Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yapılan Son Düzenleme Çerçevesinde Kadastro İşlemlerine İtirazda Zamanaşımı ve Mülkiyete Etkisi

Erkan KURAK

ÖZET:

Kadastro tespitlerine karşı dava açılabilmesi için 30 günlük ve 10 yıllık süreler öngörülmüştür. Ancak orta malları, hizmet malları, ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup da bir kamu hizmetine tahsis edilen yerler ile kanunları uyarınca Devlete kalan taşınmaz mallar bu sürelere istisna teşkil etmekteydi. 5841 sayılı Kanunla bu istisnai durumlar kaldırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadastro, kadastro davası, hak düşürücü süre, orta malları, hazine malları.

A. Giriş

Kadastro tespitindeki amaç, 3402 sayılı Kadastro Kanununun1 1’inci maddesinde ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını, arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekânsal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmak şeklinde tarif edilmiştir.

Kadastro tespiti, bir taşınmazın, mevcut halini belirtir şekilde fiili durumunun, sınırlarının ve yüz ölçümünün belirlenmesi yoluyla geometrik durumunun; üzerindeki mülkiyet ve diğer haklarının belirlenmesi yoluyla da hukuki durumunun belirlenmesidir. Bu belirleme aşamasında çeşitli uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar çıkmakta bu anlaşmazlıklar mahkemelere intikal ettirilerek dava yoluyla çözüm bulunmaya çalışılmaktadır.