Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Rıza AYHAN

ISSN: 2148-6638
Makale Sayısı: 77
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Başkent üniversitesi
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Rıza AYHAN
 • Editör Yardımcısı:

  Ahmet Cemil ÜNAL
 • Yayın Sahibi:

  Ali HABERAL
 • Yayın Kurulu:

 • Emine KAPLAN
 • Mehmet ÜNAL
 • Ahmet Cemil ÜNAL
 • Sadi ÇAYCI
 • Ahmet MUMCU
 • Mustafa Serdar ÖZBEK
 • Zeki HAFIZOĞULLARI
 • Ülker GÜRKAN
 • Fikret EREN
 • Kudret GÜVEN
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Kudret GÜVEN
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Bilge KARAKÖSE
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Musa GÜNDOĞAN

Danışma Kurulu:

 • Abdurrahman AKDOĞAN
 • Abdurrahman AKDOĞAN
 • Şebnem AKİPEK
 • Ali AKYILDIZ
 • Bahtiyar AKYILMAZ
 • Sevgi Gül AKYILMAZ
 • Serdar ALTINOK
 • Ramazan ARSLAN
 • Ramazan ARSLAN
 • Kadir ARICI
 • Ender Ethem ATAY
 • Rıza AYHAN
 • Rıza AYHAN
 • Hasan AYRANCI
 • Ali Şafak BALI
 • Veysel BAŞPINAR
 • Vedat BUZ
 • Mertol CAN
 • Vahit DOĞAN
 • İhsan ERDOĞAN
 • Fikret EREN
 • A. Nadi GÜNAL
 • Gülin GÜNGÖR
 • Ülker GÜRKAN
 • Kudret GÜVEN
 • Zeki HAFIZOĞULLARI
 • Yadigâr İZMİRLİ
 • Hasan İŞGÜZAR
 • Emine KAPLAN
 • Çiğdem KIRCA
 • Ahmet MUMCU
 • Erdal ONAR
 • Hasan Seçkin OZANOĞLU
 • Arzu OĞUZ
 • Cemal OĞUZ
 • Murat SEZGİNER
 • Süha TANRIVER
 • Asuman TUNABOY
 • Gülriz UYGUR
 • Fatih M. UŞAN
 • Aynur YONGALIK
 • Sadi ÇAYCI
 • Anıl ÇEÇEN
 • Çağlar ÖZEL
 • Muharrem ÖZEN
 • İzzet ÖZGENÇ
 • Mehmet ÜNAL
 • İlhan ÜZÜLMEZ
 • Cumhur ŞAHİN
 • Kemal ŞENOCAK
 • Zarife ŞENOCAK

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

 1. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (BÜHFD), hakemli bir dergi olup, yılda iki sayı olarak Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanır.
 2. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır; yazının dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir.
 3. Yazılar; “Microsoft Word” programında hazırlanmış olmalıdır. Ana metin, 1,5 satır aralığı ve Times New Roman karakterinde 12 punto, dipnotlar tek satır aralığı ve Times New Roman karakterinde 10 punto olarak hazırlanmış olmalı, CD veya elektronik posta ile editöre gönderilmelidir.
 4. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide yabancı dilde yazılan yazılar da, Yayın Kurulu’nun onayı ile yayımlanabilir. Yazılar Türkçe veya yabancı dillerden herhangi birinde yazılmış olsalar dahi, her bir yazıda en az 100, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca özetlerin; her iki dilde yazı başlığı ile beşer anahtar sözcüğün yazının başına eklenerek gönderilmesi gereklidir.
 5. Yazarlar unvanlarını, çalıştığı kuruluş bilgilerini, haberleşme adreslerini, telefon numaralarını ve elektronik posta adreslerini açık ve doğru bir şekilde bildirmelidirler.
 6. Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle “basıma” hazır olarak verdikleri kabul edilir. Yayın kurulu tarafından yapılan ön incelemede, bilimsellik (alan yönünden denetim) ölçütlerine ve dergi yazım kurallarına uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar, geri çevrilir. Yayın kurulu, yabancı dil özeti ve eser metninde gerekli görülen imla düzeltmelerini yapabilir.
 7. Yayın kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan yazılar, kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden çıkarılarak, hakeme gönderilir. Yazarlara yazının hangi hakeme gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayımlanmasına, düzeltilmesine ya da geri çevrilmesine karar verilir.  Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Hakem raporunun olumsuz olması durumunda, yazara durum hakkında bilgi verilir. Süresi içerisinde, hakem incelemesinden gelmeyen çalışmalar, yazarı tarafından aksi yönde bir talepte bulunulmadıkça, derginin bir sonraki sayısında değerlendirilir.
 8. Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmalar dışında, kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi ve bilgilendirici notlara da yer verilebilir. Bu nitelikteki yazılar yayın kurulunca kabul edilebilir veya geri çevrilebilir.
 9. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere tüm yayım hakları Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesine aittir. Yazarlar telif haklarını Üniversiteye devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez.
 10. Dergide yayımlanan yazıda ileri sürülen görüşler yazara aittir. Bu konuda, Fakülte herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
 11. Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.

Örnek

Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Yazarın Soyadı, Adı, Kitabın Adı, Baskı, Yer-Yıl. Örn: GÜVEN, Kudret: General Principles of Turkish Law, B.2, Ankara 2007. Yazarın eserine ilk atıf açık olarak, daha sonraki atıf usulü: GÜVEN, s.135. Aynı yazarın birden fazla kitabına atıf usulü: GÜVEN (Enerji), s.80 ve GÜVEN (Kişilik Hakları), s.65.

Makaleler kaynakça listesinde aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Yazarın Soyadı, Adı, Makalenin Başlığı, Derginin İsmi, Cilt Numarası, Sayı Numarası, İlk ve Son Sayfa Numaraları. GÜVEN, Kudret: Türk, İsviçre ve Alman Hukukunda Boşanma Sebepleri ve Esasları Hakkında Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, Sa.2, s.35-56. Yazarın eserine ilk atıf açık olarak, daha sonraki atıflarda şu şekilde yapılmalıdır: GÜVEN: s.55.

İnternetten alınan dokümanlar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

GÜVEN, Kudret: Cinsel Kimlik Üzerinde Hak Kavramı ve Korunması: Transseksüellik ve İnterseksüellik, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, Sa.1, s.133-176, (http://hukuk.baskent.edu.tr/dergi/arsiv/sayi-1/3.kudretgüven.pdf, Erişim Tarihi: 10 Şubat 2016). Yazarın eserine ilk atıf açık olarak, daha sonraki atıflarda şu şekilde yapılmalıdır: GÜVEN: s.135.