Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi

Editör: Korkut ÖZKORKUT

ISSN: 1300-1396
Makale Sayısı: 1189
Yayın Periyodu: 3 Aylık
Diğer Sayılar
 • Sahibi:
  Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (Türkiye İş Bankası A.Ş. Vakfı)
 • Yayıncısı:
  Bankacılık Enstitüsü Yayınları
 • Editör:

  Korkut ÖZKORKUT
 • Editör Yardımcısı:

  Ufuk TEKİN
 • Editör Yardımcısı:

  Yasin Barış ÖZELCİ
 • Yayın Sahibi:

  Sabih ARKAN
 • Yayın Kurulu:

 • Ali BOZER
 • Turgut KALPSÜZ
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Korkut ÖZKORKUT
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Pınar TEKİN AKBAL

Danışma Kurulu:

 • Zühtü AYTAÇ
 • Kemal DAYINLARLI
 • Celal GÖLE
 • Abuzer KENDİGELEN
 • İsmail KIRCA
 • Ünal TEKİNALP
 • Ömer TEOMAN
 • Asuman TURANBOY
 • Hikmet Sami TÜRK
 • Fırat ÖZTAN
 • Hüseyin ÜLGEN

BATİDER YAYIN İLKELERİ*

 1. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar, yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Enstitü bütün yayın haklarına sahip olur; Enstitü’nün izni olmadan başka bir yerde yayımlanamaz.
   
 2. Dergiye gönderilen yazılar, bilimsel etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.  Özellikle, uluslararası alanda geçerliliği kabul edilen Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE/ Committee on Publication Ethics) rehber ilkelerine uygun bulunmalıdır. Bkz. http://bthae.ankara.edu.tr/etik-ilkeler/.
   
 3. Dergiye gönderilen yazıların, ilgili sayının yayımlanacağı ayın ilk gününden en geç yirmi gün öncesine kadar başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekontla birlikte** Enstitü’ye teslim edilmesi gerekir. Bu tarihten sonra gönderilen yazılar bir sonraki sayı için değerlendirilecektir.
   
 4. Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapılan ve BATİDER yayın ilkelerine uygun olarak düzenlenmemiş olduğu tespit edilen yazılar, hakeme gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir. 
   
 5. Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapılan ve BATİDER yayın ilkelerine uygun olan yazılar hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazının yayımlanmasına, yazardan rapor çerçevesince düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilir ve yazar en kısa sürede durumdan haberdar edilir.
  Hakem raporlarından birinin kabul diğerinin red olması durumunda, makale için üçüncü bir hakem atanabilir veya yayın kurulu ile editörlük, yeniden hakem atanmasına gerek görmeksizin, bu konudaki kararı verebilir. 
   
 6. Yazarlar, yayımlanması kabul edilen yazılarının basılı veya dijital ortamlarda paylaşılması ve çoğaltılması konusundaki tüm haklarını Enstitü’ye devrettiklerini kabul ederler.
   
 7. 15 Eylül 2018 tarihinden itibaren, Dergiye gönderilecek yazılar, kural olarak, dipnotlar dâhil on bin (10.000) kelimeden fazla olmamalıdır. Türkçe ve İngilizce özet ile kaynakça kelime sınırına dâhil değildir. 
   
 8. Yayın Kurulu, ilgili sayıda yayımlanacak makale yoğunluğunu dikkate alarak, hakem incelemesi olumlu sonuçlanmış bir makaleyi derginin daha sonraki sayılarında yayımlama hakkını saklı tutar.
   
 9. Makalelerin Türkçe ve İngilizce özetinin yanısıra, başlık ve anahtar kelimeleri de yine Türkçe ve İngilizce olarak gönderilmelidir. Özetler en fazla iki yüz (200) kelime olmalı, anahtar kelimeler ise beşer (5) adedi geçmemelidir.
   
 10. Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adreslerini, telefon numaralarını ve e-posta adreslerini bildirmelidirler. 2019 yılından itibaren yayımlanacak sayılar için, yazarlar ayrıca, https://orcid.org/register adresi üzerinden alacakları bilimsel araştırmacı numarasını (ORCID bilgisini) iletmelidirler.
   
 11. Yazılar bilgisayarda times (times new roman) yazı karakteriyle, ana metin 11 punto, dipnot 9 punto, kaynakça 10 punto, yazı aralığı 1.5 aralık şeklinde, (.doc) veya (.docx) formatıyla hazırlanıp, e-posta yoluyla bthae@law.ankara.edu.tr adresine gönderilmelidir.
   
 12. Yazının başlığı, siyah ve tümü büyük harf karakterinde olmalıdır. Başlığın hemen altında sayfa sağına yanaştırılmış olarak yazarın unvanı ile adı soyadı belirtilmeli, soyadın sonuna bir yıldız konulmalıdır. Yıldızlı dipnotta ise, yazarın üniversitesine veya bağlı olduğu kuruma, e-posta ve ORCID bilgisine yer verilmelidir.
  Örn.: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (ornek@law.ankara.edu.tr, ORCID: 0000-0865-6762-6102).
   
 13. Metin içerisindeki kısaltmalarda, kısaltılacak isim veya başlık metinde ilk defa kullanıldığında kısaltılmadan ve parantez içinde kısaltması belirtilerek kullanılmalı veya kısaltılmış isim ya da başlık karşılıkları ile kısaltmalar cetvelinde gösterilmeli; dipnotlarda kullanılan kısaltmalara ise, sadece kısaltmalar cetvelinde yer verilmelidir.
   
