Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - EconJURA

Editör: Veli Özer ÖZBEK, Direnç AKBAY, Ezgi ÇIRAK

ISSN: 2791-6456
Makale Sayısı: 9
Yayın Periyodu: 6 Aylık
Diğer (Arşiv) Sayılar
 • Sahibi:
  İzmir Ekonomi Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Murat AŞKAR
 • Yayıncısı:
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Editör:

 • Veli Özer ÖZBEK, Direnç AKBAY, Ezgi ÇIRAK
 • Yayın Kurulu:

 • Esra KATIMAN
 • Sevilay UZUNALLI
 • Melda SUR
 • Alp LİMONCUOĞLU
 • Yener ÜNVER
 • Ayşe HAVUTCU
 • Barış BAHÇECİ
 • Mehmet Emin ARTUK
 • Mine AKKAN
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

 • Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Philippe AUVERGNON
 • Maryse BADEL
 • Kerem BATIR
 • Haluk BURCUOĞLU
 • Koray DOĞAN
 • Celal GÖLE
 • Ece GÖZTEPE
 • Damla GÜRPINAR
 • Bernd HEINRICH
 • Aydın Buğra İLTER
 • İsmail KIRCA
 • Kjell A. MODEER
 • Ayşe ODMAN BOZTOSUN
 • Mustafa Temmuz OĞLAKCIOĞLU
 • Hüseyin PAZARCI
 • Oğuz SANCAKDAR
 • Jean-Michel SERVAIS
 • Durmuş TEZCAN
 • Banu VARDAR TOSUNOĞLU
 • Billur YALTI
 • Sibel ÖZEL
 • Bahri ÖZTÜRK

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ
- EconJURA -

YAYIN İLKELERİ

1. Dergimiz, ULAKBİM/TRDİZİN tarafından taranmak üzere hazırlanan “Hakemli Dergi” statüsünde olup yılda iki sayı (Mayıs, Kasım) olarak yayımlanır.

2. Dergide yayınlanması istenen makaleler hakem incelemesine tâbi tutulmak üzere (ieuhfd@izmirekonomi.edu.tr) adresine yayın ilkelerine uygun olarak gönderilmelidir.

3. Başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş makaleler dergiye gönderilemez. Makalenin dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir.

4. Yazarların, unvanlarını, https://orcid.org/signin adresinden alınmış ORCID numaralarını (Bilimsel Araştırmacı Kimlik Numarası), görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ve telefon numaraları ile e-mail adreslerini bildirmesi gerekir.

5. Çeviriler haricinde yayımlanma amacıyla dergiye gönderilecek çalışmaların ekinde bir intihal programından alınmış yazılım raporunun da sunulması gerekir. Kabul edilebilir benzerlik oranı, dipnotlar, alıntılar ve kaynakça hariç olmak üzere en fazla %15’tir. Raporda söz konusu oranı aşan bir benzerlik oranı bulunması halinde takdir editörler kurulunundur. Ayrıca makalelerde, ilk dipnota şu cümlenin eklenmesi gerekmektedir. “Yazar, eserinin İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi “EconJURA”’ya ait bilimsel etik ilkelere uygun olduğunu taahhüt eder.”

6. Dergimizde yer alan bilimsel çalışmalar ULAKBİM/TRDİZİN kriterleri doğrultusunda türlerine göre araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, çeviri, karar incelemesi ve diğer çalışmalar şeklinde sınıflandırılmaktadır. Yazar, çalışmanın niteliğine dair kanaatini (araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, karar incelemesi, çeviri ve diğer çalışmalar olacak şekilde) çalışma başlığının altında belirtmelidir. Hakemler çalışmanın niteliğine ilişkin olarak yazarın belirttiği kanaatle bağlı değildir, çalışmanın niteliği hakemler tarafından değerlendirilir. Çalışmanın türü konusunda hakemler arasında görüş farklılığının olduğu durumlarda editörler kurulunun konuya ilişkin kararı esas alınır.

7. Çalışma çeviri türündeyse orijinal dildeki nüshanın da çalışmayla birlikte gönderilmesi şarttır. Ayrıca çevirilerde, çeviri yapan yazarın, asıl eser üzerindeki hak sahiplerinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak yazılı izin almış olması ve bunun çeviri başlığına eklenecek bir dipnotta belirtilmesi gerekir.

8. Dergimizin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide İngilizce, Almanca ve Fransızca makalelere de yer verilmektedir.

9. Dergiye gönderilen çalışmalarda İngilizce ve Türkçe olmak üzere yazı başlığı (title), en az 100 en fazla 200 kelimeden oluşan özet (abstract) ve 5 adet anahtar kelime (keywords) belirtilmiş olmalıdır. Yabancı dilde yazılan makaleler için ise, makalenin yazıldığı dilde ve Türkçe özet eklenmelidir.

10. Çalışmaların MS Office Word (*.doc, *.docx) dosya formatına uygun olarak Times New Roman karakterinde yazılması gereklidir. Ana metnin 1,5 satır aralığında ve 12 punto, dipnotların tek satır aralığında 10 punto olarak hazırlanması, kenar ve alt-üst boşluklarının 2,5 cm olması ve (kaynaklar dâhil) 50 sayfayı (çeviriler için en fazla 30 sayfa) geçmemesi gerekmektedir.

11. Metin içerisindeki başlıklar aşağıdaki şekilde numaralandırılmalı ve gösterilmelidir:

I. KALIN VE TÜMÜ BÜYÜK HARF
A. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük
1. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük
a. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük
aa. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük
aaa. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

12. Atıflar, sayfa altında dipnot şeklinde olmalı ve çalışma başından sonuna kadar sıra izlemelidir. Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların, yazarların soyadlarına göre oluşturulan bir kaynakça bulunmalıdır.

