Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Özel Hastaneler ve Özel Hastanelerde Görev Alan Hekimlerin Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Yargıtay Kararı İncelemesi

Review of Supreme Court Decision on the Legal Liability of Private Hospitals and Physicians Working in Private Hospitals

E. Ahşen OKTAY DİNÇ

Bu çalışmayla; 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) hükümleri uyarınca örnek vaka açısından Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 31.05.2012 tarihli ve E. 2012/7386, K. 2012/14143 sayılı karar metni dikkate alınarak özel hastanelerin ve özel hastane bünyesinde görev alan hekimlerin hukuki sorumluluğunun tazminatın tüm unsurları ile birlikte incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Göz Ameliyatı, Mekanik Komplikasyon, Komplikasyon, Hekimin Sorumluluğu, Özel Hastanenin Sorumluluğu, Maddi Tazminat, Manevi Tazminat, Kusur, Zarar, Uygun İlliyet Bağı, İzin Verilen Risk, Aydınlatılmış Rıza, Sözleşmenin İhlali, Sözleşmeye Aykırılık, Vekâlet Sözleşmesi, Hekimin Özen Yükümlülüğü, Basiretli Vekil. 

With this study, the private hospitals’ and physician’s working in private hospitals liabilities with all the elements of damages is aimed to be reviewed by considering the Supreme Court’s 13th Civil Department’s decision dated 31.5.2012 and no. E.2012/7386, K.2012/14143 in accordance with Turkish Obligation Act no.6098 enacted on 01.07.2012.

Eye Surgery, Mechanical Complication, Complication, Physician’s Liability, Private Hospital’s Liability, Pecuniary and Non-Pecuniary Damages, Fault, Damage, Proper Causality, Allowable Risk, Informed Consent, Breach of the Contract, Contradiction to the Contract, Attorney Retainer Agreement, Physician’s Care Liability, Foresighted Attorney.

A. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 31.05.2012 TARİHLİ VE E. 2012/7386, 
K. 2012/14143 SAYILI KARARININ ÖZETİ

Davacı, davalı hekimlerin, diğer davalıya ait hastanede miyop rahatsızlığı sebebiyle excimer lazer yöntemiyle ameliyat yaptıklarını, sağ gözünü davalılardan adı geçenin ameliyat ettiği sırada retinasının parçalanması sonucu ciddi düzeyde görme kaybı oluştuğu, bu sonucun davalıların ihmalleri ve kusurlarıyla oluştuğunu bildirerek maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuş, birleşen davayla XX Göz Hastanesine de dava açmıştır. Dosyada, aldırılan bilirkişi raporlarında da mekanik kusur - hata risk payıyla ilgili bir değerlendirme yapılmamıştır. Ameliyata ait komplikasyonlar içerisinde, cihaza ait risk payı da bulunmaktadır. Öncelikle ameliyatının yapıldığı cihaza dair belgelerin dosyaya celbi sağlandıktan sonra, üniversitelerin göz hastalıkları ana bilim dallarından seçilecek öğretim görevlisi hekim bilirkişilerle, cihaza dair mekanik kusur iddiası yönünden konusunda uzman teknik bilirkişilerden bir heyet oluşturularak, rapor aldırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

B. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 31.05.2012 TARİHLİ VE E. 2012/7386, 
K. 2012/14143 SAYILI KARARININ HUKUKİ SORUMLULUK AÇISINDAN İNCELENMESİ

Davacı XX Göz Hastanesine miyop rahatsızlığı sebebiyle başvurduğunu, davalı hekimler’in kendisine excimer lazer yöntemiyle ameliyat yaptığını, sağ gözünde, davalı hekim İ.’nin ameliyat ettiği sırada retinasının parçalanması sonucu ciddi düzeyde görme kaybı oluştuğunu; ancak, hem davalı hekim İ. hem de T.’nin müdahale sırasında birlikte olduklarını, sonradan yapılan düzeltme ameliyatları sonucu ancak sağ gözünde %10 oranda görme sağlandığını, her iki gözde bulanıklık olduğunu, bu sonucun davalı hekimlerin ihmalleri ve kusurlarıyla oluştuğunu bildirerek maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Davacı daha sonra davayı XX Göz Hastanesine de yöneltmiş olup, ilgili dava işbu dosya ile birleştirilmiştir. Davacı özetle; gözünde oluşan durumun davalı XX Göz Hastanesi, davalı hekim İ. ve davalı hekim T.’nin ihmal ve kusur içeren eylemleri ile oluştuğunu iddia ederek, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur.

Davalılardan hekim İ., davacı’ya ameliyat yapmadığını belirtmiştir.