Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Tolga AKKAYA

ISSN: 2687-3940
Makale Sayısı: 142
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Prof. Dr. Fuat ERDAL
 • Yayıncısı:
  Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yayını Hazırlayan:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

 • Gökhan GÜNEYSU
 • Editör:

 • Olcay IŞIK
 • Editör:

 • Tolga AKKAYA
 • Editör Yardımcısı:

 • Neyzen Fehmi DOLAR
 • Editör Yardımcısı:

 • Nergiz EMİR
 • Editör Yardımcısı:

 • Burak IŞIK
 • Editör Yardımcısı:

 • Gökçe VAROL KARAOSMANOĞLU
 • Yayın Sahibi:

 • Fuat ERDAL
 • Yayın Kurulu:

 • Hediye BAHAR SAYIN
 • Hayriye ŞEN DOĞRAMACI
 • Esra YAKUT
 • Olcay IŞIK
 • Doğan GÖKBEL
 • Mesut AYGÜN
 • Mustafa AVCI
 • Tolga AKKAYA
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

 • Recai DÖNMEZ
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

 • Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Levent AKIN
 • Ziya AKINCI
 • Şebnem AKİPEK ÖCAL
 • Rukiye AKKAYA KİA
 • Mahmut Tuğrul ARAT
 • Kadir ARICI
 • Selin Esen ARNWINE
 • Zehreddin ASLAN
 • Murat ATALI
 • Ender Ethem ATAY
 • Mehmet Akif AYDIN
 • Mehmet BAHTİYAR
 • Hasan Hüseyin BAYRAKLI
 • Ali Cem BUDAK
 • Vahit DOĞAN
 • Osman DOĞRU
 • Ayhan DÖNER
 • Ömer EKMEKÇİ
 • Enver Murat ENGİN
 • Mustafa ERDOĞAN
 • Güray ERDÖNMEZ
 • Hasan ERMAN
 • Fethi GEDİKLİ
 • Naciye Günseli GELGEL
 • Hasan Nüvit GEREK
 • Gülin GÜNGÖR
 • Osman Berat GÜRZUMAR
 • Yasemin IŞIKTAÇ
 • Yusuf KARAKOÇ
 • İsmail KAYAR
 • Bülent KENT
 • Ahmet M. KILIÇOĞLU
 • Yüksel METİN
 • Erdal ONAR
 • Cihan OSMANAĞAOĞLU KARAHASANOĞLU
 • Yücel OĞURLU
 • Hakan PEKCANITEZ
 • Oğuz SANCAKDAR
 • Sema TAŞPINAR AYVAZ
 • Nevzat TOROSLU
 • Ayşe Nur TÜTÜNCÜ
 • Hamide ZAFER
 • Ramazan ÇAĞLAYAN
 • Mustafa ÇEKER
 • Bilgehan ÇETİNER
 • Ş. Ertan ÇOMAKLI
 • Sibel ÖZEL
 • Selçuk ÖZTEK
 • Tufan ÖĞÜZ
 • İlhan ÜZÜLMEZ
 • Kemal ŞENOCAK
 • Doğan ŞENYÜZ

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
(“AndHD”)

Amaç

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi hukukun her alanında hazırlanan özgün ve bilimsel çalışmaların elektronik ortamda yayımlanması suretiyle ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AndHD), yılda iki sayı olarak (Ocak ve Temmuz aylarında) elektronik ortamda yayımlanan, iki hakemli bir hukuk dergisidir. Dergide hukukun her alanından hakemli makale, çeviri, kitap incelemesi ve karar incelemelerine yer verilmektedir. Yazı dili Türkçe, İngilizce veya Almanca olabilir.

 

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın etiğinde en iyi uygulamaları esas alan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AndHD), Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics - COPE), Açık Erişim Dergileri Dizini (Directory of Open Access Journals - DOAJ) ve Açık Erişim Akademik Yayımcılar Birliği (Open Access Scholarly Publishers Association - OASPA) tarafından belirlenen şeffaflık ve en iyi uygulamaları çerçevesinde, ancak bu ilkelerle sınırlı olmamak üzere, bilimsel etik kurallarına uygun yayım yapmayı hedefler.
Dergi editörünün, yazarların ve hakemlerin, görev ve sorumluluklarının bu çerçevede belirlendiği AndHD’de süreçler COPE’nin ilişkili akış şemaları esas alınarak yönetilir. Ayrıca, özellikle İngilizce yayımlanan bilimsel makaleler için, Avrupa Bilim Editörleri Birliği (European Association of Science Editors - EASE) tarafından belirlenen ilkelere uyulması tavsiye edilir.

