Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kat Mülkiyetli Taşınmazda Anayapının Harap Olması

ÖZET:

Kat Mülkiyeti Kanununun 47’nci maddesinde, anayapının harap olması durumu –belli koşullarda- kat mülkiyetinin sona ermesine bir neden olarak ele alınmış ve belli kurallara bağlanmıştır. Bu makalede, -Yargıtay uygulamaları da göz önünde tutularak- anılan Yasa maddesinin açıklamasına yer verilmiş; anayapının tümünün ve özellikle bağımsız bölümlerinden birinin ya da birden çok bağımsız bölümün tamamen harap olması durumunda, kat mülkiyetinin sona ermesinin yöntemi ve koşulları ile bağımsız bölüm maliklerinin yapacakları işler ve işlemler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anayapının harap olması, bağımsız bölümün harap olması, harap bağımsız bölümü yeniden yaptırma, arsa payının devri, birden çok bağımsız bölümün harap olması, kat mülkiyetinin geçici kat irtifakına çevrilmesi, kat irtifakının kat mülkiyetine dönüşmesi.

Giriş

Deprem, yangın, sel ve benzeri nedenlerle kat mülkiyetli anayapının tamamının veya bağımsız bölümlerden birinin ya da birkaçının harap olmasının hukuki sonuçları ve kat maliklerince yapılması gereken işler ve işlemler Kat Mülkiyeti Kanununun 47’nci maddesinde düzenlenmiştir. Anılan Yasa maddesi hükmüne göre, anayapının tümü harap olmuşsa, anataşınmaz üzerindeki kat mülkiyeti kendiliğinden sona ermekte; ancak kat maliklerinin birbirlerine karşı yükümlü oldukları sorumluluklardan kurtulabilmeleri için durumun tapu kütüğüne şerh edilmesi ve 48’inci maddede öngörülen işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Anayapıda bağımsız bölümlerden birinin ya da birkaçının harap olması durumunda ise anataşınmaz üzerindeki kat mülkiyeti hemen sona ermemekte; yasada öngörülen sürelere uyulması koşuluyla, harap olan bağımsız bölümün öncelikle malik tarafından yeniden yaptırılması, yaptırılmazsa o bölümün arsa payını devralan kat maliki ya da kat maliklerince yaptırılması veya tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlere bağlı arsa paylarını yeniden hesaplayarak kat mülkiyeti kütüğüne geçirtmeleri zorunludur. Belirtilen bu hususlar süresi içinde ve yöntemine uygun biçimde yerine getirilmediği takdirde anataşınmaz üzerindeki kat mülkiyeti sona ererek, taşınmazda paylı mülkiyet hükümleri uygulanacaktır.