Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Tolga AKKAYA

ISSN: 2687-3940
Makale Sayısı: 116
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Prof. Dr. Fuat ERDAL
 • Yayıncısı:
  Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yayını Hazırlayan:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Gökhan GÜNEYSU
 • Editör:

  Olcay IŞIK
 • Editör:

  Tolga AKKAYA
 • Editör Yardımcısı:

  Nergiz EMİR
 • Editör Yardımcısı:

  Neyzen Fehmi DOLAR
 • Editör Yardımcısı:

  Burak IŞIK
 • Yayın Sahibi:

  Fuat ERDAL
 • Yayın Kurulu:

 • Hediye BAHAR SAYIN
 • Hayriye ŞEN DOĞRAMACI
 • Esra YAKUT
 • Doğan GÖKBEL
 • Olcay IŞIK
 • Mesut AYGÜN
 • Mustafa AVCI
 • Tolga AKKAYA
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Recai DÖNMEZ
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Levent AKIN
 • Ziya AKINCI
 • Şebnem AKİPEK ÖCAL
 • Rukiye AKKAYA KİA
 • Mahmut Tuğrul ARAT
 • Kadir ARICI
 • Selin Esen ARNWINE
 • Zehreddin ASLAN
 • Murat ATALI
 • Ender Ethem ATAY
 • Mehmet Akif AYDIN
 • Mehmet BAHTİYAR
 • Hasan Hüseyin BAYRAKLI
 • Veysel BAŞPINAR
 • Ali Cem BUDAK
 • Vahit DOĞAN
 • Osman DOĞRU
 • Ayhan DÖNER
 • Ömer EKMEKÇİ
 • Enver Murat ENGİN
 • Mustafa ERDOĞAN
 • Güray ERDÖNMEZ
 • Hasan ERMAN
 • Fethi GEDİKLİ
 • Naciye Günseli GELGEL
 • Hasan Nüvit GEREK
 • Gülin GÜNGÖR
 • Osman Berat GÜRZUMAR
 • Yasemin IŞIKTAÇ
 • Yusuf KARAKOÇ
 • İsmail KAYAR
 • Bülent KENT
 • Ahmet M. KILIÇOĞLU
 • Yüksel METİN
 • Erdal ONAR
 • Cihan OSMANAĞAOĞLU KARAHASANOĞLU
 • Yücel OĞURLU
 • Hakan PEKCANITEZ
 • Oğuz SANCAKDAR
 • Sema TAŞPINAR AYVAZ
 • Nevzat TOROSLU
 • Ayşe Nur TÜTÜNCÜ
 • Hamide ZAFER
 • Ramazan ÇAĞLAYAN
 • Mustafa ÇEKER
 • Bilgehan ÇETİNER
 • Ş. Ertan ÇOMAKLI
 • Sibel ÖZEL
 • Selçuk ÖZTEK
 • Tufan ÖĞÜZ
 • İlhan ÜZÜLMEZ
 • Kemal ŞENOCAK
 • Doğan ŞENYÜZ

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AndHD)

Yayın İlkeleri

1. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AndHD), yılda iki sayı olarak (Ocak ve Temmuz aylarında) elektronik ortamda yayımlanan, iki hakemli bir hukuk dergisidir. Dergideki yazılar, yazarların sorumluluğundadır. 

2. AndHD’de, hukukun her alanından hakemli makaleler, çeviriler, kitap incelemesi ve karar incelemelerine yer verilecektir. Çeviriyle birlikte yazının kaynak dildeki bir nüshası ile çeviri izni de gönderilmelidir. Hakemli makaleler dışındaki yazıların yayımlanması, Yayın Kurulunun kararına bağlıdır. Yazıların dili, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca veya İtalyanca olabilir.

3. AndHD’de yayımlanması istenen yazılar, başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

4. Yazılar MS Word (MS Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya .docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun kaleme alınmalıdır:

a.     Kağıt boyutu: A4

b.     Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

c.     Metin: Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı, iki yana yaslı

5. Yazının Türkçe ve altında İngilizce başlığı, ortaya hizalı biçimde en üstte kalın, 14 punto, tüm harfleri büyük şekilde yer almalıdır. Yazar ad, soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum İngilizce konu başlığının altında ve sağ tarafa yaslı biçimde yer almalıdır.

6. Bölüm başlıkları, “1, 2, 3… “ olarak sola hizalı biçimde, kalın, 12 punto, tüm harfler büyük yazılmalıdır.

Alt başlıklar, “A, B, C…” olarak sola hizalı biçimde, kalın, 12 punto, kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

Bundan sonraki başlıklar “a, b, c…” ve ardından gelenler “aa, bb, cc…”, “aaa, bbb, ccc…” olarak sola hizalı biçimde, kalın, 12 punto, kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

7. Hangi dilde yazılmış olursa olsun, tüm yazıların başında, yazının başlığı ile en az 100, en çok 200 sözcükten oluşan önce Türkçe, sonra İngilizce olmak üzere iki özet yer almalıdır. Ayrıca, konuyu tanımlayan ve Türkçe ile İngilizce özetlere uygun 5’er adet anahtar sözcük bulunmalıdır.

8. AndHD Yayın Kurulunca yapılacak ilk değerlendirme sonucu, bilimsel ölçütlere ve dergi yazım kurallarına uyulmadığı veya olağanın üzerinde yazım yanlışlarının bulunduğu tespit edilen çalışmalar, tamamen reddedilebileceği gibi, şekli eksikliklerin giderilmesi için yazarına iade edilebilir.

