Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Tuğba BAYRAKTAR

ISSN: 2148-6778
Makale Sayısı: 73
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Tuğba BAYRAKTAR
 • Editör Yardımcısı:

  Hakkı Mert DOĞU
 • Editör Yardımcısı:

  Ahmet GÖK
 • Yayın Sahibi:

  Bayram SADE
 • Yayın Kurulu:

 • A. Şakir DEMİRTAŞ
 • Adnan TUĞ
 • İbrahim Erol KOZAK
 • İbrahim DÜLGER
 • Aytekin ÇELİK
 • Yalçın BOSTANCI
 • Ayşegül ATİK
 • Tuğba BAYRAKTAR
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Ramazan YILDIRIM
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Bilge KARAKÖSE
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Musa GÜNDOĞAN

Danışma Kurulu:

 • Recep AKCAN
 • Ali AKYILDIZ
 • Ömer ANAYURT
 • İbrahim ARSLAN
 • Ender Ethem ATAY
 • Mustafa AVCI
 • Mustafa AVCI
 • Mehmet AYAN
 • Faruk BİLİR
 • İlyas DOĞAN
 • İbrahim DÜLGER
 • Mehmet Hakan HAKERİ
 • Hüseyin HATEMİ
 • Halil KALABALIK
 • İsmail KAYAR
 • Mehmet Akif KÜTÜKÇÜ
 • Yüksel METİN
 • Zehra ODYAKMAZ
 • Reyhan SUNAY
 • Haluk Hadi SÜMER
 • Aziz TAŞDELEN
 • Binnur TULUKÇU
 • Adnan TUĞ
 • Ömer ULUKAPI
 • Fatih M. UŞAN
 • Süleyman YALMAN
 • Ramazan YILDIRIM
 • Mustafa Fadıl YILDIRIM
 • Zafer ZEYTİN
 • Serkan ÇINARLI
 • Ümit Süleyman ÜSTÜN

KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

 1. KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda iki sayı olmak üzere Aralık ve Temmuz aylarında yayımlanmaktadır.
 2. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere değerlendiriliyor olmamalıdır. Yazının dergimize yayımlanmak üzere gönderilmesi, yazarın bu konudaki taahhüdü olarak değerlendirilecektir.
 3. Yazılar “Microsoft Word” programında hazırlanıp bir CD’ye kaydedilerek KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu’na veya hukukdergisi@karatay.edu.tr adresine e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.
 4. Yazarlar, ad ve soyadlarını, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefonlarını ve e-mail adreslerini bildirmelidirler.
 5. Derginin yayın dili Türkçedir, bununla birlikte bilimsel iletişim işlevini gören yabancı dillerdeki çalışmalara da yer verilmektedir. Ancak yabancı dillerdeki çalışmaların yayımlanması, dergi yayın komisyonunun kararına göre belirlenecektir. Yayımlanan yazılar nedeniyle her türlü yasal sorumluluk yazarlarına aittir.
 6. Yazılar Türkçe veya yabancı dillerden herhangi birinde yazılmış olsalar dahi, gönderilen makalelerin başına, makalenin yabancı dildeki adı, en fazla 100 kelimelik Türkçe ve yabancı dilde özetlerinin ve beş adet anahtar kelimenin (Keywords) eklenmesi gerekmektedir. Çalışmanın sonunda kaynakça yer almalıdır.
 7. KTO Karatay Üniversitesine gönderilen yazılar, Yayın Komisyonu tarafından öncelik sırasına konur ve yazılar derginin yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygunluğu bakımından bir değerlendirilmeye tabi tutulur. Bilimsellik ölçütlerine ve yayın ilkelerine uyulmadığı, olağanın üzerinde yazım yanlışlarının bulunduğu tespit edilen yazılar, hakeme gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir.
 8. ayın Kurulunca yapılacak ilk değerlendirmeden sonra yazılar kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adı metinden çıkarılarak hakeme gönderilir. Bu bağlamda yazara da yazının hangi hakeme gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayınlanmasına veya yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilir ve yazar durumdan en kısa sürede haberdar edilir. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapılabilir.
 9. Yazardan düzeltme istenilmesi halinde, düzeltmenin en geç 10 gün içinde yayın kuruluna gönderilmesi gerekmektedir. Yazar, hakem tarafından önerilen düzeltmeleri yaptıktan sonra tekrar hakem denetimine başvurulur. Hakem raporunun olumsuz olması durumunda, incelenmek üzere, ikinci bir hakeme gönderilir. Bu hakemin de olumsuz rapor sunması durumunda makale yayımlanmaz.
 10. Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmalar dışında, mahkeme kararı değerlendirmelerine, kitap incelemelerine, çeviri ve tebliğlere de yer verilir. Bu nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Kurulunun yetkisindedir.
 11. Çeviri olarak gönderilen çalışmaların yayımlanmış olduğu dildeki asıl nüshası ile birlikte Yayın Kuruluna gönderilmesi şarttır. Ayrıca bu çalışmaların çevrilen yabancı eserin yazarından ve/veya yayın haklarına sahip kişi veya kurumlarından yazılı yayım izni alınması ve bu iznin Yayın Kurulu’na iletilmesi gerekmektedir.
 12. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dahil olmak üzere tüm yayın hakları KTO Karatay Üniversitesi’ne aittir. Yazarlar telif haklarını KTO Karatay Üniversitesi’ne devretmiş sayılır, ayrıca yazarlara telif ücreti ödenmez.
 13. Sayfa yapısı: Üst ve alttan 6’şar cm; yanlardan 4,5’ar cm. olmalıdır. Bu şekilde hazırlanan yazılar kural olarak 35 sayfadan fazla olmamalıdır. Çalışma metni ve dipnotlar iki yana yaslı olmalıdır.
 14. Metin yazıları: Times New Roman karakteri ile 11,5 punto tek satır aralığı, ilk satırı özel 1,25 cm değerinde paragraf, paragraf arası boşluklar öncesi ve sonrası 3 nk olmak üzere iki yandan hizalı yazılmalıdır. Başlık 1 biçemi sadece yazının ana başlığı için kullanılmalıdır. Yazar adı, ana başlığın altına sağa dayalı olarak akademik unvanla beraber “adı SOYADI” biçiminde yazılmalı, gerekli açıklamalar ‘ * ’ işareti kullanılarak dipnotta yapılmalıdır.
 15. Dipnotlar: Times New Roman yazı karakteri, 10 punto, Tek satır aralığı, 0,7 asılı, paragraf sonrası 3 nk boşluk biçiminde yazılmalıdır. Yazılarda dipnotlar otomatik olarak ve her sayfa altında verilmeli, dipnotların yazımında genel olarak kitaplarda; Yazar SOYADI Adı, Kitap Adı, (varsa) Baskı sayısı, (varsa) Çeviren (veya Editör) SOYADI Adı, Basım yeri, yılı ve sayfa; makalelerde; Yazar SOYADI, Adı, “Makale Adı” (tırnak içerisinde), Yayın Adı, Cilt, Sayı, Yılı ve sayfa; aynı esere yapılan ikinci ve müteakip atıflarda Yazar SOYADI sayfa biçiminde kısa format kullanılabilir. Söz konusu bu yazım kurallarına ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir:
  -    Kitaplar dipnotlarda aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
  YILDIRIM, Ramazan, İdare Hukuku Dersleri – 1, 5. Baskı, Konya 2013, s. 15.
  Birden fazla yazardan oluşan esere yapılan atıflar da şu şekilde olmalıdır:
  KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 22. Baskı, Ankara 2011, s. 101.
  -   Makaleler dipnot listesinde aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
  ÇELİK, Aytekin, “Anonim Şirketlerde Ayni Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesine Yönelik İhtiyati Tedbirler”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XV, S. 3, Y. 2011, s. 35.
  -    Göndermeler aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:
  YILDIRIM, s. 24. Aynı yazara ait birden fazla eser varsa ve bunlardan birine atıf yapılıyorsa, eser adı kısaltılarak yazılmalıdır. Yapılan bu kısaltmalar, kaynakçada gösterilmelidir. Örneğin aynı yazara ait İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usulü Hukuku Pratik Çalışmaları ve Test Soruları kitabı için;
  YILDIRIM, Pratik Çalışmaları, s. 46
  -    Kararlar dipnotlarda aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
  Yargıtay 3. HD., T. 04.03.2015, E. 2014/456, K. 2015/21 (Sinerji, Kazancı veya www.kararara.com), Erişim: 12.05. 2015.
  -   İnternetten alınan dokümanlar dipnotta aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
  ÖZTAŞ, Ayhan, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, http://www.hukuk24.de/makale/yabanci_mahkeme_kararlarinin_taninmasi_ve_tenfizi.html, Erişim: 12.03.2015.
  -    Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
  YILDIRIM, Ramazan; İdare Hukuku Dersleri – 1, Mimoza yayınları, 5. Baskı, Konya 2013.
  -    Makaleler kaynakça listesinde aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
  ÇELİK, Aytekin, “Anonim Şirketlerde Ayni Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesine Yönelik İhtiyati Tedbirler”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XV, S. 3, Y. 2011, s. 31- 64.
  -    İnternetten alınan dokümanlar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
  ÖZTAŞ, Ayhan, “Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi”, http://www.hukuk24.de/makale/yabanci_mahkeme_kararlarinin_taninmasi_ve_tenfizi.html, Erişim: 12.03.2015.
 16. Metin içerisindeki kısaltmalarda, kısaltılacak isim veya başlık metinde ilk defa kullanıldığında, kısaltılmadan ve parantez içinde kısaltması belirtilerek kullanılmalıdır.