Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Adres Kayıt Sisteminin Tebligat Hukuku Üzerine Etkileri

Osman DURAN

Bu makalemizde Tebligat Hukuku açısından Adres Kayıt Sistemi ve bu sistemin etkileri incelenmiştir. Tebligat Kanunu’nda yapılan son değişiklik ile kişilerin Adres Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olan adreslerine tebligat yapılma olasılığı getirilmiştir. Bu makalemizde 7201 sayılı Kanunu’nun 6099 sayılı Kanunla değişik 10/2, 21/2, 23/8, 35/2, 35/5 ve 49. maddeleri ile 28. maddesi incelenmiştir. Ayrıca Nüfus Hizmetleri Kanunu, Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ve Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri incelenmiştir. Yargıtay kararlarına da yer verilmiştir.

Tebligat Hukuku, Tebliğ, Tebligatın Yapılacağı Yer, Adres, Adres Kayıt Sistemi.

This essay examines Address Registration System for Notification Law and the effects of this system. Recent change to the Notification Law, notification has been made of the possibility of the addresses of persons registered in Address Registration System. This essay examines Article 10/2, 21/2, 23/8, 35/2, 35/5 and 49 and 28 of the Law No. 7201 amended by Law No. 6099 is examined in this essay. Also examined the provisions of the Population Services Law, Address Registration System Regulation and Implementation of the Regulation on Notification Law. Also examined the decisions of the Supreme Court.

Notification Law, Notification, the Place of the Notification, Address, Address Registration System.

GİRİŞ

Zaman geçtikçe teknolojideki değişiklikler ve zamanın diğer getirdikleri toplumu etkilemektedir. Toplumu etkileyen bu etkenler, kanunların değişmesine neden olmaktadır. 1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu1 da bu nedenlerle değişikliklere uğramıştır. Tebligat Kanunu günümüze kadar dört önemli değişiklik yaşamıştır. Bu değişiklikler 32202, 48293, 57284 ve 60995 sayılı kanunlarla yapılmıştır. Tebligat Kanunu’nda en son değişiklik yapan kanun 6099 sayılı Kanun’ dur. Bu kanun, Tebligat Kanunu’nda önemli değişikliklere sebep olmuştur. Bu değişikliklerin en önemlilerinden birisi Adres Kayıt Sistemi’nde kişilerin adreslerinin yer alması veya hiç yer almamasına Tebligat Hukuku açısından sonuçlar bağlanmasıdır. Adres Kayıt Sistemi esas alınarak, 6099 sayılı Kanun’un 3, 5, 6, 9 ve 11. maddeleri ile Tebligat Kanunu’nun 10/2, 21/2, 23/8, 35/2, 35/5 ve 49. maddeleri değiştirilmiştir. Adres kayıt sisteminin etkisi ile ve bu sisteme intibak için bu değişiklikler yapılmıştır6. Bu değişikliklerle, Adres Kayıt Sistemi tebligat işlerinde önemli bir yere sahip olacaktır. Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre adres değişikliklerinin kişiler tarafından, yirmi iş günü içinde nüfus müdürlüklerine, kurumlara ve dış temsilciliklere şahsen yapılması gereklidir. Eğer bu bildirim yapılmazsa veya gerçeğe aykırı bildirim yapılırsa Nüfus Hizmetleri Kanununa göre idari para cezası7 verilmektedir (NHK8 m. 68/ 1- c). Tebligat Kanunu’nda yapılan değişikliklerle adres değişikliğini bildirmeyen veya adresleri Adres Kayıt Sistemi’nde hiç yer almayan kişiler, idari para cezasının yanı sıra tebligat hukuku açısından bazı müeyyidelerle karşılaşacaklardır.

Ayrıca Tebligat Kanunu’nda yapılan değişiklikler dolayısıyla9, Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik10 çıkarılmıştır ve eski hükümlerle ilgili Tebligat Tüzüğü de yürürlükten kaldırılmıştır11. Bu yönetmelikte de Adres Kayıt Sistemi ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır12. Ayrıca Adres Kayıt Sistemi’nin etkisi ile Tebligat Kanunu’nda yapılan değişikliklere benzer olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda da değişiklik yapılmıştır13. Çalışmamızda tüm bu değişikliklere ve konumuzla ilgili Yargıtay’ın vermiş olduğu güncel kararlara da yer verilmiştir.

Çalışmamızda önce Adres Kayıt Sistemi üzerinde durulmuş, sonra Tebligat Kanunundaki ilgili değişikliklerin üzerinde durulmaya çalışılmıştır.