Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

AHBVÜ İnsan Hakları Yıllığı

Editör: Yaşar SALİHPAŞAOĞLU, Murat ERDOĞAN, Zeynep HAZAR

ISSN: 1016-7617
Makale Sayısı: 23
Yayın Periyodu: Yıllık
 • Sahibi:
  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi adına Prof. Dr. Yusuf TEKİN
 • Yayıncısı:
  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Editör:

 • Yaşar SALİHPAŞAOĞLU, Murat ERDOĞAN, Zeynep HAZAR
 • Yayın Kurulu:

 • Abdurrahman SAYGILI
 • Ömer ANAYURT
 • Abdurrahman EREN
 • Ece GÖZTEPE
 • Yaşar SALİHPAŞAOĞLU
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

 • Yaşar SALİHPAŞAOĞLU
 • Dil Editörü:

 • Ömer ANAYURT
 • Dil Editörü:

 • İlyas DOĞAN
 • Dil Editörü:

 • Zeynep HAZAR
 • Dil Editörü:

 • Yaşar SALİHPAŞAOĞLU

Danışma Kurulu:

 • Feroz AHMAD
 • Tekin AKILLIOĞLU
 • Bahtiyar AKYILMAZ
 • Ender Ethem ATAY
 • Faruk BİLİR
 • İlyas DOĞAN
 • Osman DOĞRU
 • Françoise DREYFUS
 • Ozan ERGÜL
 • H. Burak GEMALMAZ
 • Yusuf Şevki HAKYEMEZ
 • M. Şükrü HANİOĞLU
 • Metin HEPER
 • Sibel İNCEOĞLU
 • Halil KALABALIK
 • İoanna KUÇURADİ
 • Yüksel METİN
 • Bertil Emrah ODER
 • Yasemin SEBECZEK
 • Yusuf TEKİN
 • Oktay UYGUN
 • Engin YILDIRIM
 • Necmi YÜZBAŞIOĞLU
 • İzzet ÖZGENÇ
 • İlhan ÜZÜLMEZ
 • Oğuz ŞİMŞEK
 • Tolga ŞİRİN

Araştırma ve Yayın Etiği

• İnsan Hakları Yıllığı, çalışmaların yayın sürecinde, yazarların, hakemlerin ve editörlerin aşağıda yer alan "bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı genel eylemler"de bulunmamasını bekler.

• Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı genel eylemler (Yükseköğretim Kurulu Üniversiteler Arası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'nden alınmıştır)

a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini, bilimsel etik kurallarına uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,

b) Sahtecilik:: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

d) Mükerrer yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

e) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak belirli sınav değerlendirmelerinde ve akademik teşvik ve terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

f) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri makale yazarlarına eklemek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

g) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8)

• İnsan Hakları Yıllığı, ilgili tarafların "bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı genel eylemler" dışında aşağıda yer alan sorumluluklara da uymasını bekler.

Yazarların Etik Sorumlulukları

• İnsan Hakları Yıllığı’na çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

• Dergiye gönderilen makalelerin insan hakları alanında özgün çalışmalar olması gerekmektedir.

• Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde yollama (atıf) yapmalıdır.

• Makaleye fikren katkıda bulunmayan kişiler yazar olarak belirtilmemelidir. Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilmemelidir.

• Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları veya yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini ya da aynı anda birden fazla makalesini İnsan Hakları Yıllığı’na göndermemelidir.

• Yayımlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişiler editörlere bildirilmeli ve nedenini açıklanmalıdır.

• Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin bilgi veya ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri editörler kuruluna, yayın ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.

• Yazar(lar)ın, değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.

• Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.

• Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.

• Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

• İnsan Hakları Yıllığı editörü ve editör kurulu üyelerinin aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

Genel görev ve sorumluluklar :

• Editör Kurulu üyeleri, dergide yayınlanması için gönderilen tüm çalışmaların yayın sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bu çerçevede Editörler Kurulu üyeleri, kamu yararını gözeterek ve bağımsız olarak karar vermelidir.

• Editörler Kurulu üyeleri, dergiyi sürekli geliştirmeye ve yayın kalitesini arttırmaya çaba gösterirler.

• Editörler Kurulu üyeleri, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.

• Editörler Kurulu üyeleri, dergi ve yayın süreci hakkında yazarların, hakemlerin ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya çaba gösterirler.

• Editörler, dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar, süreçte görev alanları yayın politikaları konusundaki gelişmelerden bilgilendirir.

