Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Konya Barosu Dergisi

Editör: Bekir AKINCI

ISSN: 1300-0000
Makale Sayısı: 49
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Konya Barosu Adına Baro Başkanı Av. Mustafa ALADAĞ
 • Yayıncısı:
  Dizgi Ofset
 • Editör:

  Bekir AKINCI
 • Yayın Sahibi:

  Mustafa ALADAĞ
 • Yayın Kurulu:

 • Yasemin AYTIŞ
 • Meral ERGİN
 • Murat KÖRPE
 • Gökhan TOZOĞLU
 • Beytullah ÇETİN
 • Muhammet ÖZTAT
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Bekir AKINCI

Danışma Kurulu:

A. KONYA BAROSU DERGİSİ YAZIM KURALLARI

1) Makaleler, "Microsoft Office Word" programında A4 boyutunda hazırlanmalıdır.

2) Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, varsa tablo, şekil ve kaynakça dâhil asgari 1.000 azami 5.000 kelimeyi geçmemelidir. Bilgilendirme notları, kitap incelemeleri, gezi yazıları vb. için asgari sınır 500 kelime olarak uygulanır.

3) Sayfa düzeni; Sol:  3,5 cm, Sağ: 2,5 cm, Üst: 3 cm ve Alt: 3 cm olmalıdır.

4) Makaleler, 12 punto ve "Times New Roman" yazı tipi ile 1,5 satır arası kullanılarak yazılmalıdır. Paragraflar aralık öncesi ve sonrası “6nk” olmalıdır.  Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.

5) Yazının ilk sayfasında başlık dahil Türkçe ve (İngilizce/yabancı dildeki) özetler, anahtar kelimeler 10 punto ile "Times New Roman" yazı tipi ile yazılmalıdır. Başlıklar kalın punto ile yazılmalıdır.

6) Paragraflarda başlangıç girintisi “ilk satır” ve 1,25 cm; paragraf girintisi sağ ve sol “0”cm olmalıdır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmayacaktır. Diğer düzenlemeler dergi editörleri tarafından yapılacaktır.

7) Hakemli makaleler hariç, yazarın unvanı ile ad ve soyadı, makale başlığının sağ altında belirtilmelidir. Aynı sayfanın dipnotlar için ayrılan kesim çizgisinin altında ise yazarın görev yeri gösterilmelidir.

8) Şekil ve Tablolar metin içinde verilmelidir. Şekil adı, şeklin altında, tablo başlığı tablonun üzerinde yer almalıdır. Şekil ve tablo numaraları 1, 2, 3, ... gibi verilmelidir.

9) Makalede ana konu ve alt konular 1., 1.1., 1.1.1., gibi ondalıklı veya I., A., 1., a).  harf-sayı kombinasyonuyla sıralandırılmalıdır. Ana konuların adlarının bütün harfleri büyük ve kalın yazılmalı, alt konuların ise, sadece baş harfleri büyük ve kalın yazılmalıdır.

10) Yazıların sonunda, kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sırayla gösterildiği bir kaynakça yer almalıdır. Kullanılan kaynaklar nitelik   (tez,   kitap,   makale,   rapor  vb.)   ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır.

11) Kaynaklara metin içindeki atıflar ve sair açıklamalar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilir. Atıflar ve açıklama notları sayfa altında dipnot şeklinde (10 punto, tek satır arası) ifade edilmelidir.

12) Bazı çok kullanılan kaynak türlerine ilişkin kaynakça ve atıf örnekleri aşağıda verilmiştir. Kaynakça ve dipnotta yazar soyadları koyu (bold) yazılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Birden fazla kaynağa atıf yapılırken, araya noktalı virgül konulmalıdır. Çok yazarlı eserler, kişiler, soyad-adları aralarına yan çizgi “/” işareti eklenerek ayrılmak suretiyle kaynakçada yer alır.  Diğer hususlarda, yazarların yayın kurulu ile iletişime geçmeleri önerilir:

Kaynakçada Gösterim Örnekleri:

• Kitaplar:

Soyadı, Adı, Kitabın Adı,  Baskı, Yayınevi, Basıldığı Yer, Basım Yılı.

Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler,  10.bs., Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2009.

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 6100 sayılı HMK’na Göre Yeniden Yazılmış 22. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2011.

• Makaleler:

Soyadı, Adı, Makalenin Başlığı. Derginin İsmi,  Yıl, Cilt, Sayı, İlk ve Son Sayfa Numaraları, Yıl.

Öden, Merih, Anayasa Mahkemesi ve Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi, AÜHFD, C.58, S.3, s.659-691, 2009.

• İnternetten alıntılar:

Soyadı, Adı, Yazı Başlığı, İnternet Yayını/Dergi vb. İsmi, Yıl, Cilt, Sayı, erişim adresi, erişim tarihi.

Makal, Ahmet. (2010). Türkiye’de Erken Cumhuriyet Döneminde Kadın Emeği. Çalışma ve Toplum,   2010/2 (25). http://calismatoplum.org/sayi25/makal.pdf adresinden 13 Haziran 2010 tarihinde erişildi.

Dipnotta Gösterim Örnekleri:

- Esere ilk atıf yapılan yerde, kaynakçadaki düzene uygun şekilde gösterim yapılır.

- Sonraki atıflarda, yazarın soyadı ve sayfa numarası yeterlidir. Örn. Eren, s. 158.

- Yazarın birden fazla eserine atıf yapılması durumunda, sonraki atıflarda karışıklığın engellenmesi için:

Sayfa sayısının yanı sıra yayım yılı da ilave edilir. Örn. Eren, 2010, s.158; Eren, 2001, s.187.

Yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eseri kullanılmışsa,   eserler,   yılın yanına a”,   “b”,   “c”,   şeklinde harf verilerek gösterilecektir.  Örnek; Eren, 2008a, s.158; Eren, 2008b, s.187.

- Çok yazarlı eserlerde, kaynakça düzenindeki ilk atıftan sonraki her atıfta, iki yazarlı eserlere atıf yapılırken, her iki yazarın soy isminin de zikredilmesi, üç ve daha fazla yazarlı eserlere atıf yapılırken ise ilk yazarın isminden sonra vd. ibaresi konularak sayfa numarası ile devam edilmesi tavsiye edilir. Örn. Oğuzman/Öz, s.436; Kuru vd. s.132.

B. DİĞER VE SON HUSUSLAR

Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için 05/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. Çeviriler, orijinal metin ile birlikte gönderilir.

Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle basım izni verdikleri kabul edilir. Bilimsellik ölçütlerine uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar, yayın komisyonu tarafından geri çevrilebilir.

Dergide, yazıların yayımlanmış olması, yazara ait görüşlerin Konya Barosu tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

Dergide yayımlanan yazılardan; ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

Yazıları yayımlanan yazarlar telif haklarını Konya Barosu’na devretmiş sayılırlar, yazarlara ayrıca telif ücreti ödenmez.