Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yetki, Diğer İlk İtirazlar ve Zamanaşımı Savunusu (Def'i) Konusunda Hâkimin Karar Oluşturma Biçimleri

I. Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 27.04.2009 Tarihli ve E. 2008/11178, K. 2009/3591 Sayılı Kararı*

“Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilâmda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Dava 05.04.2005 tarihli Gayrimenkul Teklif Toplama ve Şartnamesi uyarınca verilen tellaklık hizmetinden kaynaklanan alacağın tahsili için girişilen icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.