Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Hâkimlerin ve Savcıların Sosyal Güvenlik Keseneği

Yusuf CUMHUR

ÖZET:

Bu çalışmada, hâkimlerin ve savcıların 5510 sayılı Yasanın yürürlüğe girmeden önceki prime esas kazançları ve kesenek tutarları ile 5510 sayılı Yasanın yürürlüğe girdikten sonraki prime esas kazançları ve kesenek tutarları hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hâkim ve Savcıların Prime Esas Kazançları ve Kesenek Tutarları , Memur, Emekli.

1. Giriş

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, şüphesiz toplumun her kesimi bu Yasadan etkilenmiştir. Bahse konu Yasada çok radikal denebilecek hükümler bulunmaktadır. Radikal hükümler içerme nedenlerinin başında, mevcut sosyal güvenlik sisteminin finansman sorununun her geçen gün büyümesi ve ileride bu sorunun üstesinden gelinemez hal alması gelmektedir. Bu bağlamda, yeni Yasayla, sosyal güvenlik sisteminin finansman dengesi kurulmaya çalışılmıştır. Söz konusu Yasa işçilere, işverenlere ve memurlara bir takım yeni haklar getirmekle birlikte, bir takım yeni yükler de getirmiştir. Getirmiş olduğu yüklere, daha geç yaşlarda emekli olmak, en azından memurlar için daha yüksek sosyal güvenlik primi ödemek örnek olarak verilebilir. Yasanın getirmiş olduğu yenilikler, işçilerden ziyade memurları daha çok etkilemektedir. Çünkü yeni düzenleme işçilerin tabi olduğu SSK mevzuatına benzer hükümler içermektedir. Ancak bu ifadeden yeni Yasanın SSK mevzuatıyla birebir örtüştüğü anlamı çıkarılmamalıdır.

5510 sayılı Yasa, daha çok Devlet memurları için olumsuz hükümler getirmiştir. Bunların başında, aylık bağlama oranının düşürülmesi, prime esas kazançların artırılması ve daha yüksek tutarda kesinti yapılması, daha geç yaşta emekli olunması gelmektedir. Diğer taraftan Devlet memurlarının tabi olduğu Emekli Sandığı Kanununa göre, her memur sınıfına ve derecesine göre adil olarak kesenek ödemekteydi. Yalnız makam, görev ve temsil tazminatının keseneğe tabi olmaması; buna rağmen emeklilikte bu tazminatların hiçbir kesintiye tabi tutulmaksızın tam olarak ödenmesi adil değildi. Ancak 5510 sayılı Yasa, Devlet memurlarının prime esas kazançların tespitinde, bazı memurlar aleyhine hükümler içermektedir. Bu memurların başında da hâkimler ve savcılar gelmektedir.