• Editörler, Dergiye iletilen yakınmaları inceler ve gerekli açıklamaları yaparlar.

• Kişisel verilerin korunması: Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.

• İnsan ve hayvan haklarının korunması: Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışma katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığı durumlarda makaleyi reddederler.

• Fikri mülkiyet haklarının korunması: Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla ve bu kapsamda özgünlük denetimi yapmakla yükümlüdür.

• Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alma: Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır.

Yazarlara karşı görev ve sorumluluklar :

• Editörler, yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin yayım ve yazım kuralları ile örnek şablonu sürekli güncellemelidirler.

• Dergide yayınlanmış çalışma yazarlarının telif hakları korunmalıdır.

• Başvurusu yapılan çalışma ciddi sorun olmadıkça, ön değerlendirme aşamasına alınmalıdır. Bu süreçte, makalenin dilbilgisi, noktalama ve/veya yazım kuralları (kenar boşlukları, uygun şekilde referans gösterme, vb.) açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine karar verilirse, yazarlar bu konuda bilgilendirilmeli ve gerekli düzeltmeleri yapabilmeleri için kendilerine zaman tanınmalıdır.

• Çalışma ile ilgili ciddi sorun olmadıkça, olumlu hakem önerilerini göz ardı edilmemelidir.

• Çalışma ile ilgili ciddi sorun olmadıkça, önceki editörlerce verilen kararlar değiştirilmemelidir.

• Kör hakemlik bağlamında yazarların kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.

• Eser değerlendirme süreci mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.

• Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

• Editör Kurulu üyeleri, intihal ve atıf çeteciliği gibi bilimsel ve etik olmayan davranışları engellemek amacıyla önlemler almalıdır.

• Editörler Kurulu üyeleri, makaleler ile ilgili herhangi bir karar verirken (yayınlanma, ret vb.), makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar. Editör veya editörler kurulu, hiçbir gerekçeyle eser sahiplerinin ırkını, etnik kökenini, cinsiyetini, cinsel yönelimlerini, düşünce ve inançlarını dikkate alamaz.

• Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular. Her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.

• Editörün, yazarların ifade özgürlüğünü desteklemesi gerekmektedir.

• Editör ve editör kurulu, dergide yayınlanması için gönderilen eserleri dergi yazım kuralları bakımından değerlendirmelidir.

• Editörler, Dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.

Hakemlere karşı olan görev ve sorumluluklar :

• Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.

• Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamalıdır.

• Yazarlar ve hakemler arasında çıkar çatışması veya çıkar birliği olup olmadığını gözetmek durumundadır.

• Kör hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.

• Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.

• Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.

• Akademik nezaket kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.

Yayın Kuruluna karşı olan görev ve sorumluluklar :

• Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.

• Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.

• Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.

• Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.

• Yayıncıya karşı olan görev ve sorumluluklar

• Yayıncı ve Editörler Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.

Okuyuculara karşı olan görev ve sorumluluklar :

• Editör veya editör kurulu üyeleri, dergide yayımlanan makalelerin türünü (araştırma makalesi, karar incelemesi vb.) ve hakemli olup olmadığını açıkça belirtmelidir.

• Editör veya editör kurulu üyeleri, okuyucudan gelen geri bildirimleri dikkate almak ve açıklayıcı bilgi vermekle yükümlüdürler.

• Akademik yayın bütünlüğünü sağlamalıdır. Makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

• İnsan Hakları Yıllığı’na gönderilen tüm makaleler çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Çift taraflı kör hakemlik, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Hakemlere makaleler değerlendirilmek üzere DergiPark sisteminden veya ihy@hbv.edu.tr e-mail adresinden iletilmektedir. Hakemlerin, değerlendirdikleri makalenin insan hakları alanına katkısı ve makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ve bu kararlarına ilişkin gerekçelerini içeren bir form doldurmaları gerekmektedir.

• İnsan Hakları Yıllığı’na gönderilen çalışmalar için hakemlik yapan kişilerin aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

• Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.

• Hakem değerlendirmesi yapmak üzere davet alan bir hakem, ilgili çalışma için hakemlik yapıp yapamayacağını en kısa sürede editöre bildirmelidir.

• Hakemler eserleri tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirmekle yükümlüdürler.

• Hakemler, incelemek üzere görevlendirildikleri bir eserde yer alan bilgileri, eser sahibinin açık izni olmaksızın, yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşamazlar ve kullanamazlar. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.

