Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Banka Kredilerinde Erken Ödeme

Mustafa TOPALOĞLU

ÖZET:

Çalışmada genel olarak erken ödeme kavramı üzerinde durulmuş, özellikle mortgage kredilerinde erken ödeme kurumu hakkında yabancı ülke uygulamalarına değinilmiş ve bunun dışındaki kredilere ilişkin erken ödeme hususları Türk Hukuku özelinde inceleme konusu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erken Ödeme, Banka Kredisi, Mortgage, Erken Ödeme Cezası, Karz Şeklinde Kullandırılan, Finansal Kiralama, Senet Karşılığı Kredi, Cari Hesap Şeklinde İşleyen Kredi.

I. Genel Olarak Erken Ödeme

Borçlu kural olarak borçlanılan edimi muaccel olmadan da ifa edebilir. Borçlar Kanununun 80. maddesi, borçlunun vadesinden önce ifa yetkisini düzenlemiştir. “Vaktinden Evvel İfa” başlığını taşıyan BK m. 80 hükmüne göre, “Akdin hükmünden veya mahiyetinden veya hal icabından iki tarafın hilafını kast ettikleri anlaşılmadığı takdirde, borçlu borcunu vadesinden evvel ifa edebilir.” Bu madde hükmünden kanunkoyucunun ifa zamanını genel olarak borçlu lehine düzenlediği anlaşılmaktadır. Borçlu, kendisine tanınan bu yetkiden vazgeçip vaktinden evvel ifa talebinde bulunabilir. Vaktinden evvel ifa veya erken ödeme talebine muhatap olan alacaklı bu talebi kabul etmezse alacaklının temerrüdüne düşer1. Faizli borçların erken ödenmesiyle borçlu faiz borcundan da kurtulur.

BK m. 80 hükmüne göre, borçlu, kural olarak, erken ödeme de bulunmasından dolayı alacaklıdan faiz indirimi isteyemez. Ancak, sözleşmede erken ödeme halinde faizden indirim yapılacağı kararlaştırılmışsa veya bu yönde bir adet varsa, borçtan bir miktar indirim yapılabilir2.