Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Sezgin Seymen ÇEBİ

ISSN: 2147-7213
Makale Sayısı: 273
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

 • Kerem ÖZ
 • Editör:

 • Sezgin Seymen ÇEBİ
 • Yayın Sahibi:

 • İsmail YÜKSEK
 • Yayın Kurulu:

 • Gabor HAMZA
 • Yener ÜNVER
 • Michael STÖBER
 • Sezgin Seymen ÇEBİ
 • Şeref ERTAŞ
 • Ahmet Nizamettin AKTAY
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

 • Sezgin Seymen ÇEBİ
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

 • Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Mehmet AKAD
 • Şebnem AKİPEK ÖCAL
 • Mehmet ALTUNKAYA
 • Zehreddin ASLAN
 • Ali Cem BUDAK
 • Mehmet DEMİR
 • Vahit DOĞAN
 • Baki İlkay ENGİN
 • Fikret EREN
 • Mehmet Serkan ERGÜNE
 • Edward J. ERICKSON
 • Celal GÖLE
 • Mustafa Alper GÜMÜŞ
 • Mehmet Yaşar GÜRBÜZ
 • Ali GÜZEL
 • Ayşe HAVUTCU
 • Martijn HESSELINK
 • Köksal KOCAAĞA
 • İoanna KUÇURADİ
 • Haluk Nami NOMER
 • Hasan PULAŞLI
 • Murat SEZGİNER
 • Pervin SOMER
 • Harun TEPE
 • Mehmet TINÇ
 • Mustafa TOPALOĞLU
 • Emine TUNCAY KAPLAN
 • Hasan TUNÇ
 • Halide Gökçe TÜRKOĞLU
 • Mesut UYAR
 • Cevdet YAVUZ
 • Emine YAZICIOĞLU
 • Özlem YENERER ÇAKMUT
 • Halit YILMAZ
 • Zafer ZEYTİN
 • Yusuf Mehmet ÖRNEK
 • Mustafa Serdar ÖZBEK
 • Demet ÖZDAMAR
 • Burak ÖZEN
 • Etem Sabâ ÖZMEN
 • Mehmet Tufan ÖĞÜZ
 • Zehra ŞEKER ÖĞÜZ

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (ABÜHFD) “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) olarak yayımlanmaktadır. Yayınlanması istenen makalelerin Haziran sayısı için en geç 20 Nisan; Aralık sayısı için en geç 20 Ekim tarihine kadar dergi editörlüğüne ulaştırılması gerekir.
 2. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazarlar, yayına kabul edilen çalışmaları daha sonra bir başka yerde yayınlatmamayı da taahhüt ederler. Çalışmaların, kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ya da hukukun diğer disiplinlerle ilgili alanlarında hazırlanmış olması gerekir. Dergide hakemli makalelerin yanı sıra çeviri makale, karar incelemesi, kitap eleştirisi, mevzuat değerlendirmesi gibi yazılara da yer verilebilir. Dergiye gönderilen yazıların basılmasına ilişkin genel değerlendirmeyi yayın kurulu yapar.
 3. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide İngilizce, Almanca ve Fransızca başta olmak üzere yabancı dilde yazılara da yer verilmektedir.
 4. Gönderilecek yazıların, “MS Word” programında, Times New Roman karakterinde, metin 12 punto, dipnotlar ise 10 punto olarak hazırlanması gerekir. Paragraflar arası önce 6 nk, sonra 0 nk boşluk olmalıdır.
  Sayfa marjları, A4 boyutunda, üst, alt ve her iki kenardan 2,5 cm. boşluk bırakılarak ayarlanmalı, metin her iki yana yaslı şekilde hazırlanmış bir şekilde dergi editörlüğüne gönderilmelidir. Gönderilen makalelerin İngilizce başlığı da yazılmalıdır.
 5. Yazılar, Türkçe ve İngilizce başlıkların yanında en az 100 - en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce, Almanca veya Fransızca özetleri ve her iki dilde en az üç anahtar sözcüğü ihtiva etmelidir.
  Yazının ana başlığı büyük harflerle, koyu olarak ve 14 punto ile yazılmalıdır. Yazının giriş - sonuç bölümleri ve diğer tüm başlıklar, küçük harflerle 12 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Yazıda yer verilecek tablo ve şekillere mutlaka sıra numarası ve başlık verilmelidir.
  Makalenin sonunda, yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizilmiş kaynakça yer alır. Kaynakçada sadece dipnotlarda atıf yapılan eserlere yer verilmelidir.
 6. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını, telif ücreti için gerekli olan bilgilerini ve aktif haldeki e-posta adreslerini bildirmelidir.
 7. Yayın kurulu tarafından ilk değerlendirmesi yapılan çalışmalar, en az iki hakeme gönderilir. Çalışmalar, hakem heyeti içinden, yazarın akademik unvanına göre daha üst unvanlı bir hakemin görüşü alınarak, aynen veya değiştirilmek suretiyle yayınlanır. Yayın kurulunun kararıyla, istisnai hallerde yazarın akademik unvanıyla aynı unvanlı bir hakemden de görüş alınabilir. Hakemden “düzeltilmesi kaydıyla yayınlanabilir” şeklinde gelen eserlerin yayımlanabilmesi için eser sahibinin hakem raporunda belirtilen düzeltmeleri yaparak kurula iletmesi zorunludur.
 8. Süresi içerisinde hakem incelemesinden geri gelmeyen çalışmalar, yazarı tarafından aksi yönde bir talepte bulunulmadıkça derginin bir sonraki sayısında değerlendirilir.
 9. Yayın kurulu, yabancı dil özeti ve eser metninde gerekli görülen imla düzeltmelerini yapabilir.
 10. Dergide yayınlanan eserlerde ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar ve yazı nedeniyle doğabilecek tüm sorumluluk yazara aittir.
 11. Dergide yer verilen yazıların, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlanmak da dahil olmak üzere süresiz olarak bütün yayın hakları dergiye aittir. Yazarlar telif haklarını dergiye devretmiş sayılır.
 12. Hakem incelemesi yapan hakemlere 150 TL hakemlik ücreti ödenir. Hakem incelemesi sonucu yayımlanmasına karar verilen yazılar için 300 TL telif ücreti ödenir. Yazara, ilgili sayı ücretsiz olarak gönderilir.
 13. Yazıların gönderilmesi ve diğer ilgili tüm yazışmaların (hukukdergisi@antalya.edu.tr) e-posta adresinden yapılması gerekmektedir.