9. AndHD Yayın Kurulunca gerçekleştirilen ilk değerlendirmeden geçen yazılar, yazar adı metinden çıkarılmış şekilde, iki hakeme gönderilir. AndHD, kör hakemlik esasına dayanır.

10. Hakemlerden gelen rapor doğrultusunda yazının yayımlanmasına, rapor çerçevesinde düzeltilmesine yahut yayımlanmamasına karar verilebilir. Yazar, verilen karardan en kısa zamanda ve kural olarak, e-posta ile haberdar edilir. Şayet her iki hakem raporu yazının yayımlanamayacağı yönündeyse, yazı reddedilir ve yazar üçüncü bir hakem incelemesini talep edemez. Buna karşılık hakem raporlarından biri olumlu diğeri olumsuz ise üçüncü hakeme gönderilip, gelen rapor doğrultusunda işlem yapılır. Düzeltilmiş veya tamamlanmış olan yazılar, Yayın Kurulu gerek gördüğü takdirde bir kez daha hakeme gönderilebilir.

11.Tüm hakem raporları, AndHD Yayın Kurulu tarafından 5 yıl boyunca saklanır.

12. Yazar, yayımlanmak üzere kabul edilen yazısının, elektronik ortam dışında basılı olarak yayımlanmasına da izin vermiş sayılır. Yazarlara bir telif ücreti ödenmez.

13. AndHD’ye gönderilen yazılarda kullanılan dipnotlar, sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, sola yaslı olmalıdır.

a. Metin içerisindeki ilk kez kullanılan kelime, kısaltılmadan yazılmalı, parantez içinde kısaltması belirtilmelidir.

(Örnek ilk kullanım: Türk Medeni Kanunu (TMK). İkinci kullanım: TMK)

b. Dipnotlarda kitaplar; Yazarın adı soyadı, italik olarak kitabın başlığı, baskı sayısı, basım yeri, basım yılı, sayfa numaraları şeklinde yer almalıdır. Kaynakçada sayfa numarası koyulmamalıdır.

(Örnek dipnot: Fikret Eren, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 6. Baskı, Ankara, Yetkin Kitabevi, 2018, s.10.)

(Örnek kaynakça: Fikret Eren, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 6. Baskı, Ankara, Yetkin Kitabevi, 2018)

c. Birden fazla yazarlı kitaplarda, yazarların ad ve soyadlarının arasına “/” işareti koyulmalı, dipnotta ilk kullanımdan sonra sadece soyadları ile yazılmalıdır.

(Örnek ilk dipnot: Jale Akipek/ Turgut Akıntürk/ Derya Ateş, Kişiler Hukuku Cilt 1 Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri,  14. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, 2019, s.10)

(Örnek ikinci kullanılacak dipnot: Akipek/Akıntürk/Ateş, a.g.e., s.10)

d. Dipnotlarda ve kaynakçada makaleler; Yazarın adı soyadı, tırnak içinde makalenin başlığı, italik olarak yayınlandığı derginin adı, yılı, cilt ve sayı numaraları şeklinde yer almalıdır.

(Örnek dipnot: Esat Arsebük, "Türkiye’de Medeni Hukukun İnkişaf Safhaları", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1943, C. 1, S. 1, s.7)

(Örnek kaynakça: Esat Arsebük, "Türkiye’de Medeni Hukukun İnkişaf Safhaları", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1943, C. 1, S. 1)

e. Editörlü veya çevirmenli eserlerde, editör veya çevirmen (Ed) veya (Çev) kısaltması ile, kitabın veya makalenin adından sonra yazılmalıdır.

f. Dipnotta yazarın soyadı ve sayfa no arasında, birden fazla kez kullanılacak kitaplarda yazarın soyadı ve sayfa no arasında, “a.g.e.,” birden fazla kez kullanılacak makalelerde “a.g.m.,” kısaltması kullanılmalıdır.

(Örnek dipnot: Akipek/Akıntürk/Ateş, a.g.e., s.10)

g. Dipnotta yargı kararlarına yapılacak atıflarda; Kısaltılmış Mahkeme Adı, Kısaltılmış Dairesi, Esas no, Karar no, Tarihi belirtilmelidir.

(Örnek Yarg. 2.HD., 2012/01 E., 2015/03 K., 02.01.2015 T.)

h. Dipnotta birden fazla eser bulunması halinde aralarında “;” işareti kullanılmalıdır.

(Örnek: Akipek/Akıntürk/Ateş, a.g.e., s.10; Arsebük, a.g.m., s.13)

i. Elektronik kaynaklarda URL ve erişim tarihi belirtilmelidir.

(Örnek,https://hudoc.echr.coe.int/tur#{"fulltext":["aytentekeli"],"languageisocode":["TUR"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-158595"]}, 07.07.2019)

j. Kaynakça, yazarların soyadına göre alfabetik sırayla belirtilmelidir.

Örnek kaynakça:

Akipek, Jale/ Turgut Akıntürk/ Derya Ateş, Kişiler Hukuku Cilt 1 Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri,  14. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, 2019.

Arsebük, Esat, "Türkiye’de Medeni Hukukun İnkişaf Safhaları", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1943, C. 1, S. 1.

Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 6. Baskı, Ankara, Yetkin Kitabevi, 2018.

14. Yazar, ad, soyadı, unvan, orcid numarası, iletişim adresi, e-posta adresi ve cep telefonu numarasını da, yazısı ile birlikte göndermelidir.