Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kamu Alacağı Nedeniyle Konulan Haciz, Tapunun Devrini Engeller Mi?

Nezih SÜTÇÜ

Kamu alacağı nedeniyle tapu üzerine konulan hacizden sonra alacaklı kamu idaresinin izni olmadan taşınmaz mal üzerinde malikin herhangi bir tasarrufta bulunmasının mümkün olmadığı yönündeki Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün görüşüne karşın kanunla açık bir düzenleme yapılmaksızın bu uygulamanın yapılıp yapılmayacağı tartışılmalı ve konu yargının gündemine taşınmalıdır.

Kamu Alacağı, Gayrimenkul Malların Haczi, Kamu İdaresi, Alacağın Tahsili, Mülkiyet Hakkı

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 1390 ve 1493 sayılı genelgelerinde1 kamu alacağı nedeniyle tapu üzerine konulan hacizden sonra, alacaklı kamu idaresinin izni olmadan taşınmaz mal üzerinde malikin herhangi bir tasarrufta bulunmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Bu uygulamanın hukuka aykırı olduğuna dair Bursa Osmangazi 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü’ne verdiğim hukuki mütalaa TKGM’ye iletilmiştir. Konuyla ilgili olarak TKGM’nin 7.5.2004 tarih ve 75-1928 sayılı yazısında aynen şöyle denilmektedir;

“ ... Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki 6183 sayılı Kanun’a göre alınan ve uygulanan haciz kararlarının farklı bir yanı söz konusudur. Haciz kararı vermeye yetkili kılınan merciler tarafından bu haciz kararlarının neticeleri, ilgili kanun hükümleri ile tayin edildiğinden, bu gibi hallerde, İcra ve İflas Kanunu’nun 91. maddesi hükmü delaletiyle Medeni Kanunun 920. maddesi hükmünü uygulama imkanı bulunmamaktadır.