Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Cemal OĞUZ

ISSN: 2458-8202
Makale Sayısı: 325
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Çankaya Üniversitesi Adına Sahibi Prof. Dr. Hadi Hakan MARAŞ (Rektör)
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

 • Cemal OĞUZ
 • Editör Yardımcısı:

 • Emel BADUR
 • Editör Yardımcısı:

 • İlker KILIÇ
 • Yayın Sahibi:

 • Hadi Hakan MARAŞ
 • Yayın Kurulu:

 • Cemal OĞUZ
 • Eser US DOĞAN
 • Mehmet TURHAN
 • Feriha Bilge TANRIBİLİR
 • İlker KILIÇ
 • Emel BADUR
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

 • Burak ERDEM
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

 • Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Cavid ABDULLAHZADE
 • Ali ACAR
 • Berat Lale AKKUTAY
 • Dilhun AYAYDIN
 • Emel BADUR
 • Uğur BAYILLIOĞLU
 • Nurettin BİLİCİ
 • Mertol CAN
 • Huriye Reyhan DEMİRCİOĞLU
 • Begüm DİLEMRE ÖDEN
 • A. Uğur ERİŞ
 • İbrahim ERMENEK
 • Burcu ERTEM
 • Erzan ERZURUMLUOĞLU
 • Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL
 • A. Nadi GÜNAL
 • Seldağ GÜNEŞ PESCHKE
 • Şirin GÜVEN
 • Dilşad KESKİN
 • Ayşe Funda KILIÇ
 • Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU
 • Erdal ONAR
 • Cüneyt OZANSOY
 • Cemal OĞUZ
 • Doğan SOYASLAN
 • Feriha Bilge TANRIBİLİR
 • Süha TANRIVER
 • Gamze TURAN BAŞARA
 • Mehmet TURHAN
 • Eser US
 • Abdülkerim YILDIRIM
 • Mustafa Tören YÜCEL
 • Çağlar ÇOPUROĞLU
 • İbrahim Sahir ÇÖRTOĞLU
 • Nizam ÖNEN
 • Ergun ÖZBUDUN
 • Bilge ÖZTAN
 • Fırat ÖZTAN

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Yayın İlkeleri, Yazım Kuralları ve Etik İlkeleri

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin yayın ilkeleri, yazım kuralları ve etik ilkele-ri, dergiye yazı gönderen yazarlar tarafından kabul edilmiş sayılır.

Dolayısıyla aşağıda sözü edilen yayın ilkeleri, yazım kuralları ve etik ilkelere uygun biçimde düzenlenmeyen yazılar, akademik yeterliliği haiz olsalar dahi Dergi Yayın Kurulu tarafından, hakem incelemesine gönderilmeden reddedilebilecektir.

Bu nedenle her alt bölümdeki ilke ve kaideler yazar tarafından titizlikle kontrol edilerek -varsa- uygunsuzluk ve noksanlıklar giderilmelidir.

