Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

International Chamber Of Commerce (ICC) Tahkiminde Esasa Uygulanacak Hukuk

Tuğçe Nimet YAŞAR

Tahkim usulünde hakemler, uyuşmazlığı karara bağlarken “hukuki” bir tarzda faaliyetlerini icra ederler. Hakemlerin, önlerine gelen uyuşmazlığı çözüme kavuşturabilmeleri için, öncelikle uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukuku tespit etmeleri gerekmektedir. Hakemler genellikle uyuşmazlığı karara bağlamak için taraflar arasında akdedilen sözleşmenin dışına çıkma ihtiyacı duymamaktadırlar. Nitekim özellikle milletlerarası ticari sözleşmeler ayrıntılı bir şekilde düzenlenmektedir. Bu itibarla tarafların yükümlülükleri ve sözleşmenin ihlalinin sonuçları sözleşmede açıkça belirtilmektedir. Ancak tarafların dışında meydana gelen bir takım değişiklikler sonucu, tarafların akdettiği sözleşmede de değişikliklerin meydana gelmesi gündeme gelebilmektedir. Bu durumlarda, akdedilen sözleşme ne kadar detaya yer vermiş olursa olsun, sadece bu sözleşmeyi bilmek uyuşmazlığın çözümü için yeterli olmamakta, ayrıca uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukukun tespiti de gerekmektedir. Hakemler, devlet hâkimleri gibi belirli bir hukuk düzeninin kuralları ile sıkı sıkıya bağlı olmadıklarından dolayı tahkimde uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukukun tespiti önem kazanmaktadır.

International Chamber of Commerce (ICC), Milletlerarası Ticaret Odası (MTO), Tahkim, Esasa Uygulanacak Hukuk, ICC Tahkim Kuralları madde 17.

GİRİŞ

Milletlerarası tahkimde “tahkim” üst kavram olarak kabul edilmektedir. Tahkim kavramı altında öncelikle taraflarla hakem veya hakemler arasında yapılan “hakem sözleşmesi”, taraflar arasında yapılan milli mahkemelerin yetkisini ortadan kaldıran ve uyuşmazlığın çözümü için hakemleri yetkilendiren “tahkim sözleşmesi” ve son olarak da tahkim sözleşmesinin kurulmasına sebebiyet veren ve oluşacak uyuşmazlıklara kaynak teşkil eden (alım-satım, hizmet, istisna, vekâlet vb.) “maddi hukuk sözleşmesi” mevcuttur1. Bütün bu sözleşmeler, geçerlilik, amaç ve nitelik bakımından birbirinden farklı ve bağımsızdırlar. Başka bir ifadeyle her sözleşme kendi hukukuna tabidir. Gerçekten de bir sözleşmenin geçersiz olması diğer sözleşmenin geçerliliğine etki etmemektedir2. Bu bağlamda en az beş farklı hukuk sisteminin, bir milletlerarası ticari tahkim üzerinde etkili olduğu ifade edilmektedir3. Bunlar:

1. Tarafların tahkim sözleşmesi yapma ehliyetlerini düzenleyen hukuk,

2. Tahkim sözleşmesini ve bu sözleşmenin ifasını düzenleyen hukuk,