Yazarlar

 • Hukuk alanında ve özgün olması beklenen çalışmaların, atıf yapılan bölümleri hariç olmak üzere, herhangi bir bölümünün daha önce yayımlanmamış olması gerekir.
 • Çalışmalarda, birden fazla yazar olması halinde, yazarların tümünün yazarlık ölçütlerine uyması ve her bir yazarın ilgili çalışmaya kayda değer ölçüde katkı sunmuş olması beklenir. Çok yazarlı çalışmalar için Katkı Oranı Beyan Formunun her bir yazar tarafından imzalanarak sisteme yüklenmesi gerekir. Her bir yazar tüm çalışmadan sorumludur.
 • Çalışmanın hazırlanmasına katkı sunmuş, ancak çalışmada yazar olarak belirtilmeyen kişilerin isimlerine de yer verilmesi gerekirken, bu kişiler ilgili çalışmadan sorumlu tutulmazlar. Bu kişilerin çalışmaya katkıları, çalışmanın ilk sayfasında başlığa eklenecek bir yıldızlı dipnotla belirtilir.
 • Çalışmada yararlanılan kaynakların tümüne, Yazım Kurallarında düzenlenen kurallara uygun ve doğru şekilde atıf yapılmalı ve kaynakçada yer verilmeli, çalışmada yararlanılmayan eserler Kaynakçada listelenmemelidir.
 • Editörler Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde, çalışmalara ilişkin ham verilerin teslim edilmesi gerektiğinden, yazarlar, yayımlanan çalışmaya ilişkin verileri 5 yıl süreyle saklamakla yükümlüdür.

Hakemler

 • Makaleleri tarafsız ve nesnel esaslara göre değerlendirmesi beklenen hakemlerin, yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin çalışmalarda hakemlik yapması beklenir. Hakemin ilgili çalışmanın değerlendirilmesi hususunda kendini yetkin görmemesi halinde hakemlik görevinden kaçınılmalıdır.
 • Hakemlerin gizliliği esastır. Hakemlerin başka kişilerle ilgili çalışmaları tartışması yasaktır. Ancak gerekli görülmesi halinde, editörün kararıyla, hakemin ilgili çalışmaya ilişkin yorumları, aynı çalışmanın diğer hakemleri ile paylaşılabilir.
 • Görevi kabul eden hakemin çalışmaya ilişkin değerlendirmesini belirtilen süreler içinde editöre göndermesi, hakemlik görevini verilen süre içerisinde yerine getiremeyeceği kanaatine varması halinde, zaman kaybetmeden editörü bilgilendirmesi beklenir.
 • Hakemler çıkar çatışması halinde hakemlik görevini reddetmeli, çıkar çatışmasının sonradan fark edilmesi halinde ise editörü bilgilendirmelidir.

Editörler

AndHD dergi editörleri OPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu ile COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu’nda yer alan ilkelerle bağlıdır. Bu çerçevede,

 • AndHD’ye gönderilen çalışmalar, yazarların cinsiyetinden, etnik kökeninden, dini inancından ve benzeri şekilde ayrımcılığa sebebiyet verecek herhangi bir unsurdan bağımsız olarak değerlendirilir. Hakem değerlendirmeleri sonucunda yayıma uygun bulunan çalışmaların, en yakın sayıdaki eserlerin çeşitliği, önemi, güncelliği vb. gibi sebeplerle bir sonraki sayıda yayımlanmasına karar verilmesi mümkündür.
 • Dergiye gönderilen çalışmanın; derginin amaç ve kapsamına ile yazım kurallarına ve yayın politikasına uyumu, özgünlüğü ve önemi yönünden yayıma uygun görülmemesi halinde hakeme gönderilmeden editör tarafından reddedilmesi mümkündür. Bu durumda, ret kararının sebebi açık şekilde yazar ile paylaşılır.
 • Editörlerin, hakemleri bilgi ve uzmanlıklarına uygun çalışmalar için görevlendirmesi esastır. Atanan hakemle, değerlendirme sürecine ilişkin bilgi ve belgelerin paylaşılması editörün sorumluluğundadır.
 • Derginin hakemleri için bir liste oluşturan editör, hakemlerin performansını da esas alarak bu listeyi güncellemekle yükümlüdür. Editör, görevini burada ve atıf yapılan metinlerde açıklanan ilke ve esaslara uygun olarak yerine getirmeyen hakemleri listeden çıkarır.
 • Editör, çift taraflı hakemlik sisteminin gerekleri başta olmak üzere menfaat sahiplerinin, paylaşımı zorunlu olan bilgiler hariç olmak üzere, gizli bilgilerinin korunması için azami özeni gösterir.

 

Değerlendirme Süreci

Yayın Etiği Bakımından Değerlendirme

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AndHD), Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics - COPE), Açık Erişim Dergileri Dizini (Directory of Open Access Journals - DOAJ) ve Açık Erişim Akademik Yayımcılar Birliği (Open Access Scholarly Publishers Association - OASPA) tarafından belirlenen şeffaflık ve en iyi uygulamaları çerçevesinde, ancak bu ilkelerle sınırlı olmamak üzere, bilimsel etik kurallarına uygun yayım yapmayı hedefler. Bu doğrultuda, AndHD’ye gönderilen çalışmaların değerlendirme süreci derginin Etik İlkeleri ve Yayın Politikası çerçevesinde yürütülür. İlgili ilke ve kuralların ihlal edildiğinden şüphelenilmesi halinde COPE’nin ilişkili akış şemaları uygulanır.

Öninceleme ile Yazım ve Dil Denetimi

Dergide yayımlanması istenen çalışmalar başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Çalışmanın dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir.
Dergiye gönderilen çalışmaların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir. Editör Kurulu tarafından yapılan ilk incelemede, bilimsel ölçütlere ve dergi yazım kurallarına uyulmadığı veya olağanın üzerinde yazım yanlışlarının bulunduğu saptanan yazılar hakeme gönderilmeksizin gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilir.
Tüm çalışmalar yayımlanmadan önce, tekrar, ilgili Yazım ve Dil Editörünün denetiminden geçer.

Hakem Değerlendirme Süreci

Değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik yöntemiyle yürütülür. Editör Kurulu tarafından gerçekleştirilen ilk incelemeden geçen çalışmalar, yazar adı metinden çıkarılmış şekilde, iki hakemin incelemesine sunulur. Hakemler ilgili çalışmanın aynen yayımlanmasını, düzeltilmesini yahut yayımlanmamasını önerir.
Yazar, verilen karardan en kısa zamanda ve kural olarak, e-posta ile haberdar edilir. Şayet her iki hakem raporu yazının yayımlanamayacağı yönündeyse yazı reddedilir ve yazar üçüncü bir hakem incelemesini talep edemez. Buna karşılık hakem raporlarından biri olumlu diğeri olumsuz ise çalışma üçüncü hakeme gönderilerek gelen rapor doğrultusunda işlem yapılır.
Düzeltilmiş veya tamamlanmış olan çalışmalar, Editör Kurulu gerek gördüğü takdirde, bir kez daha hakeme gönderilebilir. Tüm hakem raporları beş yıl boyunca saklanır.

Diğer Çalışmaların Değerlendirilmesi

Hakemli makaleler ve çeviriler dışındaki çalışmaların yayımlanması Editör Kurulunun kararına bağlıdır. Çevirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için metin ile birlikte yazının kaynak dildeki özgün metni ve sahibinden (asıl yazar veya hak sahibi yayınevi) alınan çeviri izni de gönderilmelidir.

 

İntihal Politikası ve Benzerlik Raporu

İntihal Politikası

Hukuk alanında ve özgün olması beklenen çalışmaların, atıf yapılan bölümleri hariç olmak üzere, herhangi bir bölümünün daha önce yayımlanmamış olması gerekir. Çalışmada yararlanılan kaynakların tümüne, Yazım Kurallarında düzenlenen kurallara uygun ve doğru şekilde atıf yapılmalı ve kaynakçada yer verilmeli, çalışmada yararlanılmayan eserler Kaynakçada listelenmemelidir.
Dergiye gönderilen çalışmaların değerlendirilmesi sırasında intihalden şüphelenilmesi halinde COPE’nin ilişkili akış şemaları esas alınır.

Benzerlik Raporu

Tüm araştırma makaleleri iThenticate veya Turnitin üzerinden alınan benzerlik raporu ile birlikte gönderilmelidir. Dergide yayımlanması istenen araştırma makalesi için benzerlik raporu alınması mümkün değil ise ilgili çalışma gönderilmeden önce Editörlük ile iletişime geçilmesi önerilir.
AndHD’nin intihal politikası bağlamında belirli bir benzerlik oranı belirlenmemiş olup çalışmanın değerlendirme sürecine alınıp alınmayacağına, çalışmanın niteliği ve benzerlik raporunda tespit edilen benzerliklerin durumuna göre Editör Kurulu tarafından karar verilir.

