Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Maaş ve Ücret Haczi

Salary and Benefits Attachment

Kazım Yücel DÖNMEZ

Maaşlar ve ücretler, çalışanların ve ailelerinin geçim kaynağını oluşturması nedeniyle hukukumuzda özel bir korumaya tabi tutulmuştur. Bu doğrultuda, maaşların ve ücretlerin haczi, niteliği ve infazı yönünden genel haciz uygulamalarından farklı hükümlere bağlanmıştır. Nitekim maaşların ve ücretlerin tamamı değil; borçlu ve ailesi için gerekli olan miktar belirlendikten sonra bunun dışında kalan kısım için haciz söz konusu olabilmektedir.

Maaş, Ücret, Emekli Maaşı Haczi, Emekli Ücreti Haczi, Maaş Haczi, Ücret Haczi, Ihbar Tazminatı Haczi, Kıdem Tazminatı Haczi, İkramiye Haczi, Hacze Katılma, Hacizden Feragat.

Salaries and benefits are subject to a special protection in our law due to being the means of living for employees and their families. Accordingly, attachment of salaries and benefits according to its characteristic and execution is attributed to different provisions other than general attachment practices. Therefore, after determining the amount needed to make a living for the debtor and its family, the remaining part other than this amount not the whole salaries and benefits can be subject to attachment.

Salary, Benefits, Retirement Pension Attachment, Retirement Benefits Attachment, Salary Attachment, Benefits Attachment, Payment in Lieu of Notice Attachment, Severance Payment Attachment, Bonus Payment Attachment, Participating to the Attachment, Renunciation of Attachment.

I. GİRİŞ

Türk hukukunda borçlunun maaşının ve ücretlerinin haczi, borçlunun menkul veya gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerden olan alacaklarının haczinden bir miktar farklılık göstermektedir. Maaş ve ücret haczine ilişkin hükümler İcra ve İflas Kanunu, İş kanunu, Deniz İş Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun, Bireysel Emeklilik Kanunu ve Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiş olup, çalışanları, emeklileri ve ailelerini ilgilendirmesi bakımından konu Hukukumuzda özel bir önem arz etmektedir.

II. KISMEN HACZEDİLEBİLECEK ŞEYLER

Türk hukukunda, borçlunun üçüncü kişilerden olan alacaklarının bazıları, ancak kısmen haczedilebilir. Bu tür alacaklara maaş ve ücret alacakları da dâhildir. Borçlunun maaşından ve ücretinden borçlunun ve ailesinin geçimi için gerekli olan miktar borçluya bırakılır, bunun dışında kalan kısım haczedilebilir.

Bir kısmı haczedilemeyen maaşların ve ücretlerin nelerden oluştuğu, “Kısmen haczi mümkün olan şeyler” başlığı ile İİK m.83’te gösterilmiştir. Maddeye göre: