Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Gümrük Kaçakçılığı Davalarının Diğer Davalarla Bağlantısı

Erhan GÜNAY

ÖZET:

Bağlantılı olmaları koşuluyla gümrük kaçakçılığı suçları ile sahtecilik suçlarının yargılamalarının, birlikte (aynı mahkemede) görülme zorunluluğu vardır. Kaçakçılık davalarının yargılamaları ihtisas mahkemelerince (1 numaralı asliye/ağır ceza) yapılacağı için, diğer suçların yargılamalarının kaçakçılık suçu yargılaması ile birleştirilmesi mümkün değildir. Ancak, kaçakçılık fiili ile doğrudan doğruya irtibatlı olan diğer bir suçun işlenmesi durumunda, her iki suç birlikte aynı davada görülebilir.

Anahtar Kelimeler: 5607 s. KMK yönüyle bağlantı, Belgede sahtecilik suçu yönüyle bağlantı.

1. Genel Olarak

CMK m. 8’e göre; bir kişi, birden fazla suçtan sanık olur veya bir suçta, her ne sıfatla olursa olsun birden fazla sanık bulunursa bağlantı var sayılır. Anılan Yasanın m. 9’a göre de; bağlantılı suçlardan her biri değişik mahkemelerin görevine giriyorsa, bunlar hakkında birleştirilmek suretiyle yüksek görevli mahkemede dava açılabilir. Keza m. 10 hükmüne göre; kovuşturma evresinin her aşamasında, bağlantılı ceza davalarının birleştirilmesine veya ayrılmasına yüksek görevli mahkemece karar verilebilir.

5607 s. KMK m. 17’de “Yetkili merciler” başlıklı düzenlemenin (2) numaralı fıkrasında “Bu Kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye ceza mahkemelerinde görülür. Ancak bu suçlarla bağlantılı olarak resmi belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.