• Hakemler, herhangi bir çıkar çatışması-çıkar birliği fark ettiklerinde, editörü bilgilendirmeli ve ilgili makalenin hakemliğini yapmayı reddetmelidirler.

• Hakemlerin hazırladıkları “Değerlendirme Formu”nda kullandıkları üslubun kibar, saygılı ve bilimsel olması gerekmektedir. Hakemler düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar. Hakemlerin bu tür bilimsel olmayan yorumlarda bulundukları tespit edildiğinde, yorumlarını yeniden gözden geçirmeleri ve düzeltmeleri için editör ya da editörler kurulu tarafından kendileriyle iletişime geçilebilmektedir.

• Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini Değerlendirme Formunda belirtmeleri gerekmektedir.

• Hakemlerin, değerlendirmelerini kendilerine tanınan süre içinde tamamlamaları gerekmektedir.

• Hakemler, daha önce yayınlanmış herhangi bir çalışma ya da bilgiyle benzerliği olan yayınların farkedilmesi durumunda editörleri bilgilendirmelidirler.

Yayıncının Etik Görev ve Sorumlulukları

• İnsan Hakları Yıllığı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından yayınlanmaktadır. Yayıncının etik sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

• Yayıncı, İnsan Hakları Yıllığı’nda makale yayımlama sürecinde karar merciinin ve hakemlik sürecinin editörün sorumluluğu olduğunu kabul eder.

• Yayıncı derginin web sayfasında derginin açık, elektronik ve ücretsiz erişimini sağlar.

• Editör, Rektör tarafından, en az doktor unvanına sahip Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Gerekli görülmesi durumunda ilgili birim yöneticisi editörü değiştirebilir. Görevi sona eren editör yeniden görevlendirilebilir. Editör, ihtiyaç duyması hâlinde alt editörler görevlendirebilir.

• Dergide yayımlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.

Yayın İlkeleri

1. İnsan Hakları Yıllığı Dergisi (İHYD), yılda bir kere yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir.

2. İnsan Hakları Yıllığı Dergisi ULAKBİM TR Dizin indekslerinde taranmaktadır.
Yayın dili Türkçe ve İngilizce olup, dergiye gönderilen makalelere Türkçenin yanında İngilizce, Almanca, Fransızca veya İspanyolca dillerinden birinde öz eklenecektir.

3. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İnsan Hakları Yıllığı, ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik ilke ve etik değerlere bağlı bir yayın politikası izlemektedir.
Bu bağlamda, YÖK tarafından Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde belirlenen esasların yanı sıra uluslararası geçerliğe sahip COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından ortaya konulan standartlar İnsan Hakları Yıllığı’nın yayın politikasının esaslı unsurlarını oluşturmaktadır.

4.Yazar, eserinin derginin benimsediği etik standartlar, yayın ilkeleri ve yazım kurallarının yanı sıra, 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na, YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ne ve COPE tarafından kabul edilen araştırma ve yayın etiği standartlarına uygun olup olmadığını kontrol ve teyit etmekle yükümlüdür. 

5. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm eserler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı ve uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.

6.Makaleler yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere tüm yayın hakları Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne ait olur.Yazarlar telif haklarını Üniversite’ye devretmiş sayılır, yazara ayrıca telif ücreti ödenmez.

7. Dergi bünyesindeki görevli editörler ve editör yardımcıları görevlerini gizlilik içinde, objektif ve tarafsız bir şekilde yapmakla mükelleftir yükümlüdür.

8. ULAKBİM/TR Dizin’ın kriterleri doğrultusunda dergimizde bilimsel yazılar türlerine göre araştırma makalesi, karar incelemesi, çeviri ve diğer çalışmalar (derleme vs.) şeklinde sınıflandırılmaktadır.
Yazar, çalışmanın niteliğine dair kanaatini (araştırma makalesi, karar incelemesi, çeviri ve diğer çalışmalar (derleme vs.)) çalışma başlığının altında belirtmelidir. Gelen yazıların niteliğinin ne olduğu hakemler tarafından değerlendirilir. Hakemlerin yazının türü konusunda görüş farklılığına düşmesi halinde editörler kurulunun kararı esas alınır.