Dergide Yayınlanacak Türkçe Eserler İçin Tavsiye Edilen Atıf Stilleri
Atıf Yapılan Kitap
SOYAD, Ad:
Eserin Adı, Baskı, Basıldığı Yer Yıl. (Eser adı italik)
Örnek:
EREN, Fikret:
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 19. Baskı, Ankara 2007.
Atıf Yapılan Makale
SOYAD, Ad:
“Makalenin Başlığı”, Makalenin Yer Aldığı Eserin Adı, Cilt No.: Sayı No.:, Yıl, Sayfa Sayısı. (Makalenin yayınlandığı eser adı italik)
Örnek:
SELİÇİ, Özer:
“Seçimlik Borçların İfası”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.: 34, S.: 1-4, 1968, s. 376.
İnternet ortamında bulunan kaynaklar için parantez içerisinde URL ve sayfasına erişim tarihi belirtilmelidir.
Örnek:
SELİÇİ, Özer:
“Seçimlik Borçların İfası”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.: 34, S.: 1-4, 1968, s. 376 (Erişim: 13.06.2010, http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuhfm/article/view/1023004345/1023003940).
Birden fazla yazar tarafından hazırlanmış çalışmalarda, tüm yazarların ad ve soyadları tam olarak yazılmalıdır.
Örnek:
OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/Oktay-Özdemir, Saibe:
Eşya Hukuku, 18. Baskı, İstanbul 2016.
Aynı yazarın birden çok eserine atıf yapılması halinde söz konusu çalışma, yazarın diğer çalışmalarından ayırt edilmesini sağlayacak şekilde kısaltılarak kullanılmalıdır.
Örn: Eren, Borçlar Genel, s. 88. Eren, Borçlar Özel, s. 86.
*Yabancı dilde yayınlanacak yazılarda Chicago sistemi kullanılacaktır.
Chicago Style is preferred for papers in foreign languages.
Dergide yayımlanacak yazılarda Giriş ve Sonuç bölümleri için harf veya rakam kullanılmamaktadır. Sonrasındaki üst ve alt başlıkların önüne sırasıyla Roma rakamı, büyük harf, rakam, küçük harf, küçük harf ve rakam yazılmalıdır.
Örnek:
Giriş
I. Başlık
A. Alt Başlık
1. Alt Başlık
a. Alt Başlık
a.1. Alt Başlık
Sonuç

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Remzi ÖZMEN / Gazeteci, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Körfez/Kocaeli

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.