Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Sezgin Seymen ÇEBİ

ISSN: 2147-7213
Makale Sayısı: 245
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Kerem ÖZ
 • Editör:

  Sezgin Seymen ÇEBİ
 • Yayın Sahibi:

  İsmail YÜKSEK
 • Yayın Kurulu:

 • Gabor HAMZA
 • Yener ÜNVER
 • Michael STÖBER
 • Sezgin Seymen ÇEBİ
 • Şeref ERTAŞ
 • Ahmet Nizamettin AKTAY
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Sezgin Seymen ÇEBİ
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Mehmet AKAD
 • Şebnem AKİPEK ÖCAL
 • Mehmet ALTUNKAYA
 • Zehreddin ASLAN
 • Ali Cem BUDAK
 • Mehmet DEMİR
 • Vahit DOĞAN
 • Baki İlkay ENGİN
 • Fikret EREN
 • Mehmet Serkan ERGÜNE
 • Edward J. ERICKSON
 • Celal GÖLE
 • Mustafa Alper GÜMÜŞ
 • Mehmet Yaşar GÜRBÜZ
 • Ali GÜZEL
 • Ayşe HAVUTCU
 • Martijn HESSELINK
 • Köksal KOCAAĞA
 • İoanna KUÇURADİ
 • Haluk Nami NOMER
 • Hasan PULAŞLI
 • Murat SEZGİNER
 • Pervin SOMER
 • Harun TEPE
 • Mehmet TINÇ
 • Mustafa TOPALOĞLU
 • Emine TUNCAY KAPLAN
 • Hasan TUNÇ
 • Halide Gökçe TÜRKOĞLU
 • Mesut UYAR
 • Cevdet YAVUZ
 • Emine YAZICIOĞLU
 • Özlem YENERER ÇAKMUT
 • Halit YILMAZ
 • Zafer ZEYTİN
 • Yusuf Mehmet ÖRNEK
 • Mustafa Serdar ÖZBEK
 • Demet ÖZDAMAR
 • Burak ÖZEN
 • Etem Sabâ ÖZMEN
 • Mehmet Tufan ÖĞÜZ
 • Zehra ŞEKER ÖĞÜZ

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (ABÜHFD) “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) olarak yayımlanmaktadır. Yayınlanması istenen makalelerin Haziran sayısı için en geç 20 Nisan; Aralık sayısı için en geç 20 Ekim tarihine kadar dergi editörlüğüne ulaştırılması gerekir.
 2. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazarlar, yayına kabul edilen çalışmaları daha sonra bir başka yerde yayınlatmamayı da taahhüt ederler. Çalışmaların, kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ya da hukukun diğer disiplinlerle ilgili alanlarında hazırlanmış olması gerekir. Dergide hakemli makalelerin yanı sıra çeviri makale, karar incelemesi, kitap eleştirisi, mevzuat değerlendirmesi gibi yazılara da yer verilebilir. Dergiye gönderilen yazıların basılmasına ilişkin genel değerlendirmeyi yayın kurulu yapar.
 3. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide İngilizce, Almanca ve Fransızca başta olmak üzere yabancı dilde yazılara da yer verilmektedir.
 4. Gönderilecek yazıların, “MS Word” programında, Times New Roman karakterinde, metin 12 punto, dipnotlar ise 10 punto olarak hazırlanması gerekir. Paragraflar arası önce 6 nk, sonra 0 nk boşluk olmalıdır.
  Sayfa marjları, A4 boyutunda, üst, alt ve her iki kenardan 2,5 cm. boşluk bırakılarak ayarlanmalı, metin her iki yana yaslı şekilde hazırlanmış bir şekilde dergi editörlüğüne gönderilmelidir. Gönderilen makalelerin İngilizce başlığı da yazılmalıdır.
 5. Yazılar, Türkçe ve İngilizce başlıkların yanında en az 100 - en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce, Almanca veya Fransızca özetleri ve her iki dilde en az üç anahtar sözcüğü ihtiva etmelidir.
  Yazının ana başlığı büyük harflerle, koyu olarak ve 14 punto ile yazılmalıdır. Yazının giriş - sonuç bölümleri ve diğer tüm başlıklar, küçük harflerle 12 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Yazıda yer verilecek tablo ve şekillere mutlaka sıra numarası ve başlık verilmelidir.
  Makalenin sonunda, yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizilmiş kaynakça yer alır. Kaynakçada sadece dipnotlarda atıf yapılan eserlere yer verilmelidir.
 6. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını, telif ücreti için gerekli olan bilgilerini ve aktif haldeki e-posta adreslerini bildirmelidir.
 7. Yayın kurulu tarafından ilk değerlendirmesi yapılan çalışmalar, en az iki hakeme gönderilir. Çalışmalar, hakem heyeti içinden, yazarın akademik unvanına göre daha üst unvanlı bir hakemin görüşü alınarak, aynen veya değiştirilmek suretiyle yayınlanır. Yayın kurulunun kararıyla, istisnai hallerde yazarın akademik unvanıyla aynı unvanlı bir hakemden de görüş alınabilir. Hakemden “düzeltilmesi kaydıyla yayınlanabilir” şeklinde gelen eserlerin yayımlanabilmesi için eser sahibinin hakem raporunda belirtilen düzeltmeleri yaparak kurula iletmesi zorunludur.
 8. Süresi içerisinde hakem incelemesinden geri gelmeyen çalışmalar, yazarı tarafından aksi yönde bir talepte bulunulmadıkça derginin bir sonraki sayısında değerlendirilir.
 9. Yayın kurulu, yabancı dil özeti ve eser metninde gerekli görülen imla düzeltmelerini yapabilir.
 10. Dergide yayınlanan eserlerde ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar ve yazı nedeniyle doğabilecek tüm sorumluluk yazara aittir.
 11. Dergide yer verilen yazıların, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlanmak da dahil olmak üzere süresiz olarak bütün yayın hakları dergiye aittir. Yazarlar telif haklarını dergiye devretmiş sayılır.
 12. Hakem incelemesi yapan hakemlere 150 TL hakemlik ücreti ödenir. Hakem incelemesi sonucu yayımlanmasına karar verilen yazılar için 300 TL telif ücreti ödenir. Yazara, ilgili sayı ücretsiz olarak gönderilir.
 13. Yazıların gönderilmesi ve diğer ilgili tüm yazışmaların (hukukdergisi@antalya.edu.tr) e-posta adresinden yapılması gerekmektedir.

