Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Sigortacının Sorumluluğu

The Insurer’s Liability in Compulsory Traffic Insurance

Safiye Nur BAĞRIAÇIK

Zarar görenin korunması konusunda zorunlu sorumluluk sigortalarına ihtiyaç duyulmuştur. Karayolları Trafik Kanunu (KTK) m.91’de kanun koyucu zarar görenlerin korunması için sigorta yaptırma zorunluluğu öngörülmüştür. Sözleşmenin taraflarından biri sigortacıdır. Sigortacının oluşan zarardan sorumluluğu ve sorumluluğunu sınırlandıran hallerin tespit edilmesi gerekir. Bu tespiti yaparken Karayolları Trafik Kanunu (KTK), Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçe Genel Şartları ve son olarak yürürlüğe giren 6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da KTK’ya ilişkin yapılan değişiklikler değerlendirilmelidir.

Sigorta, Türk Ticaret Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Sigortacı.

The injured were needed to protect the traffic insurance. Compulsory insurance has been introduced for the protection of the injured in Highway Traffic Code Article 91. One side of the insurance contract is the insurer. The insurer's liability for damage that occurs and you need to identify the cases limits the liability. Fort this purpose, Highway Traffic Code, the Turkish Commercial Code, Highways Compulsory Liability Insurance Policy General Conditions and 6704 Nr. Code amendment Highway Traffic Codeshould be considered.

Insurance, Turkish Commercial Code, Highway Traffic Code, Traffic Insurance, Insurer.

Karayolları Mali Sorumluluk Sigortası (KZMSS) son zamanlarda çok sayıda değişikliğin yaşandığı bir alan olmuştur. Karayolları Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (KZMSSGŞ) da 6102 sayılı TTK hükümleri çerçevesinde güncellenmiştir. Ayrıca 6704 sayılı yasa ile de Karayolları Trafik Kanunu (KTK) hükümlerinde önemli değişiklikler olmuştur. Bunlar, KTK m.92’ye yeni bentler eklenmiş m.97 ve m.99’da hükümlerinde de değişikliğe gidilmiştir. Çalışmamızın konusunu KTK hükümleri kapsamında sigortacının sorumluluğuna ilişkindir. Yukarıda belirtmiş olduğumuz güncel mevzuat çerçevesinde sigortacının sorumluluğuna ilişkin olarak tespitlerde bulunulacaktır. Çalışma daha ziyade 6704 sayılı yasa ile bazı hükümlerinde değişiklik yapılan KTK çerçevesinde yapılacak olup yer yer TTK’nın da ilgili hükümlerinde yer verilecektir.

Kaza ve mesuliyet sigortaları, tıpkı sebep mesuliyeti gibi teknolojik ve sanayileşmede ilerleme neticesinde ortaya çıkmıştır1. Zorunlu sigortalara özellikle sorumluluk sigortalarında ihtiyaç duyulmuş ve zarar görenlerin korunması amacıyla bu alanda sigorta yapma mecburiyeti getirilmiştir2. KZMSS, KTK’nda“Sorumluluk ve Sigorta” başlığı altında düzenlenmiştir. KZMSS, motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya zarar uğramasına sebebiyet verilmiş olması halinde, o aracı işletenin zarara uğrayan üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılamayı amaçlayan ve yasalarca yapılması zorunlu kılınan sigortalarıdır3. Tanıma bakıldığında KZMSS, motorlu aracı işletenin işletme faaliyeti neticesinde üçüncü kişilere verdiği maddi ve cismani zararları karşılamaya yönelik bir nitelik taşıdığından bir zarar sigortasıdır4.

KTK’dan doğan sorumluluk bir tehlike sorumluluğu5 olduğu gibi uygulamada da sık karşılaşılan örneğidir6. Kanun koyucu tehlike sorumluluğu öngördüğü hallerde genel olarak sorumluluk sigortası da yapılmasını zorunluluğunu da getirmiştir7. KTK m.91’de sigorta yaptırma zorunluluğu belirtilmiştir. KTK m.85/3 ve m.85/4’te iki tane daha tamamlayıcı nitelikte tehlike sorumluluğu daha öngörülmüş olsa da bu sorumluluklar hakkında sigorta yaptırma zorunluluğu getirilmemiştir8.