Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Tebligat Hukukuna İlişkin Genel Bir Değerlendirme

A General Evaluation Concerning the Notice Law

Mahmut BİLGEN

Tebligat kısaca, “bilgilendirme ve belgelendirme” işlemi olup, adil yargılanma ve hukuki dinlenme hakkını en önemli ögesidir. Usulüne uygun bir şekilde tebligat yapılmadan yargılamaya devam edilip yargılamanın sonuçlandırılması boşuna emek ve zaman kaybına sebep olacağı gibi hukuki dinlenme hakkı yerine getirilmediği için adil yargılama hakkına da aykırı olacaktır. Uygulamada tebligat konusunda sıkça hatalar yapılmakta, bu yüzden yargılamalar uzamaktadır. Bu incelememizde tebligat ile ilgili olarak genel bir değerlendirme yapmayı amaçladık.

Tebligat, Adil Yargılanma, Muhatap, Tebligat Kanunu, İlanen Tebligat.

Legal notice briefly refers to an “informing and documenting” procedure and it is an essential part of the right to fair trial and right to a fair hearing. Continuation of the proceedings without notification in accordance with the procedure will result in loss of time and will be contrary to the right of fair trial. In practice, mistakes are often made about legal notices, as so prosecutions are prolonged. In this review, we aimed to make a general assessment of the notification.

Notice, Fair Trial, Addressee, Notification Law, Notice by Publication.

I. TEBLİGATIN AMACI

Tebligat kelime olarak Arapça kökenli olup, bildirim, bildirimden haberdar etmek1 anlamına gelir. Hukuki anlamda ise, “hukuksal bir işlemin ilgili kimsenin bilgisine sunulması için yetkili makamın yasanın öngördüğü esas ve usule uygun bir biçimde (elektronik ortam dahil) yazı ile veya ilan yolu ile yaptığı belgeleme işlemi” olarak tanımlanır2. Tebligat kısaca, “bilgilendirme ve belgelendirme” işlemi olup, adil yargılanma ve hukuki dinlenme hakkını en önemli ögesidir. Usulüne uygun bir şekilde tebligat yapılmadan yargılamaya devam edilip yargılamanın sonuçlandırılması boşuna emek ve zaman kaybına sebep olacağı gibi hukuki dinlenme hakkı yerine getirilmediği için adil yargılama hakkına da aykırı olacaktır. Uygulamada tebligat konusunda sıkça hatalar yapılmakta, bu yüzden yargılamalar uzamaktadır. Bu incelememizde tebligat ile ilgili olarak genel bir değerlendirme yapmayı amaçladık.

Tebligat Kanunu’nun 1-33. maddeleri genel hükümlere ilişkin olup, TK’nın 1. maddesinde sayılan kurumlar arasındaki tebligatlarda uygulanır. TK’nın 34-44 maddeleri sadece, kazai tebligatlarda; TK’nın 45-49 maddeleri idari tebligatlarda; TK’nın 50-51. maddeleri de sadece mali tebligatlarda uygulanır.

Kazai tebligat, adli, idari ve askeri kaza mercilerince yapılacak tebligatları; mali tebligat, Sayıştay tarafından yapılan tebligatlar ile diğer özel kanunlardaki tebligatları; idari tebligatlar ise, kazai ve mali tebligat dışında kalan tebligatları ifade eder.