 14. Metin içerisinde kullanılan yabancı kelimeler italik olarak belirtilmelidir.
   
 15. Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına yapılacak atıflar, aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:
  Y. 11. HD, 17.11.1981, E. 4528/1981, K. 4880/1981.
  BAM. 11. HD, 01.02.2017, E. 1234/2017, K. 1234/2017. 
   
 16. Resmi Gazete’ye yapılan atıflar, aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:
  RG, 14.02.2011, S. 27846.
   
 17. Metin içerisindeki başlıklar aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:
  I.  SİYAH VE TÜMÜ BÜYÜK HARF
  1. Siyah ve Sadece İlk Harfler Büyük

  A- Siyah ve Sadece İlk Harfler Büyük
  a- Beyaz ve Sadece İlk Harfler Büyük
  aa- Beyaz ve Sadece İlk Harfler Büyük
   
 18. Dipnotlarda, yazarın soyadı italik ve küçük harfle, ilk adı sadece baş harfi ile gösterilmeli; eser adı düz harfle yazılmalı; aynı yazara ait birden fazla esere yollamada bulunulması halinde kullanılan kısaltmalar kaynakçada gösterilmelidir. 
  Eserlere yapılan ilk atıflar, yazarın soyadı, adının ilk harfi.: kitabın adı, yayın yeri ve tarihi, sayfa sayısı şeklinde yazılmalı; aynı esere yapılan sonraki atıflarda, yazarın soyadı, gerekliyse kitabın kısaltılmış adı ve sayfa numarası belirtilmelidir.
  Bilimsel kitaplara yapılan atıflarda yayın yeri ve tarihi, aralarında virgül kullanılmadan gösterilmelidir. Dergilerde yayımlanan makalelere yapılan atıflarda ise yayın yılı, dergi adından hemen sonra virgül kullanılmadan yazılmalıdır.
  Örn.: (1) Karayalçın, Y.: Ticaret Hukuku Dersleri C. I, Ticarî İşletme, Ankara 1968, s. 55.
  (2) Karayalçın, Y.: Türk Hukukunda Ticaret Siciline Tescilin Etkileri, BATİDER 1975, C. VIII, S. 2, s. 55.
  (3) Karayalçın, Tescilin Etkileri, s. 55.

  Yabancı yayınlara yapılan atıflarda da aynı usûl izlenmeli ve kullanılan kısaltmalar, kısaltmalar cetvelinde gösterilmelidir.
  Örn.: Sorkin, S.: Limited Liability in Multimodal Transport and the Effect of Deregulation, Tul. Mar. L. J. 1988-1989, Vol. 13, I. 1, s. 285.

  Çok yazarlı eserlere yapılan atıflarda da aynı usûl izlenmeli; ancak yazarlar birbirinden “/” işareti ile ayrılmalıdır.
  Örn.: Arkan, S./Göle, C.: Karşılıksız Çeki Ödeyen Bankanın Keşideciden Talep Hakkı, BATİDER 1984, C. XII, S. 2-3, s. 53.
   
 19. Yazar tarafından eklendiği takdirde kaynakça, eserlere yapılan ilk atıflara uygun olarak düzenlenmeli; ancak yazarın ad ve soyadı kalın, düz ve küçük harfle belirtilmelidir. Süreli yayınlarda yer alan eserlerin ilk ve son sayfa numaraları da kaynakçada gösterilmelidir.

  Bir yazarın birden çok eserine atıf yapılması halinde, eserlerin anılışları kaynakçada gösterilmelidir.
  Örn.: (1) Sorkin, S.: Limited Liability in Multimodal Transport and the Effect of Deregulation, Tul. Mar. L. J. 1988-1989, Vol. 13, I. 1, s. 285-308.
  (2) Karayalçın, Y.: Ticaret Hukuku Dersleri C. I, Ticarî İşletme, Ankara 1968.
  (3) Karayalçın, Y.: Türk Hukukunda Ticaret Siciline Tescilin Etkileri, BATİDER 1975, C. VIII, S. 2, s. 1-29 (Anılış: Tescilin Etkileri).
  (4) Karayalçın, Y.: Özel Hukukda Meseleler ve Görüşler -Hukuki Mütalâalar- (1992-1996) V, Ankara 1997 (Anılış: Meseleler ve Görüşler).

* Dergide çıkan herhangi bir yazıya atıf yapmak isteyenler BATİDER/Batider rumuzunu kullanabilirler.

** Başvuru ücretinin (200 TL) Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü adına T. İş Bankası A.Ş. Cebeci Şubesi IBAN: TR13 0006 4000 0014 2050 0049 03 no’lu hesaba “Batider-Başvuru Ücreti” ibaresi ile yatırılarak, dekont aslının veya dijital örneğinin (makbuz bilgileriyle birlikte) gönderilmesi rica olunur. Başvuru ücreti iade edilmez. Batider için hakemlik yapanlar başvuru ücretinden muaftır.
Yazarlara ödenen telif ücretinden hakem ücretleri indirilmektedir. Bu itibarla yazısı yayımlanan yazarlar ile yayımlanmayan yazarlar arasındaki eşitliği sağlamak üzere Batider 2011, C. XXVII, 
S. 4’ten itibaren, gönderilen yazılar için baştan ücret tahsil edilmesine karar verilmiştir.