Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Nuran KOYUNCU

ISSN: 2667-4076
Makale Sayısı: 62
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK
 • Yayıncısı:
  Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Editör:

 • Nuran KOYUNCU
 • Editör Yardımcısı:

 • Bekir BOGA
 • Editör Yardımcısı:

 • Muhammet DURDU
 • Editör Yardımcısı:

 • Muradiye ÇEVİKÇELİK
 • Yayın Sahibi:

 • Muzaffer ŞEKER
 • Yayın Kurulu:

 • Banu Bilge SARIHAN
 • Ümit Süleyman ÜSTÜN
 • Abdurrahman SAVAŞ
 • Aytekin ÇELİK
 • Zekeriya MIZIRAK
 • Ahmet KILINÇ
 • Mehmet Onursal CİN
 • Ahmet AKMAN

Danışma Kurulu:

 • Berrin AKBULUT
 • Murat AKSAN
 • Bahtiyar AKYILMAZ
 • Gül AKYILMAZ
 • Mehmet ALTUNKAYA
 • Ömer ANAYURT
 • Serkan AYAN
 • Oğuz Sadık AYDOS
 • Tuğba BAYRAKTAR
 • Mehmet Hanifi BAYRAM
 • Yalçın BOSTANCI
 • Abdulkadir BULUŞ
 • Mustafa Erdem CAN
 • A. Şakir DEMİRTAŞ
 • Koray DOĞAN
 • Selcan ERDAL
 • Ahmet Kürşat ERSÖZ
 • Emre ESEN
 • Fethi GEDİKLİ
 • Mahmut KAPLAN
 • Yusuf KARAKOÇ
 • Cemil KAYA
 • Mahmut KİZİR
 • İbrahim Erol KOZAK
 • Önder KUTLU
 • Bilal KUŞPINAR
 • Birol MERCAN
 • Baki Oğuz MÜLAYİM
 • Sinan OKUR
 • Ali PASLI
 • Haluk Hadi SÜMER
 • Şaban TANIYICI
 • Binnur TULUKÇU
 • Hikmet TÜLEN
 • Fatih M. UŞAN
 • Mustafa Fadıl YILDIRIM
 • Abdulkadir YILDIZ
 • Yılmaz YURTSEVEN
 • Süheyla ZORLU
 • Orhan ÇEKER
 • Özlem ÇELİK
 • Murat ÇEMREK
 • Ayşegül ÇOBAN ATİK
 • Mehmet Savaş ÖZDAĞ
 • Murat ŞİMŞEK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ (NEÜHFD)
YAYIN İLKELERİ

Derginin yazışma adresi: konyahukukdergi@gmail.com
1. Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (NEÜHFD), elektronik ortamda, yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. En az iki hakemli “kör hakemlik sistemi” uygulanır.

2. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır; Makalenin dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir. Dergiye gönderilen makaleler intihal programından geçirilmekte ve benzerlik oranının %20'yi geçmemesi esas kabul edilmektedir.

3. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide İngilizce, Almanca ve Fransızca makalelere de yer verilmektedir.

4. Dergiye gönderilen makalelerin başına, en az 75 kelimeden oluşan özetler ve özetlerin yazıldığı dillerde başlık ve en az beşer anahtar kelime eklenmelidir. Türkçe yazılan makaleler için Türkçe özete ek olarak; İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinde daha özet eklenmesi gerekmektedir. Yabancı dilde yazılan makaleler için ise makalenin yazıldığı dilde ve Türkçe özetlerin eklenmesi gerekmektedir.

5. Makalelerde, yazar adları, ünvanları, yazarın çalıştığı kuruluş bilgileri, elektronik posta adresleri ve ORC ID'leri açık ve doğru bir şekilde belirtilmelidir.

6. Yazarların dergiye gönderdikleri makalelerin denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle “basıma” hazır olarak verdikleri kabul edilir. Editör kurulu tarafından yapılan ön incelemede, bilimsellik (alan yönünden denetim) ölçütlerine ve dergi yazım kurallarına uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar geri çevrilir.

