Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Nuran KOYUNCU

ISSN: 2667-4076
Makale Sayısı: 33
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK
 • Yayıncısı:
  Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Editör:

  Nuran KOYUNCU
 • Editör Yardımcısı:

  Bekir BOGA
 • Editör Yardımcısı:

  Muhammet DURDU
 • Editör Yardımcısı:

  Yasin YILMAZ
 • Editör Yardımcısı:

  Muradiye ÇEVİKÇELİK
 • Yayın Sahibi:

  Zekeriya MIZIRAK
 • Yayın Kurulu:

 • Banu Bilge SARIHAN
 • Ümit Süleyman ÜSTÜN
 • Aytekin ÇELİK
 • Abdurrahman SAVAŞ
 • Zekeriya MIZIRAK
 • Ahmet KILINÇ
 • Mehmet Onursal CİN
 • Ahmet AKMAN

Danışma Kurulu:

 • Berrin AKBULUT
 • Murat AKSAN
 • Bahtiyar AKYILMAZ
 • Gül AKYILMAZ
 • Mehmet ALTUNKAYA
 • Ömer ANAYURT
 • Serkan AYAN
 • Oğuz Sadık AYDOS
 • Tuğba BAYRAKTAR
 • Mehmet Hanifi BAYRAM
 • Yalçın BOSTANCI
 • Abdulkadir BULUŞ
 • Mustafa Erdem CAN
 • A. Şakir DEMİRTAŞ
 • Koray DOĞAN
 • Selcan ERDAL
 • Ahmet Kürşat ERSÖZ
 • Emre ESEN
 • Fethi GEDİKLİ
 • Mahmut KAPLAN
 • Yusuf KARAKOÇ
 • Cemil KAYA
 • Mahmut KİZİR
 • İbrahim Erol KOZAK
 • Önder KUTLU
 • Bilal KUŞPINAR
 • Birol MERCAN
 • Baki Oğuz MÜLAYİM
 • Sinan OKUR
 • Ali PASLI
 • Haluk Hadi SÜMER
 • Şaban TANIYICI
 • Binnur TULUKÇU
 • Hikmet TÜLEN
 • Fatih M. UŞAN
 • Mustafa Fadıl YILDIRIM
 • Abdulkadir YILDIZ
 • Yılmaz YURTSEVEN
 • Süheyla ZORLU
 • Orhan ÇEKER
 • Özlem ÇELİK
 • Murat ÇEMREK
 • Ayşegül ÇOBAN ATİK
 • Mehmet Savaş ÖZDAĞ
 • Murat ŞİMŞEK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ (NEÜHFD)
YAYIN İLKELERİ

Derginin yazışma adresi: konyahukukdergi@gmail.com
1. Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (NEÜHFD), elektronik ortamda, yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. En az iki hakemli “kör hakemlik sistemi” uygulanır.

2. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır; Makalenin dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir. Dergiye gönderilen makaleler intihal programından geçirilmekte ve benzerlik oranının %20'yi geçmemesi esas kabul edilmektedir.

3. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide İngilizce, Almanca ve Fransızca makalelere de yer verilmektedir.

4. Dergiye gönderilen makalelerin başına, en az 75 kelimeden oluşan özetler ve özetlerin yazıldığı dillerde başlık ve en az beşer anahtar kelime eklenmelidir. Türkçe yazılan makaleler için Türkçe özete ek olarak; İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinde daha özet eklenmesi gerekmektedir. Yabancı dilde yazılan makaleler için ise makalenin yazıldığı dilde ve Türkçe özetlerin eklenmesi gerekmektedir.

5. Makalelerde, yazar adları, ünvanları, yazarın çalıştığı kuruluş bilgileri, elektronik posta adresleri ve ORC ID'leri açık ve doğru bir şekilde belirtilmelidir.

6. Yazarların dergiye gönderdikleri makalelerin denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle “basıma” hazır olarak verdikleri kabul edilir. Editör kurulu tarafından yapılan ön incelemede, bilimsellik (alan yönünden denetim) ölçütlerine ve dergi yazım kurallarına uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar geri çevrilir.

