Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Ayşegül ÇOBAN ATİK

ISSN: 2148-6778
Makale Sayısı: 73
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

 • Ayşegül ÇOBAN ATİK
 • Editör Yardımcısı:

 • Sevde BULUN TOKKAŞ
 • Editör Yardımcısı:

 • Hakkı Mert DOĞU
 • Editör Yardımcısı:

 • Bedia GÜLEŞ
 • Yayın Sahibi:

 • Bayram SADE
 • Yayın Kurulu:

 • Mahmut KİZİR
 • Mehmet Savaş ÖZDAĞ
 • Ayşegül ÇOBAN ATİK
 • Aytekin ÇELİK
 • Hikmet TÜLEN
 • İbrahim Erol KOZAK
 • İbrahim DÜLGER
 • A. Şakir DEMİRTAŞ
 • Yalçın BOSTANCI
 • Tuğba BAYRAKTAR
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

 • Bayram SADE
 • Abone Sorumlusu:

 • Muharrem ARSLAN
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

 • Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Berrin AKBULUT
 • Ali AKYILDIZ
 • Ömer ANAYURT
 • Zehreddin ASLAN
 • Ender Ethem ATAY
 • Mustafa AVCI
 • Mustafa AVCI
 • Mehmet AYAN
 • İbrahim AYDINLI
 • Musa AYGÜL
 • Rıza AYHAN
 • Ali Şafak BALI
 • Mehmet Emin BİLGE
 • Ahmet BİLGİN
 • İştar CENGİZ
 • Fevzi DEMİR
 • Şerafettin DEMİRCİ
 • İbrahim DÜLGER
 • Mehmet Hakan HAKERİ
 • Hüseyin HATEMİ
 • Halil KALABALIK
 • İsmail KAYAR
 • Refik KORKUSUZ
 • Nuran KOYUNCU
 • İbrahim Erol KOZAK
 • Yüksel METİN
 • Zehra ODYAKMAZ
 • Reyhan SUNAY
 • Haluk Hadi SÜMER
 • Aziz TAŞDELEN
 • Binnur TULUKÇU
 • Kürşat N. TURANBOY
 • Halide Gökçe TÜRKOĞLU
 • Fatih M. UŞAN
 • Mustafa Fadıl YILDIRIM
 • Ramazan YILDIRIM
 • Turan YILDIRIM
 • Zafer ZEYTİN
 • Ramazan ÇAĞLAYAN
 • Serkan ÇINARLI
 • Ümit Süleyman ÜSTÜN

KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

 1. KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda iki sayı olmak üzere Aralık ve Temmuz aylarında yayımlanmaktadır.
 2. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere değerlendiriliyor olmamalıdır. Yazının dergimize yayımlanmak üzere gönderilmesi, yazarın bu konudaki taahhüdü olarak değerlendirilecektir.
 3. Yazılar “Microsoft Word” programında hazırlanıp bir CD’ye kaydedilerek KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu’na veya hukukdergisi@karatay.edu.tr adresine e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.
 4. Yazarlar, ad ve soyadlarını, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefonlarını ve e-mail adreslerini bildirmelidirler.
 5. Derginin yayın dili Türkçedir, bununla birlikte bilimsel iletişim işlevini gören yabancı dillerdeki çalışmalara da yer verilmektedir. Ancak yabancı dillerdeki çalışmaların yayımlanması, dergi yayın komisyonunun kararına göre belirlenecektir. Yayımlanan yazılar nedeniyle her türlü yasal sorumluluk yazarlarına aittir.
 6. Yazılar Türkçe veya yabancı dillerden herhangi birinde yazılmış olsalar dahi, gönderilen makalelerin başına, makalenin yabancı dildeki adı, en fazla 100 kelimelik Türkçe ve yabancı dilde özetlerinin ve beş adet anahtar kelimenin (Keywords) eklenmesi gerekmektedir. Çalışmanın sonunda kaynakça yer almalıdır.
 7. KTO Karatay Üniversitesine gönderilen yazılar, Yayın Komisyonu tarafından öncelik sırasına konur ve yazılar derginin yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygunluğu bakımından bir değerlendirilmeye tabi tutulur. Bilimsellik ölçütlerine ve yayın ilkelerine uyulmadığı, olağanın üzerinde yazım yanlışlarının bulunduğu tespit edilen yazılar, hakeme gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir.
 8. ayın Kurulunca yapılacak ilk değerlendirmeden sonra yazılar kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adı metinden çıkarılarak hakeme gönderilir. Bu bağlamda yazara da yazının hangi hakeme gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayınlanmasına veya yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilir ve yazar durumdan en kısa sürede haberdar edilir. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapılabilir.
 9. Yazardan düzeltme istenilmesi halinde, düzeltmenin en geç 10 gün içinde yayın kuruluna gönderilmesi gerekmektedir. Yazar, hakem tarafından önerilen düzeltmeleri yaptıktan sonra tekrar hakem denetimine başvurulur. Hakem raporunun olumsuz olması durumunda, incelenmek üzere, ikinci bir hakeme gönderilir. Bu hakemin de olumsuz rapor sunması durumunda makale yayımlanmaz.
 10. Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmalar dışında, mahkeme kararı değerlendirmelerine, kitap incelemelerine, çeviri ve tebliğlere de yer verilir. Bu nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Kurulunun yetkisindedir.
 11. Çeviri olarak gönderilen çalışmaların yayımlanmış olduğu dildeki asıl nüshası ile birlikte Yayın Kuruluna gönderilmesi şarttır. Ayrıca bu çalışmaların çevrilen yabancı eserin yazarından ve/veya yayın haklarına sahip kişi veya kurumlarından yazılı yayım izni alınması ve bu iznin Yayın Kurulu’na iletilmesi gerekmektedir.
 12. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dahil olmak üzere tüm yayın hakları KTO Karatay Üniversitesi’ne aittir. Yazarlar telif haklarını KTO Karatay Üniversitesi’ne devretmiş sayılır, ayrıca yazarlara telif ücreti ödenmez.
 13. Sayfa yapısı: Üst ve alttan 6’şar cm; yanlardan 4,5’ar cm. olmalıdır. Bu şekilde hazırlanan yazılar kural olarak 35 sayfadan fazla olmamalıdır. Çalışma metni ve dipnotlar iki yana yaslı olmalıdır.
 14. Metin yazıları: Times New Roman karakteri ile 11,5 punto tek satır aralığı, ilk satırı özel 1,25 cm değerinde paragraf, paragraf arası boşluklar öncesi ve sonrası 3 nk olmak üzere iki yandan hizalı yazılmalıdır. Başlık 1 biçemi sadece yazının ana başlığı için kullanılmalıdır. Yazar adı, ana başlığın altına sağa dayalı olarak akademik unvanla beraber “adı SOYADI” biçiminde yazılmalı, gerekli açıklamalar ‘ * ’ işareti kullanılarak dipnotta yapılmalıdır.
 15. Dipnotlar: Times New Roman yazı karakteri, 10 punto, Tek satır aralığı, 0,7 asılı, paragraf sonrası 3 nk boşluk biçiminde yazılmalıdır. Yazılarda dipnotlar otomatik olarak ve her sayfa altında verilmeli, dipnotların yazımında genel olarak kitaplarda; Yazar SOYADI Adı, Kitap Adı, (varsa) Baskı sayısı, (varsa) Çeviren (veya Editör) SOYADI Adı, Basım yeri, yılı ve sayfa; makalelerde; Yazar SOYADI, Adı, “Makale Adı” (tırnak içerisinde), Yayın Adı, Cilt, Sayı, Yılı ve sayfa; aynı esere yapılan ikinci ve müteakip atıflarda Yazar SOYADI sayfa biçiminde kısa format kullanılabilir. Söz konusu bu yazım kurallarına ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir:
  -    Kitaplar dipnotlarda aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
  YILDIRIM, Ramazan, İdare Hukuku Dersleri – 1, 5. Baskı, Konya 2013, s. 15.
  Birden fazla yazardan oluşan esere yapılan atıflar da şu şekilde olmalıdır:
  KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 22. Baskı, Ankara 2011, s. 101.
  -   Makaleler dipnot listesinde aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
  ÇELİK, Aytekin, “Anonim Şirketlerde Ayni Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesine Yönelik İhtiyati Tedbirler”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XV, S. 3, Y. 2011, s. 35.
  -    Göndermeler aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:
  YILDIRIM, s. 24. Aynı yazara ait birden fazla eser varsa ve bunlardan birine atıf yapılıyorsa, eser adı kısaltılarak yazılmalıdır. Yapılan bu kısaltmalar, kaynakçada gösterilmelidir. Örneğin aynı yazara ait İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usulü Hukuku Pratik Çalışmaları ve Test Soruları kitabı için;
  YILDIRIM, Pratik Çalışmaları, s. 46
  -    Kararlar dipnotlarda aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
  Yargıtay 3. HD., T. 04.03.2015, E. 2014/456, K. 2015/21 (Sinerji, Kazancı veya www.kararara.com), Erişim: 12.05. 2015.
  -   İnternetten alınan dokümanlar dipnotta aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
  ÖZTAŞ, Ayhan, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, http://www.hukuk24.de/makale/yabanci_mahkeme_kararlarinin_taninmasi_ve_tenfizi.html, Erişim: 12.03.2015.
  -    Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
  YILDIRIM, Ramazan; İdare Hukuku Dersleri – 1, Mimoza yayınları, 5. Baskı, Konya 2013.
  -    Makaleler kaynakça listesinde aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
  ÇELİK, Aytekin, “Anonim Şirketlerde Ayni Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesine Yönelik İhtiyati Tedbirler”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XV, S. 3, Y. 2011, s. 31- 64.
  -    İnternetten alınan dokümanlar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
  ÖZTAŞ, Ayhan, “Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi”, http://www.hukuk24.de/makale/yabanci_mahkeme_kararlarinin_taninmasi_ve_tenfizi.html, Erişim: 12.03.2015.
 16. Metin içerisindeki kısaltmalarda, kısaltılacak isim veya başlık metinde ilk defa kullanıldığında, kısaltılmadan ve parantez içinde kısaltması belirtilerek kullanılmalıdır.

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Remzi ÖZMEN / Gazeteci, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Körfez/Kocaeli

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.