Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Başvuru Yolu ve Süresi Gösterilmeyen 
Tebligatın Dava Açma Süresine Etkisi,
 Fransız Danıştayı’nın Eski Polis Komiseri
 M.A.B. Kararı

Effects on Statute of Limitation of a Notification in Which Applicable 
Remedy And Period Haven’t Been Designated, Decision of French
 Council of State on the Former Police Commissioner M.A.B.

Muhammed Ali AYDIN

Fransız Danıştayı, bir polis komiserini emekliye ayıran işlemin tebligatında başvuru mercii belirtilmediği için dava açma süresinin işlemeyeceğine ancak işlemin tesisinin üzerinden 22 sene geçmiş olması nedeniyle makul sürenin aşıldığından bahisle davanın reddedilmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu kararda, hukuk güvenliği idare açısından zamanın etkisiyle pekişen hukuki statülere dokunmamak, bireyler açısından ise aradan aşırı bir zamanın geçmesi halinde usulsüz bir tebligat nedeniyle dava açma süresinin işlemediği kabul edilse bile makul dava açma süresinin geçtiğinden bahisle dava açma hakkının düşmesi olarak yorumlanmıştır.

Anayasa 40. madde, Hak Arama Hürriyeti, Fransız Danıştayı, Conseil D’Etat, Tebligatta Başvuru Merciinin Gösterilmemesi, Tebligatta Başvuru Süresinin Gösterilmemesi, Dava Açma Süresinin Gösterilmemesi, Makul Süre.

The French Council of State took a decision dismissing the action asserting that statute of limitation will not be valid for the notification sent to a police commissioner for retirement since the applicable remedy hadn’t been mentioned however the reasonable period had been expired since 22 years have passed after the actions. In this decision, it is interpreted as loosing right of litigation asserting not to touch legal statuses settled with the effect of time from the point of legal security administration, and since the reasonable period for litigation has passed even it would have been accepted that statute of limitation wouldn’t be applied because of irregular notification from the point of individuals.

40 Article of Constitution, Right to Legal Remedies, French Council of State, Conseil D’Etat, Not Indicating Remedy in Notification, Not Indicating Application Period in Notification, Not Indicating Period for Litigation, Reasonable Time.

CONSEIL D’ETAT (FRANSIZ DANIŞTAYI)

ESAS NO: 387763

KARAR TARİHİ: 13.07.2016

Lebon derlemesinde yayınlandı.