7. Editör kurulunca ön değerlendirmesi yapılan makaleler, kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden çıkarılarak iki hakeme gönderilir. Yazarlara makalenin hangi hakemlere gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakemlerin raporlarında düzeltme istemesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklik yapabilir. Yazar, hakemler tarafından önerilen düzeltmeleri yaptıktan sonra hakemlerin önerisi doğrultusunda tekrar hakem denetimine başvurulabilir. Hakemlerden biri olumlu, diğeri olumsuz görüş bildirdiğinde makale, üçüncü bir hakeme gönderilir veya Editör Kurulu/Baş Editör kararıyla yayına kabul edilir. Hakem incelemesine göre veya Editör kararıyla yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez. Yazara durum hakkında bilgi verilir.

8. Dergide, hakem denetiminden geçen makaleler dışında, kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi ve bilgilendirici notlara, yargı kararı tahliline de yer verilebilir. Bu nitelikteki yazılar editör kurulunca kabul edilebilir veya geri çevrilebilir.

9. Makaleler yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde tüm yayım hakları Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne aittir. Yazarlar telif haklarını Üniversiteye devretmiş sayılır, yazara ayrıca telif ücreti ödenmez. Makaleler ile ilgili hukuki ve cezai sorumluluk yazarlara aittir.

10. Makaleler; “Microsoft Word” programında hazırlanmış olmalıdır. Ana metin Times New Roman-12 punto- normal stil; dipnotlar Times New Roman 10 punto normal stil olarak hazırlanmış olmalı ve DERGİPARK üzerinden editöre gönderilmelidir. Atıf yapılırken dipnot usulü kullanılmalı, aşağıda kaynakça örneklerinde gösterildiği şekilde dipnot atfı yapılmalıdır. Sayfa yapısı; üst ve alt 2,5 cm; sağ ve sol 2 cm boşluk olmalıdır. Metin iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Kural olarak kaynakça ile beraber 30 sayfayı geçmemelidir (Dizgi esnasında sayfa sayısında ve yapısında değişme olabilir). Satır aralığı 1,15, paragraf sonra 10 nk boşluk şeklinde olmalıdır. Paragrafların ilk satırı 1,25 cm girintili, kaynakça ise asılı 1,25 cm şeklinde olmalıdır. Kaynakça, yazarların soy ismine göre alfabetik olarak, ilk satır asılı şekilde sıralanmalıdır. Makalenin ilk sayfasında;

• İlk olarak makalenin Türkçe başlığı koyu ve 14 punto,

• Yazarın Adı SOYADI sağa yaslı bir şekilde, (*) şeklinde dipnotla, akademik ünvanı, çalıştığı kurum ve mail adresi,

• Bir satır boşluk

• 12 punto koyu bir şekilde “Özet”

• 11 punto en az 75 kelime makalenin özeti

• En az 5 tane anahtar kelime

• Bir satır boşluk

• Makalenin yabancı dildeki başlığı koyu ve 14 punto

• Bir satır boşluk

• 12 punto ve koyu bir şekilde “Abstract”

• 11 punto en az 75 kelime makalenin yabancı dildeki özeti

• En az 5 tane yabancı dilde anahtar kelime

• Bir satır boşluk

• Sonra sayfa atlamadan GİRİŞ bölümüne başlanmalı, GİRİŞ ve SONUÇ başlıkları numaralandırılmamalıdır. Makalenin ana başlığı dışındaki bütün başlıklar 12 punto ve koyu olmalı bölümlendirme I/A/1/a şeklinde yapılmalıdır. Bu hususta en sondaki örnek metne bakılmalıdır.

11. Yararlanılan çalışmalar kaynakçada şu şekilde yer almalıdır (Burada örneği bulunmayan kaynaklar için Modern Language Association (MLA) kaynak gösterme sisteminden faydalanılabilir. MLA kaynak gösterimi hakkında ayrıntılı bilgi için: https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/mla_style/mla_formatting_and_style_guide/mla_formatting_and_style_guide.html):

Kitaplar:
Soyad, Ad. Eserin Adı italik olarak, Baskı, Yayınevi, Basıldığı Yer, Yayın Yılı.
Örnek: Ayhan, Rıza. Ticarî İşletme Hukuku, II. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2007.

