Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Son Değişiklikler Işığında 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Hüseyin BİLGİN

ÖZET:

5812 sayılı Yasayla, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun çeşitli maddelerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Çalışmamızda 5812 sayılı Yasayla yapılan değişikliklerin neler olduğu ve getirdikleri yenilikler ele alınıp incelenirken aynı zamanda 4735 sayılı Yasanın da genel olarak düzenlediği hükümler Yasanın sistematiği içinde ele alınmıştır. Öte yandan, 4735 sayılı Yasada düzenlenmeyen görevli yargı yeri sorunu hakkındaki Uyuşmazlık Mahkemesi kararına yer verilerek konu aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: 4735 sayılı Yasa, 5812 sayılı Yasa, İhale, Kamu İhale Kurumu, Kamu İhale Sözleşmesi, Görevli Yargı Yeri

Giriş

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, TBMM’ce 05.01.2002 tarihinde kabul edilerek, 22.01.2002 günlü ve 24648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 4735 sayılı Yasa, yürütme ve yürürlük maddeleri ile birlikte toplam 41 maddeden oluşmaktadır. Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4735 sayılı Yasada, 30.07.2003 günlü ve 4964 sayılı Yasa, 07.06.2007 günlü ve 5680 sayılı Yasa, 30.07.2008 günlü ve 5794 sayılı Yasa ile değişiklikler yapılmış olup bunlardan en kapsamlısı 30.07.2003 günlü ve 4964 sayılı Yasa ile yapılan olmuştur.

Çalışmamıza konu olan, 5812 sayılı Yasa, ‘Kamu İhale Kanunu İle Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ adı altında 20.11.2008 tarihinde kabul edilerek, 05.12.2008 günlü ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 5812 sayılı Yasa da, 4735 sayılı Yasada değişiklik yapan Yasa olarak karşımıza çıkmakta olup, 4964 sayılı Yasa gibi 4735 sayılı Yasada kapsamlı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklerin neler olduğu ve getirdiği yeni durumları aşağıda ele alacağız. Ayrıca bu değişikliklerin yanı sıra genel olarak 4735 sayılı Yasayı, 4735 sayılı Yasada düzenlenen genel hükümler, 4735 sayılı Yasaya göre sözleşmenin uygulanması, 4735 sayılı Yasada yer alan Yasaklar ve Sorumluluklar, Çeşitli Hükümler ve Son Hükümler ile Görevli Yargı Yeri Sorunu üst (ana) başlıkları altında inceleyerek bu Yasayı daha yakından tanımaya çalışacağız.