13. Dipnot ve Kaynakçada yer alan eserlerin aşağıdaki şekilde gösterilmesi zorunludur:

• Kitaplar:
- Yazarın Soyadı (Bold), Adı: Eserin Adı, Bası Sayısı, Yayınevi, Eserin Basıldığı Yer ve Yılı, Sayfa Numarası.
  Erem, Faruk: Diyalektik Açıdan Ceza Yargılaması Hukuku, 6. Bası, Işın Yayıncılık, Ankara 1986, s. 10.

- Aynı yazarın birden fazla eserine yapılacak atıflarda, eserin başlığı kısaltma şeklinde dipnotlarda ve kaynakçada belirtilmelidir.
  Erem, Faruk: Ceza Hukukunda Ümanist Doktrin, Sevinç Matbaası, Ankara 1980, s. 100 (Ümanist Doktrin).

- Birden fazla yazarlı eserlere yapılan atıflarda tüm yazarların Soyadı, Adı/Soyadı, Adı şeklinde atıf yapılmalı, “vd., ve diğerleri” şeklinde kısaltma yapılmamalıdır.
  Gözübüyük, A. Şeref/Gölcüklü, Feyyaz: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan Kitapevi, Ankara 2003, s. 56.

- Sonraki dipnotlarda yazarın Soyadı, s. (sayfa numarası) şeklinde atıf yapılmalıdır.
  Erem, s. 203.

- Çeviri kitaplara atıfta bulunulması halinde çeviren çev. şeklinde kısaltılmalıdır.
  von Tuhr, Andreas (çev. Cevat Edege); Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Ankara 1983, s. 998.

• Makaleler:
- Yazarın Soyadı (Bold), Adı: Makalenin Adı (tırnak içinde), Derginin Adı, Cilt, Sayı, Yıl, Sayfa Numarası (Kaynakçada makalenin yer aldığı sayfa aralığı belirtilmelidir).
  Burcuoğlu, Haluk: “Alman Hukukunda Yeni Boşanma Sistemi ve Bu Sistem Işığında Türk Boşanma Hukukuna İlişkin Bazı Öneriler”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 48, Sayı 1-4, 1983, s. 113-140.

• Kararlar:
- Mahkeme adı kısaltması, Dairesi, Karar Tarihi, Esas numarası / Karar numarası (Kararın Yayım Yeri ve Erişim Tarihi).
  Y. 5. CD., T. 9.02.2022, E. 2020/4244, K. 2022/1523, (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 15.3.2022).
- Elektronik kaynaklarda erişim adresinin ve tarihinin de belirtilmesi gerekir.

14. Yazıların ön değerlendirmesi Editör Kurulunca yapılır. Çalışmada olağanın dışında yazım yanlışlarının bulunması, yayın/etik ilkelerine açık aykırılık, bilimsel ölçütlere uyulmaması, çalışmanın derginin yayın kalitesi ile standardının altında bulunması ve hakemlerin önerdiği düzeltmelerin 20 gün içinde yapılmaması, yazının Editör Kurulu tarafından geri çevrilmesi için yeterlidir.

15. Dergimizde çift taraflı kör hakem ilkesi uygulanmaktadır. Ön değerlendirme neticesinde, hakeme gönderilmesine karar verilen yazılar (ULAKBİM/TRDİZİN) kriterlerine göre ismi saklı tutulan iki hakeme gönderilecek, hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazının yayımlanmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecek ve yazar en kısa sürede durumdan haberdar edilecektir.

16. Hakem raporlarının farklı yönde (bir raporun olumsuz, bir raporun olumlu veya düzeltme koşuluyla olumlu) olması halinde çalışma için üçüncü bir hakem incelemesi yapılır. Hakem raporlarının olumsuz olması durumunda yazı yayımlanmayacaktır. Hakem düzeltme koşuluyla olumlu bir rapor sunmuşsa, yazar tarafından sadece hakemin talep ettiği değişiklikler çerçevesinde ve en geç 20 gün içinde çalışma üzerinde ilgili düzenlemeler yapılacaktır. Hakemin talep ettiği değişikliklerin belirtilen sürede yapılmaması halinde, editör kurulu yazıyı geri çevrilmesi konusunda takdir hakkını saklı tutar. Yayın Kurulu, hakem incelemesinden geçmiş olmasına rağmen, eserin yayımlanmasına engel oluşturan bir durumun tespit edilmesi halinde, gerekçesi yazara bildirilmek şartıyla eserin yayımlanmaması konusundaki takdir hakkını saklı tutar.

17. Dergiye gönderilen yazıların geri çekilmesi, hakem süreci tamamlanana kadar mümkündür.

18. Hakemlerin incelemesinden geçen ve yayımlanmasına ve/ya da düzeltilerek yayımlanmasına karar verilen yazıların son şeklinin özellikle Yayın İlkeleri’nin 10 ve 11. maddelerine uygun olarak e-posta yoluyla ieuhfd@izmirekonomi.edu.tr adresine gönderilmesi gerekir.

19. Gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu, yazarın yazılı veya elektronik ortamda gönderdiği biçimiyle “basıma” verdiği kabul edilir.

20. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, elektronik ortamda tam metin (her türlü formatta) olarak yayımlamak da dahil olmak üzere tüm yayın haklarına sahiptir. Yazarlar telif haklarını Fakülteye devretmiş̧ sayılırlar.

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Remzi ÖZMEN / Gazeteci, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Körfez/Kocaeli

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.