Yayın İlkeleri

 1. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2016 yılından itibaren TUBİTAK-ULAKBİM hukuk veri tabanında dizinlenmekte olan hakemli bir dergidir. Dergi, Nisan ve Ekim ayların-da olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.
 2. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen bilimsel nitelikli çalışmaların kamu hukuku, özel hukuk ve ekonomi-maliye alanlarına ilişkin ve daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmaları gerekmektedir.
 3. Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle “ba-sılmak üzere” sundukları kabul edilir. Bilimsel ölçütlere uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar, Yayın Kurulu tarafından reddedilir.
 4. Yayın Kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan yazılar, kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden çıkarılarak iki ayrı hakeme gönderilir. Yazının hangi hakemlere gönderildiği ile ilgili yazara bilgi verilmez. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sa-dece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Hakem raporlarından yalnız birinin olumsuz olduğu durumlarda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Her iki hakem rapo-runun olumsuz olduğu durumlarda ise çalışma yayına kabul edilmez. Çalışma, editörün tak-diriyle, istisnai hallerde, hakemsiz olarak yayınlanabilir.
  Çeviri metinler de kural olarak yukarıda sözü edilen yayın koşullarına tabidir.
 5. Dergide yayınlanan eserleri değerlendiren hakemlerin isimleri iki sayıda bir yayınlanır.
 6. Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmalar dışında, kitap incelemesi, mevzuat değer-lendirmesi, derlemeler, çeviriler ve bilgilendirici notlara da yer verilir. Bu nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Kurulu tarafından yapılır. Dergide yer alan çalışmalar türlerine göre sınıflandırılarak (araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme vd.) içindekiler sayfasında ve makalenin ilk sayfasında belirtilmektedir.
 7. Yazarlar, hakem denetiminden geçerek yayımlanmak üzere kabul edilen makaleleri için yayın haklarını Üniversiteye devretmiş sayılır, yazarlara ayrıca telif ücreti ödenmez.
 8. Dergide yayınlanan çalışmalarda ileri sürülen görüşlerden dolayı doğabilecek tüm sorumlu-luk yazarlara aittir.
 9. Yazarlar dergide yayınlanmak üzere bir defada ancak tek bir çalışma gönderebilir. İlgili çalışmanın değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra ise dergiye ikinci bir çalışma gön-derilmesi mümkündür.
 10. Gönderilen çalışmanın Dergi Yayın İlkeleri, Yazım Kuralları ve Etik İlkeleri’ne uygun olduğu durumlarda, hakem raporları sonucu kesinlik kazanması kaydıyla, yazının derginin hangi sa-yısında yayınlanacağı editörce yazara bildirilir. Editörce yapılan bildirim yazar tarafından kabul edilmediği takdirde yazarın makaleyi geri çekme hakkı saklıdır. Ancak bu durum der-giye derhal bildirilmelidir.
 11. “Makalenin gönderim tarihi”, makalenin Dergi Yayın ilkeleri, Yazım Kuralları ve Etik İlkele-ri’ne uygun bir şekilde gönderildiği tarihi; “makalenin kabul tarihi”, makalenin hakem de-ğerlendirmesi tamamlandıktan sonra yayına kabul edildiği ve hangi sayının yayın listesine alındığının yazara bildirildiği tarihi ifade eder. Bu bilgilere makalenin ilk sayfasında dipnotta yer verilir.
 12. Yazının yayınlanması hakemler tarafından uygun bulunmadığı takdirde durum yazara bildi-rilir. Bu bildirim, yazının yayın listesinde bulunduğu sayının yayın süreci tamamlandıktan sonra yapılır. Hakemler tarafından gönderilen olumsuz raporların yazara gönderilmesi zo-runluluğu ise bulunmamaktadır.
 13. Hakemler tarafından onaylanan yahut istenen düzeltme sonrası rapora uygun biçimde düzeltildikten sonra yayına kabul edilen çalışma, yayına ilişkin süreç tamamlandıktan sonra derginin ilgili sayısında yayınlanır. Hakem ya da hakemler tarafından talep edilen düzeltmeler yazar tarafından süresinde yerine getirilmediği takdirde bir defaya mahsus olarak yazara ek süre verilir ve yazı derginin bir sonraki sayısında yayınlanır.
  Benzer şekilde yazının ilgili prosedür doğrultusunda yayın listesine alındığı ancak -istisnai olarak- hakem raporlarının dergiye süresinde ulaştırılamadığı durumlarda da yazıya dergi-nin bir sonraki sayısında yer verilir. Yazar, bir sonraki sayıda yayınlanmasını istemediği tak-dirde çalışmayı geri çekebilir.
 14. Dergiye gönderilecek yazının daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da halihazırda yayınlanmak üzere başkaca bir yere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Bu hususun ya-zar tarafından taahhüt edildiği kabul edilir.
 15. Yazının yayınlandığı dergi sayısından yazarlara iki; hakemlere ise birer adet dergi gönderilir.
 16. Talep etmeleri durumunda hakemlere makalenin hakem incelemesinin tarafınca yapıldığına dair bir belge gönderilir.