Dergide Yayınlanacak Türkçe Eserler İçin Tavsiye Edilen Atıf Stilleri
Atıf Yapılan Kitap
SOYAD, Ad:
Eserin Adı, Baskı, Basıldığı Yer Yıl. (Eser adı italik)
Örnek:
EREN, Fikret:
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 19. Baskı, Ankara 2007.
Atıf Yapılan Makale
SOYAD, Ad:
“Makalenin Başlığı”, Makalenin Yer Aldığı Eserin Adı, Cilt No.: Sayı No.:, Yıl, Sayfa Sayısı. (Makalenin yayınlandığı eser adı italik)
Örnek:
SELİÇİ, Özer:
“Seçimlik Borçların İfası”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.: 34, S.: 1-4, 1968, s. 376.
İnternet ortamında bulunan kaynaklar için parantez içerisinde URL ve sayfasına erişim tarihi belirtilmelidir.
Örnek:
SELİÇİ, Özer:
“Seçimlik Borçların İfası”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.: 34, S.: 1-4, 1968, s. 376 (Erişim: 13.06.2010, http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuhfm/article/view/1023004345/1023003940).
Birden fazla yazar tarafından hazırlanmış çalışmalarda, tüm yazarların ad ve soyadları tam olarak yazılmalıdır.
Örnek:
OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/Oktay-Özdemir, Saibe:
Eşya Hukuku, 18. Baskı, İstanbul 2016.
Aynı yazarın birden çok eserine atıf yapılması halinde söz konusu çalışma, yazarın diğer çalışmalarından ayırt edilmesini sağlayacak şekilde kısaltılarak kullanılmalıdır.
Örn: Eren, Borçlar Genel, s. 88. Eren, Borçlar Özel, s. 86.
*Yabancı dilde yayınlanacak yazılarda Chicago sistemi kullanılacaktır.
Chicago Style is preferred for papers in foreign languages.
Dergide yayımlanacak yazılarda Giriş ve Sonuç bölümleri için harf veya rakam kullanılmamaktadır. Sonrasındaki üst ve alt başlıkların önüne sırasıyla Roma rakamı, büyük harf, rakam, küçük harf, küçük harf ve rakam yazılmalıdır.
Örnek:
Giriş
I. Başlık
A. Alt Başlık
1. Alt Başlık
a. Alt Başlık
a.1. Alt Başlık
Sonuç