Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yeni Gelir Vergisi Yasa Tasarısına Eleştirel Bir Bakış

A Critical Look at the New Income Tax Bill

Ersan Öz

Halen yürürlükte olan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 1961 yılında yürürlüğe girmiştir. Hazırlandığı dönemin özelliklerini lafzında ve ruhunda yansıtan kanunda zaman içerisinde birçok sefer değişiklikler yapılmış ek, geçici ve mükerrer maddeleriyle birlikte 210 maddeyi aşmıştır. Bu değişikliklerin beklentileri karşılama noktasında başarıya ulaştıkları söylenemeyecektir. Mevcut yapıdaki uygulamalar, çok sayıda madde olması ve eski dilde kelimeler içermesi, basitlik ve sadelikten uzaklaşmakta kanunun anlaşılabilirliğini güçleştirmektedir. Tüm bu olumsuzluklar ise vergilendirme ilkelerinden uzaklaşılmasına ve çeşitli uyuşmazlıkların doğmasına neden olabilmektedir. Gelir üzerinden alınan vergilerin ikinci kısmını oluşturan ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu temel alan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ise 2006 yılında modernleştirilmiş olmasına rağmen sistemdeki aksaklıklardan payını almaktadır. Bu çalışmada aksaklıkları gidermek üzere hazırlanan ve gelir ve kurumlar vergilerini tek kanunda birleştirecek olan gelir vergisi kanun tasarısı getirdiği yenilikler ile olumlu ve olumsuz yanları bakımdan ele alınacaktır.

Gelir Vergisi Kanun Tasarısı, Vergilendirme İlkeleri, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi.

Income Tax Law No. 193, which is still in force, entered into force in 1961. Letter and spirit of the law that reflects the characteristics of the preparation period of time when a lot of changes have been made in addition to the temporary and repeated conjunction with the substance exceeds 210. To meet the expectations of these changes did not achieve success. The existing structure applications contain a large number of words in the material and the ancient languages, simplicity and understandability of the law makes it difficult moving away from simplicity. All these negative divergence from the principles of taxation may lead to the emergence of a wide variety of disputes. Forming the second part of the taxes levied on the income of the Income Tax Act No. 193, based on and Corporation Tax Act 5520, modernized in 2006, although its share of the deficiencies in the system is. This study was prepared to address the deficiencies in the law, and one which will combine the income and corporate taxes, the innovations brought by the new income tax bill will be discussed with the pros and cons of respect.

Income Tax Bill, Principles of Taxation, Income Tax, Corporate Income Tax.

GİRİŞ

Kurumlar vergisi kanunumuz 2006 yılında modernleştirilerek dili sadeleştirildi. Ancak vergi sistemini oluşturan tek bir kanunu sadeleştirmek ve dilini anlaşılır hale getirmek elbette ki yeterli olmamaktadır. Günümüzde ülkeler vergisel rekabet avantajları elde edebilmek ve vergi sistemlerini sadeleştirmek için bir takım çalışmalar yapmaktadırlar. Ülkemizde 31.12.1960 kabul tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu pek çok kez değişikliğe uğramış olmasına rağmen bütüncül bir yaklaşımla bu değişiklikler yapılmamıştır. Önümüzdeki gelir vergisi yasa tasarısı ile eski gelir vergisi kanunu yürürlükten kaldırılırken gelir ve kurumlar vergisinin tek bir yasa çatısı altında birleştirilmesi hedeflenmektedir. Gelir Vergisi Tasarısı hazırlanırken, tasarıya hâkim olan ilkeler yine tasarının gerekçesinde şu şekilde açıklanmıştır. “Etkin, basit ve adil bir vergi sistemi oluşturarak kamu finansmanını sağlam temellere dayandırmak, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek; istihdamı, üretimi, tasarruf ve yatırımları teşvik etmek, vergiye gönüllü uyumu kolaylaştırıp ekonominin kayıtlılık düzeyini artırmak ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkıda bulunmak bu Tasarının temel hedefleri arasında yer almaktadır”.

1. GELİR VERGİSİ YASA TASARISINDA PRENSİPLER

Her vergi reformunda olduğu gibi yeni gelir vergisi yasa tasarısı da belli ilkelere göre şekillendirilmiştir.

Kısaca, yasa tasarısının gerekçesinde belirtilen ilkeler şunlardır;