Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Law and Justice Review

Editör: Süleyman KAYNAR

ISSN: 1309-9485
Makale Sayısı: 158
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Türkiye Adalet Akademisi Adına, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin ÖZDEMİR
 • Yayıncısı:
  Türkiye Adalet Akademisi
 • Editör:

 • Süleyman KAYNAR
 • Yayın Sahibi:

 • Muhittin ÖZDEMİR
 • Yayın Kurulu:

 • Muhittin ÖZDEMİR
 • Süleyman YILMAZ
 • Servet ALYANAK
 • Adnan DÖNDERALP
 • Süleyman KAYNAR
 • Bülent KENT
 • Saniye Gizem OKUTAN
 • Yusuf Ziya TAŞKAN
 • Abdülkerim YILDIRIM
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

 • Saniye Gizem OKUTAN
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

 • Ramazan GÜNEY

Danışma Kurulu:

 • Halil AKKANAT
 • Mustafa AKKAYA
 • Sururi AKTAŞ
 • Bahtiyar AKYILMAZ
 • Emine AKYÜZ
 • Ömer ANAYURT
 • Musa Kazım ARICAN
 • Kadir ARICI
 • Ayşe Füsun ARSAVA
 • M. Emin ARTUK
 • Murat ATALI
 • Yavuz ATAR
 • Ender Ethem ATAY
 • Mustafa ATEŞ
 • Mustafa AVCI
 • Mehmet Akif AYDIN
 • İbrahim AYDINLI
 • Hasan AYRANCI
 • Hasan BACANLI
 • Cem BAYGIN
 • Aydın BAŞBUĞ
 • Mehmet Emin BİLGE
 • Kamil Ufuk BİLGİN
 • Ahmet BİLGİN
 • Enver BOZKURT
 • Nihat BULUT
 • Mehmet DEMİR
 • Murat DOĞAN
 • Vahit DOĞAN
 • Osman DOĞRU
 • Ayhan DÖNER
 • Ekrem Buğra EKİNCİ
 • Nuray EKŞİ
 • Mustafa ERDOĞAN
 • İhsan ERDOĞAN
 • Abdurrahman EREN
 • Hasan Tahsin FENDOĞLU
 • Fethi GEDİKLİ
 • Ahmet GÖKCEN
 • Aydın GÜLAN
 • Ahmet GÜRBÜZ
 • Kudret GÜVEN
 • Yusuf Şevki HAKYEMEZ
 • Hüseyin HATEMİ
 • Kayıhan İÇEL
 • Hasan İŞGÜZAR
 • Yusuf KARAKOÇ
 • İsmail KAYAR
 • Bülent KENT
 • Muharrem KILIÇ
 • İsmail KIRCA
 • Çiğdem KIRCA
 • Mahmut KOCA
 • M. Refik KORKUSUZ
 • Nevzat KOÇ
 • Mustafa KOÇAK
 • Ali Cengiz KÖSEOĞLU
 • Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR
 • Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU
 • Şafak NARBAY
 • Ayşe NUHOĞLU
 • Arzu OĞUZ
 • Hakan PEKCANITEZ
 • Oğuz SANCAKDAR
 • Fügen SARGIN
 • Doğan SOYASLAN
 • Adem SÖZÜER
 • Süha TANRIVER
 • Yusuf Ziya TAŞKAN
 • Durmuş TEZCAN
 • Ahmet Hamdi TOPAL
 • Metin TOPÇUOĞLU
 • Hasan TUNÇ
 • Faruk TURHAN
 • Yücel UĞURLU
 • Fatih M. UŞAN
 • Melikşah YASİN
 • Feridun YENİSEY
 • Mustafa Fadıl YILDIRIM
 • Turan YILDIRIM
 • Ejder YILMAZ
 • Hamide ZAFER
 • Ramazan ÇAĞLAYAN
 • Yılmaz ÇOLAK
 • Ş. Ertan ÇOMAKLI
 • Ersan ÖZ
 • İbrahim ÖZBAY
 • Veli Özer ÖZBEK
 • Muharrem ÖZEN
 • İzzet ÖZGENÇ
 • Bilge ÖZTAN
 • Selçuk ÖZTEK
 • Bahri ÖZTÜRK
 • Yener ÜNVER
 • İlhan ÜZÜLMEZ
 • Cumhur ŞAHİN
 • Cemal ŞANLI
 • Kemal ŞENOCAK

WRITING AND PUBLISHING RULES*

The Law and Justice Review is an internationally refereed journal that is published biannually. The articles to be published in the journal should comply with the writing and publishing rules stated below.

a) The journal publishes refereed articles in the English, German, French languages. The articles that receive the positive opinion of at least two referees are submitted to the approval of the publishing board with the request of publication.

b) The journal is published once in every six months (in January and July).

c) The articles that are sent to the journal should not have been published or sent for publishing before.Even if they have been published before, the copyright should belong to the author.

d) The responsibility of articles in terms of language, scientific terms and opinions advanced solely belongs to the author/s.

e) The articles should be sent to lawandjusticereview@taa.gov.tr address along with the Article Submission Form and the Submission Contract. The Article Submission Form and the Submission Contract are available at “https://yayin.taa.gov.tr”.

