Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İdari Yargıda Açılan İptal Davaları Açısından Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Sebep ve Amaç Unsuru

Reason and Purpose Element of Land Development Procedures Regarding the Nullity Suits in Administrative Justice

Suat ŞİMŞEK

Arazi ve arsa düzenlemesi (parselasyon) işlemleri, idari işlem niteliğinde olduğu için, idari yargıda iptal davasına konu olabilmektedirler. İdari yargıda açılan bu davalarda, arazi ve arsa düzenlemesi işlemleri, idari işlemlerin temel unsurları (yetki, şekil, konu, sebep ve amaç) yönünden değerlendirilmektedir. Çalışmamız, arazi ve arsa düzenlemesi işlemlerini, sebep ve amaç unsuru yönünden değerlendirme amacı taşımaktadır. Kısaca vurgulamak gerekirse bu işlemlerin sebebi, imar planlarının uygulanmasını sağlamak; amacı ise inşaata elverişli imar parseli üretmektir.

Arazi ve Arsa Düzenlemesi, Parselasyon, İdari İşlemin Unsurları, İmar Uygulamaları, İmar.

Land development (parceling) procedures can be subject to nullity suits in administrative justice because of its administrative process attribute. In lawsuits filed in administrative justice, the land development procedures are reviewed regarding the key elements of administrative process (power, form, subject, reason and purpose). Our study aim to review the land development procedures regarding the cause and purpose elements. Briefly emphasizing, reason of those process is to ensure the implementation of zoning plans and the purpose is to produce zoning parcels suitable for building.

Land Development, Parceling, Elements of Administrative Process, Zoning Applications.

1. GİRİŞ

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyeler, bu sınırlar dışında ise il özel idareleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 18’inci ve 19’uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak arazi ve arsa düzenlemesi (parselasyon veya imar uygulaması olarak da adlandırılmaktadır) yapmaktadır. Ayrıca özel bazı kanunlarda arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili olarak bazı özel hükümler de yer almaktadır.

Arazi ve arsa düzenlemesi işlemleri, kadastral durumu, imar planına uygun olarak yeniden düzenlemek amacıyla yapılmaktadır. Kısaca bahsetmek gerekirse arazi ve arsa düzenlemesi işlemlerinde kadastro parsellerinden belirli bir alan düzenleme ortaklık payı olarak kesilmekte ve bakiye kalan kısım, imar planına uygun olarak imar parsellerine ayrılmaktadır. Bu uygulama sonrasında, eski kadastro parsellerinin tapu kütük sahifeleri kapatılmakta ve yeni oluşan parseller için yeni kütük sahifeleri açılmaktadır.

Her ne kadar arazi ve arsa düzenlemesi işlemleri, taşınmaz mülkiyetine etki eden önemli sonuçlar ortaya çıkarsa da netice itibarıyla bunlar idari işlemlerdir ve idari yargı denetimine tabidir. Bir başka ifadeyle, arazi ve arsa düzenlemesi işlemleri sonucu tapu sicilinde mülkiyete yönelik önemli değişiklikler olsa da bu değişikliklerin kaynağı belediye ya da il encümeni tarafından tesis edilen bir idari işlemdir. Bu nedenle, arazi ve arsa düzenlemesi işlemlerine karşı açılan davalar idari işlemin unsurları (yetki, şekil, konu, sebep ve amaç) açısından irdelenir. Parselasyonla ilgili çalışmalarda işlemin genellikle yetki, şekil ve konu açısından değerlendirildiği, buna karşılık sebep ve amaç unsuruna yeterince yer verilmediği görülmektedir.