7. Editör kurulunca ön değerlendirmesi yapılan makaleler, kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden çıkarılarak iki hakeme gönderilir. Yazarlara makalenin hangi hakemlere gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakemlerin raporlarında düzeltme istemesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklik yapabilir. Yazar, hakemler tarafından önerilen düzeltmeleri yaptıktan sonra hakemlerin önerisi doğrultusunda tekrar hakem denetimine başvurulabilir. Hakemlerden biri olumlu, diğeri olumsuz görüş bildirdiğinde makale, üçüncü bir hakeme gönderilir veya Editör Kurulu/Baş Editör kararıyla yayına kabul edilir. Hakem incelemesine göre veya Editör kararıyla yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez. Yazara durum hakkında bilgi verilir.

8. Dergide, hakem denetiminden geçen makaleler dışında, kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi ve bilgilendirici notlara, yargı kararı tahliline de yer verilebilir. Bu nitelikteki yazılar editör kurulunca kabul edilebilir veya geri çevrilebilir.

9. Makaleler yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde tüm yayım hakları Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne aittir. Yazarlar telif haklarını Üniversiteye devretmiş sayılır, yazara ayrıca telif ücreti ödenmez. Makaleler ile ilgili hukuki ve cezai sorumluluk yazarlara aittir.

10. Makaleler; “Microsoft Word” programında hazırlanmış olmalıdır. Ana metin Times New Roman-12 punto- normal stil; dipnotlar Times New Roman 10 punto normal stil olarak hazırlanmış olmalı ve DERGİPARK üzerinden editöre gönderilmelidir. Atıf yapılırken dipnot usulü kullanılmalı, aşağıda kaynakça örneklerinde gösterildiği şekilde dipnot atfı yapılmalıdır. Sayfa yapısı; üst ve alt 2,5 cm; sağ ve sol 2 cm boşluk olmalıdır. Metin iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Kural olarak kaynakça ile beraber 30 sayfayı geçmemelidir (Dizgi esnasında sayfa sayısında ve yapısında değişme olabilir). Satır aralığı 1,15, paragraf sonra 10 nk boşluk şeklinde olmalıdır. Paragrafların ilk satırı 1,25 cm girintili, kaynakça ise asılı 1,25 cm şeklinde olmalıdır. Kaynakça, yazarların soy ismine göre alfabetik olarak, ilk satır asılı şekilde sıralanmalıdır. Makalenin ilk sayfasında;

• İlk olarak makalenin Türkçe başlığı koyu ve 14 punto,

• Yazarın Adı SOYADI sağa yaslı bir şekilde, (*) şeklinde dipnotla, akademik ünvanı, çalıştığı kurum ve mail adresi,

• Bir satır boşluk

• 12 punto koyu bir şekilde “Özet”

• 11 punto en az 75 kelime makalenin özeti

• En az 5 tane anahtar kelime

• Bir satır boşluk

• Makalenin yabancı dildeki başlığı koyu ve 14 punto

• Bir satır boşluk

• 12 punto ve koyu bir şekilde “Abstract”

• 11 punto en az 75 kelime makalenin yabancı dildeki özeti

• En az 5 tane yabancı dilde anahtar kelime

• Bir satır boşluk

• Sonra sayfa atlamadan GİRİŞ bölümüne başlanmalı, GİRİŞ ve SONUÇ başlıkları numaralandırılmamalıdır. Makalenin ana başlığı dışındaki bütün başlıklar 12 punto ve koyu olmalı bölümlendirme I/A/1/a şeklinde yapılmalıdır. Bu hususta en sondaki örnek metne bakılmalıdır.

11. Yararlanılan çalışmalar kaynakçada şu şekilde yer almalıdır (Burada örneği bulunmayan kaynaklar için Modern Language Association (MLA) kaynak gösterme sisteminden faydalanılabilir. MLA kaynak gösterimi hakkında ayrıntılı bilgi için: https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/mla_style/mla_formatting_and_style_guide/mla_formatting_and_style_guide.html):

Kitaplar:
Soyad, Ad. Eserin Adı italik olarak, Baskı, Yayınevi, Basıldığı Yer, Yayın Yılı.
Örnek: Ayhan, Rıza. Ticarî İşletme Hukuku, II. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2007.