Yazım Kuralları

 1. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide yabancı dilde yazılara da yer verilmektedir. Yazılar Türkçe veya yabancı dillerden herhangi birinde yazılmış olsalar dahi, her bir yazıda en az 100, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özetlerin; her iki dilde yazı başlığı ile beşer anahtar sözcüğün yazının başına eklenerek gönderilmesi gerekli-dir. Çeviriler yayımlanmış olduğu dildeki asıl nüshası ile birlikte gönderilmelidir. Çevirilerin yayınlanabilmesi için yazarından ve yayınevinden izin alınması gereklidir.
 2. Yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmaların, Times New Roman karakterinde ana metin 1,5 satır aralığında ve 11 punto, dipnotların ise 9 punto olarak hazırlanması ve 30 sayfayı geçmemesi gerekmektedir. Çalışmalar, bir nüsha çıktısı ile birlikte A4 boyutu üzerinden üstten 6 cm., alttan 5 cm., sağ ve soldan 4,5 cm. olarak ayarlanmış bir şekilde dergi editörlüğüne e-posta yoluyla gönderilmelidir. Word programındaki otomatik başlıklandırmalar kullanılmamalıdır. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, e-posta adresleri ve ORCID bilgilerini makalenin ilk sayfasına dipnot biçiminde eklemelidirler.
 3. Çalışmaların sonunda, çalışmalarda kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.
 4. Dipnot numaralandırmaları noktalama işaretinden sonra yapılmalıdır. Dipnotlar sayfa altında gösterilmeli ve dipnotlarda referans bilgilerine, atıf kurallarına uygun olarak yer verilmelidir.
 5. Atıf kuralları ve örneklerine aşağıda yer verilmiştir.
 • Tek yazarlı kitap ya da makale
  Kitap: Yazarın adı soyadı, kitabın adı, çeviri ise çevirenin adı soyadı (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla basılmış ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).
  Makale: Yazarın adı soyadı, “makalenin adı”, yayınlandığı dergi, cilt (C:), sayı (No:), (yıl), sayfa numarası (s.).
 • İki yazarlı kitap ya da makale
  Kitap: Yazarın adı soyadı ve yazarın adı soyadı, kitabın adı, çeviri ise çevirenin adı soyadı, (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla basılmış ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).
  Makale: Yazarın adı soyadı ve yazarın adı soyadı, “makalenin adı”, yayınlandığı dergi, cilt (C:), sayı (No:), (yıl), sayfa numarası (s.).
 • Üç yazarlı kitap ya da makale
  Kitap: Yazarın adı soyadı, yazarın adı soyadı ve yazarın adı soyadı, kitabın adı, çeviri ise çevirenin adı soyadı (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).
  Makale: Yazarın adı soyadı, yazarın adı soyadı ve yazarın adı soyadı, “makalenin adı”, yayınlandığı dergi, cilt (C:), sayı (No:), (yıl), sayfa numarası (s.).
 • Üçten fazla yazarlı kitap ya da makale
  Kitap: Yazarın adı soyadı et al., kitabın adı, çeviri ise çevirenin adı soyadı (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla basılmış ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).
  Makale: Yazarın adı soyadı et al., “makalenin adı”, yayınlandığı dergi, cilt (C:), sayı (No:),(yıl), sayfa numarası (s.).
 • Arşiv belgeleri: Arşivin adı, tasnif adı, başlık, numara (No:), tarih.
 • Yazarı belli olmayan resmi ya da özel yayınlar, raporlar vb.: Yayının adı, basım yeri, yayın-layan, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).
 • Derleme yayınlar: Atıf yapılan bölüm ya da makalenin yazarının adı soyadı, “makale ya da bölümün adı”, derleme kitabın adı, derleyenin adı soyadı (der.), çeviri ise çevirenin adı so-yadı (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla basılmış ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).
 • İnternetten alınan kaynaklara atıf: Biliniyorsa yazarın adı soyadı, varsa güncelleştirme ta-rihi, “kaynağın başlığı”, internet adresi, belgeye son ulaşım tarihi, (parantez içinde), sayfa numarası (s.).
 • Dipnotlarda ikinci defa gösterilen aynı kaynaklar için; sadece yazarın soyadı veya meşhur adı, eserin kısa adı, cilt ve sayfa numarası yazılır.
 • Kaynakçada yazar soyadı başa alınmalı, diğer bilgiler aynı şekilde verilmelidir. Kullanılan kaynak makale ise makalenin ilk ve son sayfası belirtilmelidir.

Etik İlkeler

 1. Yazar tarafından, başka bir yazara ait yazının kendisine ait gibi gösterilmesi; gönderilen yazıda bilimsel atıf usullerine aykırı biçimde alıntı yapılmış olması yahut bilimsel atıf usullerine riayet edilse dahi yazının tamamına yakınının başka bir yazı ya da yazılardan oluşması durumlarında sorumluluk bütünüyle yazara aittir.
 2. Dergiye gönderilen yazılar intihal, sahtecilik, duplikasyon, dilimleme, çarpıtma, haksız yazarlık ve diğer etik ihlali türlerini içermemelidir. Bu tür durumların önüne geçmek amacıyla yazılar hakem incelemesi süreci tamamlandıktan sonra intihal tespit programları vasıtasıyla incelenmektedir.
 3. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazıların herhangi bir sebeple çekilmek istenmesi durumunda ilgili durum mail yoluyla derhal dergiye bildirilmelidir. Hakem değerlendirme süreçleri tamamlanmış yazılar ise ancak makul gerekçe gösterilerek geri çekilebilir.
 4. TR Dizin kriterleri uyarınca etik kurul izni gerektiren araştırmalar söz konusu olduğunda, makalenin ilk ve son sayfası ile yöntem bölümünde izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı numarası) yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü onam formunun imzalatıldığına dair bilgi makalede yer almalıdır. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulması gerekmektedir.
 5. Dergiye gönderilen yazılar hakem incelemesi yapılmak üzere farklı kurumlardan, konunun uzmanı hakemlere gönderilir. Hakem seçiminde çeşitlilik ve tarafsızlık ilkelerine bilhassa özen gösterilir.
 6. Dergide yayınlanmış makalelerde kurum, alan ve yazar çeşitliliğine özen gösterilmekte olup araştırma ve yayın etiğine uygun olmayan çalışmalar yayına kabul edilmemektedir.

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Sinan Sami AKKURT / Selçuk Üniversitesi - Konya

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Kırşehir 2. Noteri

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.