Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarında Uygulanan Yetersayılar ve Bazı Değerlendirmeler

Quorums for General Meetings of Joint Stock Companies and Some Remarks Regarding the Subject

Esra HAMAMCIOĞLU,Levent BİÇER

Anonim ortaklıklarda genel kurul, paysahipleri veya temsilcilerinin katılımı ile yılda en az bir defa ve gerektiğinde toplanan zorunlu bir organdır. Ortaklığın birçok konudaki kararları genel kurulda alınır. Genel kurulda alınan kararlar, toplantıya katılsın katılmasın tüm ortakları, yönetim kurulunu, diğer yöneticileri ve ortaklığı bağlar. Bu çalışmada anonim ortaklık genel kurul toplantılarında uygulanan yetersayılar, yetersayıların anasözleşme ile değiştirilmesi, anasözleşme ile arttırılan yetersayıların hangi yetersayılarla değiştirilebileceği, oy hakkının donması ve oy hakkından yoksunluk hallerinin yetersayılara etkisi ile yetersayılara aykırılığın sonuçları incelenmeye çalışılmıştır.

Anonim Ortaklık, Genel Kurul, Genel Kurul Kararları, Yetersayı, Yetersayılara Aykırılığın Sonuçları.

General meeting of shareholders is a mandatory organ in joint stock companies that convenes at least once annually or more when necessary. Many resolutions regarding the company are taken in general meetings. Resolutions taken in general meetings legally bind all shareholders whether they are present or absent in the meeting, board of directors, other directors and company itself. In this study, we aimed to analyze quorums in general meeting of shareholders, amendment of statutory quorums with clauses of articles of association and scope of those amendments, effects of freezing of voting rights and temporary deprivation of voting rights to quorums.

Joint Stock Company, General Meeting of Shareholders, Resolutions of General Meeting of Shareholders, Quorum, Legal Consequences of Lack of Quorum.

I. Genel Kurul Kararının Hukuki Niteliği ve Oluşması
(Meydana Getirilmesi)

Anonim ortaklıklarda, genel kurul, pay sahipleri veya temsilcilerinin katılımı ile yılda en az bir kez ve gerektiğinde toplanan zorunlu bir organdır. Ortaklığın birçok konudaki kararları genel kurulda alınır1 ve pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını istisnalar saklı kalmak üzere kural olarak genel kurulda kullanır (TTK 407).

Genel kurul kararı2 ise, öğretide MOROĞLU tarafından “genel kurul olarak toplanan paysahipleri veya temsilcilerinin oyları ile meydana gelen, kural olarak ortaklık içi ilişkide ve istisnaen de dış ilişkide3 sonuç sağlama amacına yönelik olan irade beyanı” şeklinde tanımlanmıştır4.

Bilindiği üzere, hukuki işlem, belli bir hukuksal sonuç sağlamaya yönelen irade beyanıdır5. Öğretide genel kurul kararının da hukuki işlem6 niteliğinde olduğu kabul edilmektedir7.