Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Genel Tehlike Yaratan Suçlara İki Örnek: İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama ve Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçları

Two Examples of Offences Creates a General Endangerment: Breach of Safety Rules Regarding Construction or Demolition and Letting Out Animals in a Way That can Cause Troubles

Ozan Ercan Taşkın

İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama ve hayvanların tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçları genel tehlike yaratan suçlardandır. Öğretide bu fiillerin suç olmaktan çıkarılması savunulmaktadır. Bu çalışmada, uygulama örnekleri sınırlı olan bu suçlara yönelik sorunlar belirlenerek bazı çözüm yolları önerilmiş ve her iki suç türü bakımından değerlendirme, gerek 765 sayılı TCK düzenlemesi, gerekse İtalya ceza hukuku uygulamaları dikkate alınarak yapılmıştır.

İnşaat, Yıkım, Hayvan, Somut Tehlike Suçu, Kabahat.

The crimes, breach of safety rules regarding construction and demolition and letting out animals in a way that can cause troubles are the crimes, which makes general endangerment. A general tendency in doctrine is to issue these acts out of crimes. In this article we tried to determine the problems regarding these two crimes that have limited cases in practice and we tried to suggest solutions to these problems and the assessment was made according to both Turkish Criminal Code (Act.No.765) and Italian Criminal practice.

Construction, Demolotion, Animal, Concrete Endangerment Crime, Misdemeanour.

GİRİŞ

Karşılaştırmalı hukukta “hafif suçlar”ın depenalizasyonu söz konusu olduğunda, akla ilk gelen suçlardan1 ve 765 sayılı mülga TCK’da kabahat sayılan fiillerden olmalarına rağmen ve 5237 sayılı TCK’nın kabahatlerin suç olmaktan çıkarılması eğiliminin/iddiasının aksine, inşaatla veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçu ve hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu, “genel tehlike yaratan suçlar"2  başlığı altında düzenlemişlerdir3. Tehlikeden söz edilebilmesi için az çok, kayda değer bir olasılık (rilevante possibililità) ortaya çıkmış olmalıdır4.

Bu çalışmada her iki suç türü hakkında sırasıyla değerlendirme yapılacaktır. Suçun özel görünüş şekilleri ve ceza kurumlarına yönelik bazı açıklamalar, inceleme sistematiğini bozmamak amacıyla her iki suç başlığı altında tekrar edilmişlerdir5

I. İNŞAATLA VEYA YIKIMLA İLGİLİ EMNİYET KURALLARINA UYMAMA SUÇU

TCK 176. maddede şu hüküm yer almaktadır: İnşaat veya yıkım faaliyeti sırasında, insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli olan tedbirleri almayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.