Makaleler:
Soyad, Ad. Makalenin başlığı tırnak içinde, Dergi adı italik olarak, Cilt, Sayı, Yıl, sayfa aralıkları.
Örnek: Ayhan, Rıza. “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Hukuki Mahiyeti”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu’na Armağan, C. I, S. 2, 2013, s. 5-31.

İnternet sayfası, rapor, sözlük gibi kaynaklarda, yukarıdaki örneklere benzer şekilde hazırlanır. Bu tür kaynaklarda yazar varsa yazar belirtilir yoksa kurum adı verilebilir. Günlük gazetelerde tarih verilirken ay ve gün de eklenir.
Örnekler:
Akbulak, Sevinç. Ulusal Varlık Fonları (Sovereign Wealth Funds): Gelişmeler ve Düzenleme Çalışmaları, 2008, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu.
- Alaska Permanent Fund Corporation. Historical Timeline, 2018, https://apfc.org/who-weare/history-of-the-alaska-permanent-fund/historytimeline/, (Erişim Tarihi: 30.04.2018).
- O’neal, Michael. A New Breed of SWF Without The Wealth. Kuwait Times, (18.03.2017), s. 3.

Birden fazla yazar tarafından hazırlanmış çalışmalarda, tüm yazarların ad ve soyadları tam olarak yazılmalıdır.
Örnek: Oğuzman, M. Kemal / Seliçi, Özer / Oktay-Özdemir, Saibe. Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş 11. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2006.

12. Yararlanılan kaynaklara ilişkin atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. İlk atıfta kaynakçada yer alan tüm bilgiler yer almalıdır. Yararlanılan sayfa, künyenin en sonunda yer almalıdır.
Örnek: Ayhan, Rıza. “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Hukuki Mahiyeti”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu’na Armağan, C. I, S. 2, 2013, s. 31.

Aynı çalışmaya daha sonra yapılacak atıflarda
Eserler için: Soyad, sayfa numarası. Makaleler için: Soyad, sayfa numarası.
Örnek: Kapani, s. 21. Ayhan, s. 36.

Aynı yazarın birden çok çalışmasından yararlanılmış ise; çalışmaların yapıldığı yıllar farklı ise parantez içerisinde yıl belirtilmelidir. Yıllar aynı ise, çalışmanın ismi, yazarın diğer çalışmalarından ayırt edilmesini sağlayacak şekilde kısaltılarak kullanılmalıdır.
Örnek: Gözler, 2010, s. 43.
Gözler, Anayasa Hukukunun…, s. 76.

ÖRNEK MAKALE YAPISI

ANA BAŞLIK(14 PUNTO)

(12 Punto)Ad SOYAD*

Özet(12 Punto)
11 punto en az 75 kelime özet yazılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: En az beş tane anahtar kelime virgülle ayrılarak yazılmalıdır.(11 Punto)

YABANCI DİLDE ANA BAŞLIK(14 PUNTO)

Abstract(12 Punto)
11 punto yabancı dilde en az 75 kelimelik özet yazılmalıdır.
Keywords: En az beş tane yabancı dilde anahtar kelime virgülle ayrılarak yazılmalıdır.(11 Punto)

GİRİŞ
…………

I. Birinci Alt Başlık Bölümü
…………..
A. İkinci Alt Başlık Bölümü
……………
1. Üçüncü Alt Başlık Bölümü
……….
2. Üçüncü Alt Başlık Bölümü
………….
B. İkinci Alt Başlık Bölümü
………….
II. Birinci Alt Başlık Bölümü
……………..
A. İkinci Alt Başlık Bölümü
……………
1. Üçüncü Alt Başlık Bölümü
………….
2. Üçüncü Alt Başlık Bölümü
………….
B. İkinci Alt Başlık Bölümü
……………..
SONUÇ
....................
KAYNAKÇA
Oğuzman, M. Kemal / Seliçi, Özer / Oktay-Özdemir, Saibe. Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş 11. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2006.(12 Punto ve asılı 1,25 cm olmalıdır).

* Arş. Grv., Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ******@konya.edu.tr ORCID ID: 0000-0000-0000-0000

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Remzi ÖZMEN / Gazeteci, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Körfez/Kocaeli

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.