Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Nezahat DEMİRAY

ISSN: 2147-8864
Makale Sayısı: 22
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Nezahat DEMİRAY
 • Yayın Sahibi:

  Halil CİN
 • Yayın Kurulu:

 • Şanal GÜNGÖR
 • Şeref ÜNAL
 • M. Emin HASPOLAT
 • Ali Naim İNAN
 • Emine AKYÜZ
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  İsmet SAYHAN
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  İsmail ÇAM
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Şebnem AKİPEK
 • Bahtiyar AKYILMAZ
 • Sevgi Gül AKYILMAZ
 • Mertol CAN
 • Esra DARDAĞAN
 • Vahit DOĞAN
 • Gülin GÜVEN
 • Erdal ONAR
 • Arzu OĞUZ
 • Murat SEZGİNER
 • Adnan TUĞ
 • Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ
 • Mustafa Fadıl YILDIRIM
 • Merih ÖDEN
 • Erdoğan ÖNER
 • Muharrem ÖZEN

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (UÜHFD) “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda iki sayı (Haziran, Aralık) olarak yayımlanmaktadır.
 2. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 3. Yazılar “Microsoft Word” programında kaydedilmiş bir CD’de, metin yazı tipi Times New Roman-12 punto- normal stil olmak üzere ve bir nüshasında yazar adı olmayan A-4 boyutunda iki nüsha çıktısı ile birlikte teslim edilebileceği gibi, elektronik ortamda derginin e-posta adresine de ulaştırılabilir.
 4. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide yabancı dilde yazılara da yer verilmektedir. Yazılar Türkçe veya yabancı dillerden herhangi birinde yazılmış olsalar dahi, her bir yazıda en az 100, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özetlerin; her iki dilde yazı başlığı ile beşer anahtar sözcüğün yazının başına eklenerek gönderilmesi gereklidir.
 5. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefonlarını ve mutlaka e-mail adreslerini çalışmalarının başına ekleyecekleri üst kapak sayfası ile birlikte bildirmelidir.
 6. Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle “basıla” verdikleri kabul edilir. Bilimsellik ölçütlerine uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar, Yayın Kurulu tarafından geri çevrilir.
 7. Yayın Kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan yazılar, kör hakemlik (peer review) sistemi uyarınca yazar adları metinden çıkarılarak, yazarın ünvanına göre daha üst ünvanlı bir hakeme gönderilir. Yazarlara yazının hangi hakeme gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez.
 8. Hakemler yazıları; özgünlük, bilimsel katkı, ilgili literatürden yararlanma düzeyi, bilimsel makale hazırlama düzenine uygunluk, (varsa) alan araştırmasında kullanılan yöntem ve bulguları, üslup ile önemli buldukları diğer unsurlar açısından değerlendirerek yazılı görüşlerini Yayın Kuruluna iletirler.
 9. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Yazar, hakem tarafından önerilen düzeltmeleri yaptıktan sonra tekrar hakem denetimine başvurulur.
 10. “Yayımlanabilir” kararı verildikten sonra yazı yayım sırasına alınır ve bu durum yazar(lar)a bildirilir. Hakem raporunun olumsuz olması durumunda, ikinci bir hakem incelemesi yapılmaz. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez.
 11. Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmalar dışında, kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi ve bilgilendirici notlarada yer verilir. Bu nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Kurulu tarafından yapılır.
 12. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dahil olmak üzere tüm yayın hakları Ufuk Üniversitesine aittir. Yazarlar telif haklarını Üniversiteye devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez. Makalesi yayımlanan yazara makalesinin yayımlandığı sayıdan üç adet dergi gönderilir.
 13. Mahkeme kararı ve kitap değerlendirmeleri hakeme gönderilmeksizin, Yayın Kurulu kararıyla yayımlanabilir.
 14. Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atfılar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.
 • Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
  Yazarın Soyadı, Adı, Kitabın Adı, Baskı, Basıldığı Yer, Yayınevinin İsmi, Yıl.
  Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 10. bs., İstanbul, Beta Basım Yayın Dağıtım, 2009.
 • Gönderme de aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:
  Eren, s.178.
 • Makaleler kaynakça listesinde aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
  Yazarın Soyadı, Adı, “Makalenin Başlığı”, Derginin İsmi, Cilt Numarası, İlk ve Son Sayfa Numaraları.
  Öden, Merih, “Anayasa Mahkemesi ve Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi”, AÜHFD, 2009, 58 (3) , s. 659-691.
 • Gönderme de aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:
  Öden, s. 661.
 • İnternetten alınan dokümanlar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
  Makal, Ahmet, Türkiye’de Erken Cumhuriyet Döneminde Kadın Emeği, Çalışma ve Toplum, 2010/2 s. 25-48.
  (http://calismatoplum.org/sayi25/makal.pdf, son erişim: 16.09.2011)
 • Gönderme de aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:
  Makal, s. 26.