Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Markalar Kanunu Tasarısı Taslağının 12. Maddesi Üzerine Düşünceler

Ozan Can

Marka üzerindeki hak, bir mutlak hak olup, bu yönüyle hak sahibine marka üzerinde inhisari bir iktidar ve yetki vermektedir. Ancak bu yetkinin mutlak şekilde kullanımı, ticari hayatta kişilerin ticaret özgürlüklerine aşırı bir sınırlama getirmektedir. Gerek 556 sayılı KHK, gerek Markalar Kanunu Tasarısı’nın 12. maddesi bu sınırlandırmayı düzenleyen hükümler içermektedir. Markalar Kanunu Tasarısı Taslağı düzenlemesinin genel anlamda ihtiyaçları karşılayacak nitelikte hükümleri içerdiği görülmektedir.

Marka, marka olarak kullanım, marka tescilinden doğan haklar.

Bir kanunun taslak veya tasarısına yönelik yapılan bilimsel eleştiriler önemlidir. Çünkü, kanunu hazırlayanların ve kabul edenlerin bazı hususları gözden kaçırabilmeleri olasılığı bulunmaktadır. Öğreti ve uygulayıcılar tarafından yapılacak yorumlar sayesinde kanunun daha açık, uygulanabilir ve sosyal ihtiyaçları karşılayabilecek yeterlilikte olabilme olasılığı artabilecektir. Yine, yapıcı eleştiriler sonucunda oluşan düzenlemelerin, yürürlük süresince sürekli değişerek yamalı bir bohçaya dönmesi de bu sayede engellenecektir. Bu düşünceden hareketle yürürlükteki 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 1 (MarkaKHK) temelinde Markalar Kanunu Tasarısı Taslağı nın (Taslak)2 12. maddesi incelenecektir.

I- Genel Olarak 556 Sayılı Marka KHK Madde 12 Düzenlemesi

Marka üzerindeki hak, bir mutlak hak olup, bu yönüyle hak sahibine marka üzerinde inhisari bir iktidar ve yetki bahşeder3. Hak sahibi, markasını tek başına ticari faaliyetlerinde kullanabileceği gibi, marka hakkını miras veya lisans yoluyla başkalarına da devredilebilir.

Marka, sahibine her ne kadar inhisari ve mutlak bir hak tanısa da, her hak gibi marka hakkının da bazı sınırlamaları bulunmaktadır. Markanın, marka sahibine sağladığı bu hakkın sınırlamalarından birisi de MarkaKHK’nın 12. madde düzenlemesidir4. Marka, MarkaKHK’nın 5. maddesi kapsamında günlük yaşamda kullanılan sözcükten sese kadar çok geniş bir alanda tescile konu olmaktadır. Dolayısıyla tescille birlikte bunlar 3. kişilerin kullanımına kapatılabilmektedir. Kanunkoyucu, 3. kişilerin ticari, sınai faaliyet ve olanaklarını ve dolayısıyla ticaret özgürlüğünü sağlamak açısından 12. maddeyle marka korumasına bir sınırlama getirmiştir.