Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Yusuf AKSAR

ISSN: 1303-5630
Makale Sayısı: 404
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Maltepe Üniversitesi Adına Rektör Prof. Dr. Şahin KARASAR
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Yusuf AKSAR
 • Yayın Kurulu:

 • İbrahim Serdar KOYUNCU
 • Devrim ULUCAN
 • Abdulhamid ONUŞ
 • Yıldıray SAK
 • Melike Ezgi YETİMOĞLU
 • Bahadır APAYDIN
 • Betül AKTAŞ
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Devrim ULUCAN
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Mehmet AKAD
 • Cemal Bali AKAL
 • Ziya AKINCI
 • Yusuf AKSAR
 • Abdülkadir ARPACI
 • Selim ATAERGİN
 • Rona AYBAY
 • A. Ülkü AZRAK
 • Mehmet BAHTİYAR
 • Ilias BANTEKAS
 • Ferit Hakan BAYKAL
 • Nur CENTEL
 • Seyithan DELİDUMAN
 • Bihterin DİNÇKOL
 • Osman DOĞRU
 • İsa DÖNER
 • Cem EROĞUL
 • Malcolm D. EVANS
 • Öner EYRENCİ
 • Necla GİRİTLİOĞLU
 • Kadir Emre GÖKYAYLA
 • Ayferi GÖZE
 • Alper GÜMÜŞ
 • Pelin GÜVEN
 • Hüseyin HATEMİ
 • Serap HELVACI
 • Kayıhan İÇEL
 • İbrahim Ö. KABOĞLU
 • Korkut KANADOĞLU
 • Kasım KARAGÖZ
 • Işıl KARAKAŞ
 • Reyagan KENDER
 • Serap KESKİN KİZİROĞLU
 • Erkan KÜÇÜKGÖNGÖR
 • Sevtap METİN
 • Ayşe NUHOĞLU
 • Merih Kemal OMAĞ
 • Hakan PEKCANITEZ
 • Nihal SABAN
 • Fazıl SAĞLAM
 • Pervin SOMER
 • Bülent TAHİROĞLU
 • A. Can TUNCAY
 • Devrim ULUCAN
 • Ayfer UYANIK ÇAVUŞOĞLU
 • Oktay UYGUN
 • Yıldızhan YAYLA
 • Emine YAZICIOĞLU
 • Feridun YENİSEY
 • Turan YILDIRIM
 • Kamil YILDIRIM
 • Lerzan YILMAZ
 • Dilek YILMAZCAN
 • Sevtap YOKUŞ
 • Necmi YÜZBAŞIOĞLU
 • Hamide ZAFER
 • Yusuf ÇALIŞKAN
 • Aysel ÇELİKEL
 • Sibel ÖZEL
 • Selçuk ÖZTEK
 • Samim ÜNAN
 • Yener ÜNVER
 • Mustafa ŞENTOP
 • Şükran ŞIPKA

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002 yılından itibaren yılda iki sayı yayımlanan hakemli dergidir.
 2. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009 yılından itibaren TÜBİTAK – ULAKBİM tarafından taranmaktadır.
 3. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen bilimsel nitelikli çalışmaların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.
 4. Dergi’nin yazı dili Türkçe'dir. Bununla birlikte yabancı dilde yazılan makalelere de yer verilmektedir. Dergi’ye gönderilen yazı hangi dilde yazılmış olursa olsun, yazının Türkçe ve İngilizce başlığının, en az 150, en çok 200 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özetinin ve her iki dilde beşer anahtar kelimenin yazının başına eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.
 5. Çevirilerin, yayımlanmış olduğu dildeki asıl nüshası ve çalışma sahibinin izni ile birlikte gönderilmesi gerekir.
 6. Çalışmalar, Yayın Kurulu’na bir nüsha çıktı ile birlikte CD’ye kaydedilerek veya hukukdergi@maltepe.edu.tr adresine elektronik ileti şeklinde gönderilmelidir. Çalışma sahibine ait iletişim bilgileri (ad, soyad, unvan, çalıştıkları kurum, iletişim adresi, güncel e-posta adresi, telefon numarası), çalışmanın son sayfasına eklenmelidir.
 7. Çalışma sahibi, çalışmasındaki yazım hatalarını düzeltip, kontrol ettikten sonra eksiksiz bir şekilde göndermekle yükümlüdür. Dergiye gönderilen çalışmaların son kontrollerinin yapılmış olduğu, yazarın gönderdiği şekliyle çalışmasını basıma verdiği kabul edilir. Yazım yanlışlarının fazlalığı, bilimsellik ölçütlerine uyulmaması çalışmanın Yayın Kurulu tarafından geri çevrilmesi için yeterlidir.
 8. Yayın Kurulu tarafından ilk incelemesi yapılan çalışmalar, değerlendirilmek üzere, isimleri saklı tutulan hakem heyeti içinden yazarın unvanına göre daha üst unvanlı bir hakeme gönderilir. Hakemin “gözden geçirilmesi gerekmektedir” şeklinde değerlendirdiği çalışmaların Dergi’de yayımlanabilmesi için, yazarın hakem raporunda belirtilen değişiklikleri yapması ve buna ilişkin bir dilekçeyi Yayın Kurulu’na vermesi gerekmektedir. Bu halde, düzeltilmiş çalışmalar tekrar hakem denetiminden geçirilecektir.
 9. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne gönderilen çalışmaların yayımlanması uygun görüldüğü takdirde tüm yayın hakları Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne aittir. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların yazarları, çalışmalarının elektronik ortamda da yayımlanmasına rıza göstermiş sayılır. Yayımlanan çalışmalardan alıntı yapılması halinde kaynak gösterilmesi zorunludur. Çalışmanın tamamının kullanılması Dergi’nin iznine bağlıdır.
 10. Dergi’de yayımlanan çalışmaların içeriklerinden yazarları sorumludur. Yayın Kurulu’nun çalışmaların içeriklerinden aslen veya müteselsilen hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 11. Dergi’de yayımlanan çalışmalar karşılığında yazarlara herhangi bir ücret ödenmez.
 12. Dergi’ye yazı gönderenler Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkelerini kabul etmiş sayılırlar.
 13. Dergi’ye gönderilen çalışmaların Dergi’nin belirlediği yazım kurallarına uygun olması gerekir.
 14. Dergiye gönderilen çalışmalarda kaynakçaya yer verilmesi zorunlu olup, kaynakça Dergi Yazım Kurallarına uygun olarak düzenlenmelidir.
 15. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, etik ilkeler ve kurallar konusunda ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/)) yönergesini esas almıştır.