f) The articles should be compatible with the scientific publishing and writing formats at international standards.

g) The “Title” of the article should not exceed 14 words, it should include a “Summary” of 150-250 words and 3-8 “Keywords”. In the articles “Title, Summary, Keywords, Introduction and Conclusion” parts should not be given numbers. The “Title, Summary and Keywords” should also be written in Turkish and English beside the language that it has been written.

h) OSCOLA reference type 4th Edition should be used in-text citation and reference and footnote citation system should be preferred.

i) Main parts and reference sources of the article should be written by font size 11, footnotes should be written by font size 9, row space should be 1 and Times New Roman should be used as font type, text should be aligned to the left and the right, 2.5 cm space should be left on all edges of the page.

j) The articles that are sent to the journal cannot be less than 3000 or more than 12,000 words.

k) The academic title of the author, name and surname with their initials uppercase should be written centralized under the title of the article.The work place and e-mail address of the author should be indicated in the footnote regarding the name and surname.

l) The author is accordingly notified by e-mail about whether or not the articles shall be published.

m) The copyright royalty and review fee payable to the authors and referees is paid to the author as per the Article 23 of Publishing Regulation of the Justice Academy of Turkey after the journal is published. For an article that has passed referee auditing, 20% of the copyright royalty is paid to the referees.

n) Two journals are sent free of charge to the authors whose articles have been published in the journal.

o) The copyright of all the articles published in the journal belongs to the Justice Academy of Turkey.The articles cannot be published anywhere without showing any reference sources.

p) The electronic format of the journal could be accessed via “https://yayin.taa.gov.tr”.

* Note: Writing and Publishing Rules have been updated as per Publishing Board Decision dated 04/06/2020.

YAZIM VE YAYIN KURALLARI*

Law and Justice Review Dergisi yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide yayımlanacak makalelerin aşağıda belirtilen yazım ve yayım kurallarına uygun olması gerekmektedir.

a) Dergide İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde hakemli makalelere yer verilmektedir. En az iki hakemin olumlu görüşünü alan makaleler yayımlanması talebi ile yayın kurulunun onayına sunulur.

b) Dergi, altı ayda bir (Ocak ve Temmuz aylarında) yayımlanmaktadır.

c) Dergiye gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Eğer başka bir yerde yayınlanmışsa da, telif hakkı yazara ait olmalıdır.

d) Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim ve ileri sürülen görüşler bakımından sorumluluğu yazarlara aittir.

e) Makalelerin lawandjusticereview@taa.gov.tr adresine makale gönderim formu ve taahhütname ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Makale gönderim formu ve taahhütname “https://yayin.taa.gov.tr” adresinden temin edilebilir.

f) Makaleler, uluslararası standartlardaki bilimsel yayın ve yazı formatlarına uygun olmalıdır.

g) Makalelerde 14 kelimeyi aşmayan “Başlık”, 150-250 kelime arası “Özet” ve 3-8 kelime arası “Anahtar Kelimeler” bulunmalıdır. Makalelerde “Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler ile Giriş ve Sonuç” kısımlarına numara verilmemelidir. “Başlık, Özet ve Anahtar Kelimeler”in yazılan yabancı dilin yanı sıra Türkçe ve İngilizce de yazılması zorunludur.

h) Metin içi alıntılama ve kaynak gösterme için OSCOLA kaynak stilinin 4. Edisyonu kullanılmalı ve dipnot atıf sistemi tercih edilmelidir.

i) Makalelerin ana bölümleri ve kaynakça 11, dipnotlar ise 9 punto ile yazılmalı, 1 satır aralığı ile “Times New Roman” karakteri kullanılmalı, metin iki yana yaslanmalı, sayfanın tüm kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

j) Makaleler, kaynakça dâhil 3.000 kelimeden az, 12.000 kelimeden çok olmamalıdır.

k) Yazarın akademik unvanı, adı ve soyadı, baş harfleri büyük olmak üzere makale başlığının altında ortalı olarak yazılmalıdır. Yazarın çalıştığı yer ismi ile elektronik posta adresi, adı ve soyadına ilişkin dipnotta belirtilmelidir.

l) Makalelerin yayımlanıp yayımlanmayacağı, makale yazarına e-posta ile bildirilir.

m) Yazar ve hakemlere ödenecek telif ve inceleme ücretleri, Türkiye Adalet Akademisi Yayın Yönetmeliği’nin 23. Maddesi uyarınca dergi yayınlandıktan sonra yazara ödenir.Hakem denetiminden geçen bir makalenin telif ücretinin % 20’si hakemlere ödenir.

n) Dergide yazısı yayımlanmış yazarlara ücretsiz iki adet dergi gönderilmektedir.

o) Dergide yayımlanan tüm yazıların telif hakkı Türkiye Adalet Akademisine aittir. Makaleler, kaynak gösterilmeden başka bir yerde yayımlanamaz.

p) Derginin elektronik versiyonuna “https://yayin.taa.gov.tr” adresinden ulaşılabilir.

* Not: Yazım ve yayım kuralları 04/06/2020 tarihli Yayın Kurulu Kararı ile güncellenmiştir.
 

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Remzi ÖZMEN / Gazeteci, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Körfez/Kocaeli

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.