Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Türk Hukukunda Bilişim Sistemine Girme Suçu (TCK m.243)

The Crime of Entering the Information System in Turkish Law (TPC Art.243)

Nebahat KAYAER

Bilişim teknolojisi insan yaşamını kolaylaştırmaya devam ederken diğer yandan bazı problemlere yol açmakta ve suç işlemeyi kolaylaştırmaktadır. Bilişim suçlarının giderek artması konunun üzerinde durulmasını zorunlu hale getirmektedir. Bilişim sistemine özgü bir suç olan bilişim sistemine girme suçu, diğer klasik suç tiplerinin işlenmesinde araç suç olması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Bu suç Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’nde yasa dışı erişim adıyla düzenlenmiştir. Bilişim sistemine girme suçu Türk ceza hukukunda ilk kez 5237 sayılı kanunla düzenlenmiştir.Bu çalışmada, TCK m.243’te düzenlenen bilişim sistemine girme suçu tüm unsurlarıyla irdelenmiştir. Aynı zamanda konuya ilişkin Yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Bilişim, Bilişim Sistemi, Bilişim Suçu, Yasadışı Erişim, Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Girme.

While it technology continues to make human life easier, it also leads to some problems and makes crime easier. The increasing number of Information Crimes makes it compulsory to focus on the issue. Entering the information system is a crime specific to the information system, because it is a vehicle offence in the processing of other classic types of crime. This crime was organized under the name of illegal access in the Council of Europe Cybercrime Convention. The crime of entering the Information System was first organized in Turkish criminal law by law No. 5237.In this study, the crime of entering the information system in TCK article 243 was examined with all its elements. At the same time, the decisions of Supreme Court have been taken.

IT, Information System, IT Crime, Illegal Access, Crimes Pertaining to Accessing the IT Systems.

Günümüzde bilişim sistemi özel ve toplumsal yaşamımıza sesli-görüntülü haberleşme, elektronik imzanın kabulü, yeni ticari ilişkiler, internet bankacılığı hizmeti ile para transferleri vs. gibi kullanım alanlarıyla girmiş bulunmaktadır. Bu sistemler iş, özel ve günlük yaşamımızda vazgeçilemeyecek kadar önemli bir noktaya ulaşmış, teknolojik hız ve ucuz erişim olması nedeniyle, klasik yöntemlere nazaran daha fazla tercih edilir duruma gelmiştir. Bu sistemlerin yaygın kullanılması nedeniyle güvenli bir şekilde kullanılmasının önemi her geçen gün artmaktadır. Bilişim teknolojisindeki bu gelişmelerin topluma olan olumlu etkilerinin yanında olumsuz etkileri de vardır. Bu olumsuz etkilerin başında çalışma konumuzu oluşturan bilişim sistemine girme suçunun bu teknoloji kullanılarak işleniyor olması gelmektedir1 . Teknolojinin yaşantımıza getirdiği yeni tarz yeni suç işleme tarzını ortaya çıkarmıştır. Ortaya çıkan yeni hukuksal değerler ve ihlallerin sonucunda cezai düzenlemeler yapmak zorunluluğu doğmuştur.

Bilişim suçları2 , öğretide bazı yazarlarca tanımlanmıştır. Uygulama doğrudan bilişim suçu (gerçek bilişim suçları) ve dolayısıyla bilişim suçu (bilişim bağlantılı suçlar) biçiminde ayrıma tabi tutulmuştur. Türk Ceza Kanunu (“TCK”) incelendiğinde aynı ayrımın olduğu görülmektedir. Son olarak, bu suç literatürde çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır3 .

TCK’da bilişim suçlarına ayrı bir bölüm ayrılmakla birlikte korunan hukuki değer ile bağlantılı olarak diğer suç tiplerinin yer aldığı bölümlerde de bilişim suçlarına ilişkin bazı düzenlemelere yer verilmiştir. Söz gelimi klasik suç tipleri içerisinde hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarının bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenmesi halinde verilecek cezalar artırılmıştır (Örneğin, TCK m.142/2-e, 158/1-f).