Makaleler:
Soyad, Ad. Makalenin başlığı tırnak içinde, Dergi adı italik olarak, Cilt, Sayı, Yıl, sayfa aralıkları.
Örnek: Ayhan, Rıza. “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Hukuki Mahiyeti”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu’na Armağan, C. I, S. 2, 2013, s. 5-31.

İnternet sayfası, rapor, sözlük gibi kaynaklarda, yukarıdaki örneklere benzer şekilde hazırlanır. Bu tür kaynaklarda yazar varsa yazar belirtilir yoksa kurum adı verilebilir. Günlük gazetelerde tarih verilirken ay ve gün de eklenir.
Örnekler:
Akbulak, Sevinç. Ulusal Varlık Fonları (Sovereign Wealth Funds): Gelişmeler ve Düzenleme Çalışmaları, 2008, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu.
- Alaska Permanent Fund Corporation. Historical Timeline, 2018, https://apfc.org/who-weare/history-of-the-alaska-permanent-fund/historytimeline/, (Erişim Tarihi: 30.04.2018).
- O’neal, Michael. A New Breed of SWF Without The Wealth. Kuwait Times, (18.03.2017), s. 3.

Birden fazla yazar tarafından hazırlanmış çalışmalarda, tüm yazarların ad ve soyadları tam olarak yazılmalıdır.
Örnek: Oğuzman, M. Kemal / Seliçi, Özer / Oktay-Özdemir, Saibe. Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş 11. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2006.

12. Yararlanılan kaynaklara ilişkin atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. İlk atıfta kaynakçada yer alan tüm bilgiler yer almalıdır. Yararlanılan sayfa, künyenin en sonunda yer almalıdır.
Örnek: Ayhan, Rıza. “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Hukuki Mahiyeti”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu’na Armağan, C. I, S. 2, 2013, s. 31.

Aynı çalışmaya daha sonra yapılacak atıflarda
Eserler için: Soyad, sayfa numarası. Makaleler için: Soyad, sayfa numarası.
Örnek: Kapani, s. 21. Ayhan, s. 36.

Aynı yazarın birden çok çalışmasından yararlanılmış ise; çalışmaların yapıldığı yıllar farklı ise parantez içerisinde yıl belirtilmelidir. Yıllar aynı ise, çalışmanın ismi, yazarın diğer çalışmalarından ayırt edilmesini sağlayacak şekilde kısaltılarak kullanılmalıdır.
Örnek: Gözler, 2010, s. 43.
Gözler, Anayasa Hukukunun…, s. 76.

ÖRNEK MAKALE YAPISI

ANA BAŞLIK(14 PUNTO)

(12 Punto)Ad SOYAD*

Özet(12 Punto)
11 punto en az 75 kelime özet yazılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: En az beş tane anahtar kelime virgülle ayrılarak yazılmalıdır.(11 Punto)

YABANCI DİLDE ANA BAŞLIK(14 PUNTO)

Abstract(12 Punto)
11 punto yabancı dilde en az 75 kelimelik özet yazılmalıdır.
Keywords: En az beş tane yabancı dilde anahtar kelime virgülle ayrılarak yazılmalıdır.(11 Punto)

GİRİŞ
…………

I. Birinci Alt Başlık Bölümü
…………..
A. İkinci Alt Başlık Bölümü
……………
1. Üçüncü Alt Başlık Bölümü
……….
2. Üçüncü Alt Başlık Bölümü
………….
B. İkinci Alt Başlık Bölümü
………….
II. Birinci Alt Başlık Bölümü
……………..
A. İkinci Alt Başlık Bölümü
……………
1. Üçüncü Alt Başlık Bölümü
………….
2. Üçüncü Alt Başlık Bölümü
………….
B. İkinci Alt Başlık Bölümü
……………..
SONUÇ
....................
KAYNAKÇA
Oğuzman, M. Kemal / Seliçi, Özer / Oktay-Özdemir, Saibe. Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş 11. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2006.(12 Punto ve asılı 1,25 cm olmalıdır).

* Arş. Grv., Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ******@konya.edu.tr ORCID ID: 0000-0000-0000-0000