Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Esra CENKCİ

ISSN: 2147-3854
Makale Sayısı: 158
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Esra CENKCİ
 • Editör Yardımcısı:

  Melih IŞIK
 • Yayın Sahibi:

  Mehmet ALTUNKAYA
 • Yayın Kurulu:

 • Ahmet Kürşat ERSÖZ
 • Necla ÖZTÜRK
 • Yılmaz YURTSEVEN
 • Nedim MERİÇ
 • Hayri KESER
 • Furkan KARARMAZ
 • Selin SERT SÜTÇÜ
 • Esra CENKCİ
 • Bilge BİNGÖL SCHRIJER
 • Mehmet Hanifi BAYRAM
 • Ramazan Barış ATLADI
 • Mustafa Erdem CAN
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Esra CENKCİ
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Şahin AKINCI
 • M. Emin ARTUK
 • Mehmet Akif AYDIN
 • Enver BOZKURT
 • Arslan KAYA
 • Hakan PEKCANITEZ
 • Aziz TAŞDELEN
 • Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ
 • Turan YILDIRIM
 • İzzet ÖZGENÇ
 • Mehmet ÜNAL

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

1.    Dergiye gönderilecek yazılar özgün, başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

2.    Yayın Kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan ve derginin yayın ilkelerine uygun olarak düzenlenmemiş olduğu tespit edilen yazılar, hakeme gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir.

3.    Yayın Kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan ve derginin yayın ilkelerine uygun olan yazılar hakeme gönderilir. Hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayımlanmasına, yazardan rapor çerçevesince düzeltme istenmesine ya da yazının yayımlanması talebinin reddine karar verilir ve durumdan yazar en kısa sürede haberdar edilir.

4.    Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumlarını, ORCID bilgisini, telefon numarası ve e-mail adresi içeren iletişim adreslerini, çalışmalarının başına ekleyecekleri üst yazı ile birlikte göndermelidir.

5.    Yazılar bilgisayarda, Times New Roman, ana metin 11 punto, dipnot 9 punto; yazı aralığı ana metin 1,5 aralık, dipnot 1 aralık şeklinde hazırlanıp e-mail yoluyla hukukdergi@akdeniz.edu.tr adresine gönderilmelidir.

6.    Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızcadır. Yazıların makale dilinde ve İngilizce özetinin yanı sıra, başlık ve anahtar kelimeleri de yine makale dilinde ve İngilizce gönderilmelidir.

7.    Yazının başlığı, siyah ve tümü büyük harf karakterinde olmalıdır. Başlığın hemen altında sayfa sağına yanaştırılmış olarak yazar adı belirtilmelidir ve soyadın sonuna bir yıldız konulmalıdır. Yıldızlı dipnotta ise; yazarın üniversitesi veya bağlı olduğu kurumu ile unvanı, e-mail adresi ve ORCID ID bilgileri belirtilmelidir.
Örn.: Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, xyz@gmail.com, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-5077-4747.

8.    A. Metin içerisindeki başlıklar aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:
I. KOYU VE TÜMÜ BÜYÜK HARF
A. Koyu ve Sadece İlk Harfler Büyük
1. Koyu ve Sadece İlk Harfler Büyük

a. Beyaz ve Sadece İlk Harfler Büyük
a.1. Beyaz ve Sadece İlk Harfler Büyük
“GİRİŞ” başlığı kullanıldığı takdirde numaralandırılmamalıdır.

B. Makalenin sonunda, kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir.
a) Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:
Yazarın Soyadı, Adı, Kitabın Adı (kitap adı italik olmalıdır), Baskı sayısı, Basıldığı Yer ve Basıldığı Yıl. Yazarın ad ve soyadı kalın ve küçük harfle belirtilmelidir.
Örn.: Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 12. Baskı, İstanbul 2010.

b) Makaleler kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:
Yazarın Soyadı, Adı, Makalenin Başlığı, Yayımlandığı Derginin İsmi, Derginin Cilt-Sayı-Yıl Bilgileri, Makalenin ilk ve son sayfa numaraları. Yazarın ad ve soyadı kalın ve küçük harfle belirtilmelidir.

9.    Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. Kullanılan her bir kaynak bakımından ilk atıf, kaynağı tanıtıcı tam bilgiyi içermelidir.
a) Kitaba yapılan ilk atıflarda, yazarın Soyadı, Adı, Kitabın Adı, Baskı Sayısı, Basıldığı Yer ve Basıldığı Yıl yazılmalıdır; aynı esere yapılan sonraki atıflarda, yazarın Soyadı, gerekliyse kitabın Kısaltılmış Adı ve sayfa numarası belirtilmelidir.
Örn.: İlk atıf: Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 12. Baskı, İstanbul 2010.
Sonraki atıf: Eren, s. 178.

b) Makaleye yapılan ilk atıflarda, yazarın Soyadı, Adı, Makalenin Başlığı, Yayımlandığı Derginin İsmi, Derginin Cilt-Sayı-Yıl Bilgileri, hangi sayfaya atıf yapıldığı gösterilmelidir. Yazarın ad ve soyadı kalın ve küçük harfle belirtilmelidir. Aynı esere yapılan sonraki atıflarda, yazarın Soyadı, gerekliyse makalenin Kısaltılmış Adı ve sayfa numarası belirtilmelidir.
Örn.: İlk atıf: Öden, Merih, Anayasa Mahkemesi ve Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi, AÜHFD, 58(3), s. 659-691.
Sonraki atıf: Öden, s. 660.

10.    25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla getirilen “Tüm bilim dalları için (Sosyal Bilimler dahil), etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” şartı bakımından; yazar tarafından, bu şartı ilgilendiren çalışmalarında ilgili belgelerin temin edilmesi ve çalışmalarıyla beraber sisteme yüklenmek üzere dergiye gönderilmesi gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan yayınlar dergiye kabul edilmeyecektir.

11.    Dergide yayımlanması talebiyle editöre gönderilen eserler iki hakemin olumlu görüşleri alınmaksızın ya da hakem tarafından önerilen düzeltmeleri içeren yeni metin sağlanmaksızın yayımlanmaz.

12.    Dergide yayımlanan yazılar karşılığında yazara telif ücreti ödenmez. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve/veya Dekanlığın yetkilendirdiği kişi ve/veya kurum, yayımlanması kabul edilen yazıların basılı ve elektronik yayın haklarına sahip olur. Dekanlık bu konuda münhasır yetkilidir. Yazar, dergide yayımlanması talebiyle yazı göndermekle bu hususu kabul etmiş sayılır.

13.    Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmalar dışında kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi ve bilgilendirici notlara da yer verilir. Bu nitelikteki yazıların değerlendirilmesi Yayın Kurulu tarafından yapılır.