Telif Politikası ve Yayın Lisansı

Yazarlar çalışmalarını AndHD’ye gönderirken Telif Hakkı Formunu imzalarlar. Bu form ile, AndHD’de yayımlanmak üzere gönderdikleri çalışmalarının,

 • AndHD Etik İlkeler ve Yayın Politikası ile Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics - COPE), Açık Erişim Dergileri Dizini (Directory of Open Access Journals - DOAJ) ve Açık Erişim Akademik Yayımcılar Birliği (Open Access Scholarly Publishers Association - OASPA) tarafından belirlenen şeffaflık ve en iyi uygulamaları çerçevesinde hazırlandığını,
 • Başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olduğunu,
 • İlgili çalışma üzerindeki, işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve internet yoluyla iletim de dâhil olmak üzere her türlü umuma iletim ve mali haklarını Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisine devretmeyi kabul ve taahhüt ederler.

AndHD tarafından yayıma kabul edilen çalışmalar Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlanır. Bu lisansla kullanıcıların eser sahibine atıf vermek koşuluyla eseri sade-ce ticari olmayan amaçlar için kullanmalarına izin verilir.

Açık Erişim Politikası

AndHD tarafından yayımlanan içeriklerin tümü açık erişimlidir ve Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) ile lisanslıdır. Bu lisans, kullanıcıların eser sahibine atıf vermek koşuluyla eseri sadece ticari olmayan amaçlar için kullanmalarına izin verir.

Ücret Politikası

Dergide makale yayımı ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayım için kabul edilen makaleler için gönderim ya da yayım ücreti alınmaz, hakemlik faaliyeti için ücret ödenmez. AndHD tarafından yayımlanan içeriklerin tümü okuyuculara ücretsiz olarak sunulur.

 

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
(“AndHD”)

Yazım Dili

Çalışmaların dili Türkçe, İngilizce veya Almanca olabilir.

Dosya Formatı

Çalışmalar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya .docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır.

İletişim Bilgileri

Çalışma dosyaları ile birlikte yazarın adına ve soyadına, unvanına, çalıştığı kuruma, ORCID numarasına, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler editöre ulaştırılmalıdır.

Anabaşlık Öz ve Anahtar Kelimeler

Dergiye gönderilen makaleler Türkçe ve yabancı dilde (İngilizce veya Almanca) başlık, en az 100 en çok 200 kelimeden oluşan özet ile ilgili makaledeki konuyu tanımlayan en az beş anahtar kelimeyi içermelidir.

Sayfa Düzeni

Yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmalıdır.

 • Kâğıt boyutu: A4
 • Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
 • Metin: Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı, iki yana yaslı

Yazının Türkçe ve altında yabancı dilde başlığı, ortaya hizalı biçimde en üstte kalın, 14 punto, tüm harfleri büyük şekilde yer almalıdır. Yazarın unvanı, adı ve soyadı yabancı dilde konu başlığının altında ve sağ tarafa yaslı biçimde yer almalıdır. Yazarın varsa görev yaptığı kurum ve görevi, e-posta adresi ve ORCID numarası ilk sayfada (yıldızlı) dipnot olarak belirtilmelidir.

Başlıklar

Bölüm başlıkları, “I, II, III, ...” olarak iki yana yaslı biçimde, kalın, 12 punto, tüm harfler büyük yazılmalıdır.
Alt başlıklar, “A, B, C...” olarak iki yana yaslı biçimde, kalın, 12 punto, kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır.
Bundan sonraki başlıklar “1, 2, 3, ...” ve ardından gelenler “a, b, c...” “aa, bb, cc...”, “aaa, bbb, ccc...” olarak iki yana yaslı biçimde, kalın, 12 punto, kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır.
(Örnek:
I. İKİ YANA YASLI BİÇİMDE, KALIN, 12 PUNTO, TÜM HARFLER BÜYÜK
A. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük
1. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük
a. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük
aa. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük
aaa. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük)

Kısaltmalar

Metin içerisindeki ilk kez kullanılan kelime, kısaltılmadan yazılmalı, parantez içinde kısaltması belirtilmelidir.
(Örnek: İlk kullanım için Türk Medeni Kanunu (TMK). İkinci kullanım için TMK)