Yazım Kuralları:

 1. Yazı, word formatında, 1.5 satır aralığında, ana bölümlerinde 12 punto; dipnot, özet, kaynakça gibi bölümlerinde ise 10 punto harf büyüklüğünde ve Times (New Roman) karakterinde yazılmalıdır.
 2. Yazının giriş ve sonuç bölümlerine başlık numarası verilmemelidir. İzleyen başlıkların numaralandırılmasında ise izlenmesi gereken sistem şöyledir: Birinci derece başlıklar 12 punto BÜYÜK HARF ile yazılmalı ve roma rakamı sırası ile (I., II., III., …) numaralandırılmalıdır. İkinci derece alt başlıklarda her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harflerle 12 punto olarak yazılmalı ve alfabetik sıra içinde BÜYÜK HARF ile (A., B., C., …) numaralandırılmalıdır. Üçüncü ve dördüncü derece alt bölüm başlıklarında birinci kelimenin ilk harfi büyük, diğer tüm kelimeler küçük harflerle yine 12 punto olarak yazılmalıdır. Üçüncü alt bölüm başlıkları sayma sayıları ile ( 1., 2., 3., …), dördüncü alt bölüm başlıkları ise alfabetik sıra içinde küçük harf kullanılarak (a., b., c., …) numaralandırılmalıdır. Tüm başlıklar bold (koyu) karakterler ile yazılmalıdır.

Yollamalar ve Dipnot:

 1. Yazar dipnot yerine metin içinde yollama yapmayı tercih edemez.
 2. Dipnotlar, çalışma içerisinde sayfa altında, usulüne uygun bir şekilde gösterilmelidir. Aşağıda farklı nitelikteki kaynakların metin içindeki yollamalarda yazılış biçimleri örneklerle gösterilmiştir. Derginin bütünlüğü açısından aşağıda gösterilen örneklere uyulmalıdır.

a) Tek yazarlı kitap:

Aydın Aybay, Borçlar Hukuku Dersleri (Genel Bölüm), 13. Basım, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2011, s. 15.

b) Çeviri kitap:

Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, (çev. E. Kuşdil), 2. Basım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998, s. 25.

c) İki yazarlı kitap:

Kemal Oğuzman/ Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt: 1, 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenip, Genişletilmiş 9. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2011, s. 124.

d) Üç veya daha fazla yazarlı kitap:

Kemal Oğuzman/ Özer Seliçi/ Saibe Oktay-Özdemir, Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 11. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2011, s. 100.

e) Yüksek Lisans ve Doktora Tezi:

Elif Seda Gürkan, Yabancıların Türkiye’de Çalışma Hakları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2014, s. 48.

f) Kurum Yayını:

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Yargılama Düzeninde Kalite, İstanbul, 1998, s. 58.

g) Makale:

* Dergide yer alan makale:

Cem Akbıyık, ‘Anayasa Mahkemesinin Soybağı Hukuku Alanındaki Kararlarının Toplu Bir Değerlendirmesi’, T.C Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 2012/1,Yıl: 2012, İstanbul, s. 214.

* Armağanda yer alan makale:

Necip Kocayusufpaşaoğlu, ‘İşlem Temelinin Çökmüş Sayılabilmesi İçin Sosyal Felaket Olarak Nitelenebilecek Olağanüstü Bir Olayın Gerçekleşmesi Şart Mıdır?’, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ a Armağan, İstanbul, 2000, s. 510.

h) İnternet kaynağı:

Mehmet Tezcan, Clausula Rebus Sic Stantibus İlkesi ve Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2004, acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/302/594.pdf (erişim tarihi 22.11.2011), s. 6.

ı) Derleme:

Yusuf Çalışkan, “Dispute Settlement in International Investment Law”, Yusuf Aksar (der.), Implementing International Economic Law Through Dispute Settlement Mechanisms, Martinus Nijhoff, Lieden, Boston, Holland/USA, 2011, s. 123.

i) Aynı kaynağa tekrar dipnot vermek için:

Yazarın Soyadı/Kurum Adı, (Aynı yazara ait birden fazla ise) Eser adı, sayfa numarası.

Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 141.

Giddens, Modernliğin Sonuçları, s. 45.

TÜSİAD, s. 56.

 1. Kullanılan kaynaklar “Kaynakça” başlığı altında gösterilerek, aşağıdaki örneğe uygun
  şekilde düzenlenmeli ve alfabetik olarak sıralanmalıdır.

KAYAR, İsmail, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2015.