazan. “İdarî Yargıda İstinaf Uygulamasındaki Bazı Sorunlar Üzerine Düşünceler”. Terazi Hukuk Dergisi C. 14, S. 160 (2019): 2686-2301. Erişim Tarihi: 25.01.2020. https://jurix.com.tr/article/20089.

* Birden fazla yazarlarda: Soyad, İsim, İsim Soyad, ... ve İsim Soyad.

DİPNOT
Kitaplarda:

- Erhan Günay, Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Suçları (Ankara: 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2005), s. 55-60.

Makalelerde:
- Ramazan Çağlayan, “İdarî Yargıda İstinaf Uygulamasındaki Bazı Sorunlar Üzerine Düşünceler”, Terazi Hukuk Dergisi C. 14, S. 160 (2019): 2686-2301.

Online Yayınlarda:
- Ramazan Çağlayan, “İdarî Yargıda İstinaf Uygulamasındaki Bazı Sorunlar Üzerine Düşünceler”. Terazi Hukuk Dergisi C. 14, S. 160 (2019): 2686-2301, Erişim Tarihi: 25.01.2020, https://jurix.com.tr/article/20089.

* Birden fazla yazarlarda: İsim Soyad, İsim Soyad, ... ve İsim Soyad.