Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Basın Kanununa Göre Dava Açma Sürelerinin Yetersizliği ve Anayasaya Aykırılığı Üzerine Değerlendirmeler

Hüsamettin UĞUR

ÖZET:

Bu çalışmada 5187 sayılı Basın Kanununun 26. maddesinde düzenlenen dava açma süreleri, bu sürelerin amacı, gerekliliği, niteliği, sonuçları, önceki Basın Kanunu ve benzer düzenlemelere göre yetersizliği, Anayasal temel bir hak olan hak arama hürriyeti (davacı olarak iddia hakkı) ve TCK’nın 73. maddesindeki şikâyet süresi karşısında mevcut dava açma sürelerinin hak arama hürriyetinin “özüne” dokunacak, “ölçülülük” ilkesine aykırı olacak şekilde kısıtlayıcı nitelikte olması ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Muhakeme (yargılama) Engeli, Basın Suçları, Dava Açma Süreleri, İddianamenin Kabulü, İddianamenin İadesi, Şikâyet Süresi, Hak Düşürücü Süre, Hak Arama Hürriyeti, Anayasaya Aykırılık.

Giriş

Ceza muhakemesi hukukunda soruşturma ve/veya kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet, izin, karar, mütalaa, uzlaşma veya belli bir sürede davanın açılması gibi şartların varlığı aranabilir. Bunların hepsi muhakeme engelleridir. Bu engellerin varlığına rağmen bir şekilde dava açılsa da yargılamaya devam edilemez.

Bazı özel ceza yasalarında düzenlenen suçlarla ilgili, muhakeme (yargılama) engeli olarak davalarının belli bir sürede açılması zorunluluğu getirilmiştir.26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun (m. 180)1, 11.11.1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu (m. 28)2, 9.6.2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanunu (m. 26) gibi.