Dipnotlar

Dergiye gönderilen yazılarda kullanılan dipnotlar, sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı olmalıdır.
Bir yazarlı kitaplarda, yazarın soyadı ve adı, italik olarak kitabın başlığı, baskı sayısı, yayınevi, basım yeri, basım yılı, sayfa numaraları şeklinde yer almalıdır.
(Örnek: EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 6. Baskı, Yetkin Kitabevi, Ankara, 2018, s. 10.)
Makalelerde, yazarın soyadı ve adı, tırnak içinde makalenin başlığı, italik olarak yayınlandığı derginin adı, yılı, cilt ve sayı numaraları, sayfa numaraları şeklinde yer almalıdır.
(Örnek: ARSEBÜK, A. Esat: “Türkiye’de Medeni Hukukun İnkişaf Safhaları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1943, Cilt 1, Sayı 1, s. 7.)
Birden fazla yazarlı kitap ve makalelerde, yazarların ad ve soyadlarının arasına “/” işareti koyulmalıdır.
(Örnek: AKİPEK, Jale / AKINTÜRK, Turgut / ATEŞ, Derya: Kişiler Hukuku Cilt 1 Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri, 14. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2019, s. 10)
Editörlü kitaplarda, yazarın soyadı ve adı, tırnak içinde eser (bölüm) adı, (Ed.) kısaltması, editör veya çevirmenin soyadı ve adı, italik olarak kitabın başlığı, baskı sayısı, yayınevi, basım yeri, basım yılı, sayfa numaraları şeklinde yer almalıdır.
(Örnek: ROHE, Mathias: “Alman Hukukunda Hekimin Sorumluluğunun Özel Hukuk Açısından Değerlendirilmesi”, (Ed.) ŞENOCAK, Kemal / ROHE Mathias / YARAYAN, Ali: Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu, İÜHF Yayınları, Malatya, 2014, s. 55.)
İlk kullanımdan sonraki dipnotlarda, sadece soyadları ile yazılmalıdır.
(Örnek: AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, s. 10.)
Aynı yazarın birden fazla eseri kullanılacaksa bu eserlere yapılan ilk atıfların sonunda parantez içinde ve kaynakçada ilgili eserin kısaltması belirtilmeli ve tekrar eden atıflarda; yazarın soyadı, italik olarak eserin kısaltması ve sayfa numarası usulü izlenmelidir.
(Örnek: AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, Başlangıç Hükümleri, s. 10.)
Dipnotta birden fazla eser bulunması halinde aralarında “;” işareti kullanılmalıdır.
(Örnek: AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, s. 10; ARSEBÜK, s. 13.)
Yargı kararlarına yapılacak atıflarda; mahkeme adı, dairesi, karar tarihi, esas ve karar numarası belirtilmelidir.
(Örnek:
Anayasa Mahkemesi kararı:
AYM, T. 25.06.2020, E. 2020/16, K. 2020/33
Uyuşmazlık Mahkemesi kararı:
UYM, T. 15.11.1999, E. 1999/24, K. 1999/31
Yargıtay kararı:
Yargıtay, 2. HD., T. 02.01.2015, E. 2012/01, K. 2015/03
Danıştay kararı:
Danıştay, 13. D., T. 08.07.2020, E. 2020/1825, K. 2020/1848
Bölge Adliye Mahkemesi kararı:
Ankara BAM, 1. HD., T. 02.10.2017, E. 2017/696, K. 2017/976
Bölge İdare Mahkemesi kararı:
Ankara BİM, 2. İDD., T. 27.04.2018, E. 2017/13600, K. 2018/998
Elektronik kaynaklarda URL ve erişim tarihi belirtilmelidir.
(Örnek: https://dergipark.org.tr/tr/pub/andhd E.T.: 07.07.2019)

Kaynakça

Kaynakça, yazarların soyadına göre alfabetik sırayla belirtilmelidir.
Örnek:
EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 6. Baskı, Yetkin Kitabevi, Ankara, 2018.
AKİPEK, Jale / AKINTÜRK, Turgut / ATEŞ, Derya: Kişiler Hukuku Cilt 1 Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri, 14. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2019.
ARSEBÜK, A. Esat, “Türkiye’de Medeni Hukukun İnkişaf Safhaları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1943, Cilt 1, Sayı 1, s. 1-20.
ROHE, Mathias: “Alman Hukukunda Hekimin Sorumluluğunun Özel Hukuk Açısından Değerlendirilmesi”, (Ed.) ŞENOCAK, Kemal / ROHE Mathias / YARAYAN, Ali: Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu, İÜHF Yayınları, Malatya, 2014, s. 55-70.

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Remzi ÖZMEN / Gazeteci, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Körfez/Kocaeli

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.