9. Dergiye gönderilen eserlerin incelenmesinde görevlendirilen hakemler değerlendirmelerini, COPE tarafından açıklanan esasları da dikkate alarak; titizlikle, ivedilikle, objektif ve adil bir şekilde yapar. Hakemler, değerlendirdikleri eserlerin ulusal ya da uluslararası akademik etik ilkeler ve standartlara aykırı olduğunu tespit ettiği takdirde editör kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür. 

Makale Yazım Kuralları

1. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalenin dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir.

2. Makalelerde, yazar adları, yazarın çalıştığı kurum ya da kuruluş bilgileri, akademik unvanları, çalışma alanları, ORCID numaraları ve elektronik posta adresleri açık ve doğru bir şekilde belirtilmelidir.

3. Dergiye gönderilecek makaleler ihy@hbv.edu.tr e-mail adresine doğrudan gönderilebileceği gibi DergiPark sistemi üzerinden de gönderilebilir.

4. Yazar, çalışmanın niteliğine dair kanaatini (araştırma makalesi, karar incelemesi, çeviri ve diğer çalışmalar (derleme vs.)) çalışma başlığının altında belirtmelidir.

5. Makaleler, Microsoft Word programında hazırlanmış olmalıdır. Ana metin iki yana yaslı, 1,5 satır aralıklı, Times New Roman 12 punto, normal stil; dipnotlar iki yana yaslı, 1 satır aralıklı Times New Roman 10 punto, normal stil olarak hazırlanmış olmalı ve elektronik posta ile ihy@hbv.edu.tr adresine gönderilmelidir.

6. Dergiye gönderilen makalelerin 3.000 kelimeden az 15.000 kelimeden ve 40 sayfadan çok olmaması gerekir.

7. Dergiye gönderilen makalelerin başına, en az 100 en çok 250 kelimeden oluşan öz ve özün yazıldığı dillerde başlık ve beşer anahtar kelime eklenmelidir. Türkçe makaleler için Türkçe öze ek olarak, İngilizce öz eklenmesi gerekmektedir. Yazar, isterse İngilizce öze ek olarak Almanca, Fransızca ve İspanyolca öz de ekleyebilir.

8. Makalenin sonunda, makalede yararlanılan kaynakların listelendiği kaynakça yer almalıdır. Kaynakça, yazarların soy ismine göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

9. Yararlanılan kaynaklar kaynakçada şu şekilde yer almalıdır:

Kitaplar :

Soyad, Ad: Eserin Adı, Baskı, Yayınevi, Basıldığı Yer, Yıl.

Örnek: Kapani, Münci: Kamu Hürriyetleri, 7. Baskı, Yetkin Kitabevi, Ankara, 2013.

Makaleler:

Soyad, Ad: “Makalenin Başlığı”, Makalenin Yer Aldığı Eserin Adı, Cilt No., Sayı No., Makalenin Yer Aldığı Sayfa Aralığı.

Örnek: Salihpaşaoğlu, Yaşar: “Anayasa Mahkemesinin Kamu Tüzel Kişilerine Yönelik Bireysel Başvuru Yasağına Yaklaşımı: Çelişen İki Yöntem ve Gerekçe”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 23, S. 4, 2019 s.279-296.

Mahkeme kararları:

Dava adı, Başvuru Numarası, Karar Tarihi, Paragraf Numarası

Örnek: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları
Lingens v. Avusturya, BN. 9815/82, KT. 8/07/1986, p. 12.

Örnek: Anayasa Mahkemesi Kararları
Erdem Gül ve Can Dündar Başvurusu, BN. 2015/18567, KT. 25/02/2016, p. 50.

Birden fazla yazar tarafından hazırlanmış çalışmalarda, tüm yazarların ad ve soyadları tam olarak yazılmalıdır.:

Örnek: Gözübüyük, A. Şeref/Gölcüklü, Feyyaz: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 13. Ek Protokole Göre Hazırlanıp Genişletilmiş 10. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2013.

9. Yararlanılan kaynaklara ilişkin atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. İlk atıfta tam künye belirtilir. Aynı esere sonraki atıflarda soyad ve sayfa numarası belirtilmelidir.

Örnek: Kapani: s. 36.

Yazarın yayımlanmış birden fazla çalışmasından faydalanılmış ise çalışmanın ismi, yazarın diğer çalışmalarından ayırt edilmesini sağlayacak şekilde kullanılmalıdır.

Örnek: Kapani: Kamu Hürriyetleri, s.12

Kapani: İnsan Haklarının Uluslararası…., s. 35

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Remzi ÖZMEN / Gazeteci, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Körfez/Kocaeli

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.