Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Ceza Muhakemesi Hukukunda Adil Yargılama Yükümlülüğü

Fair Trial Principle in Criminal Procedure Law

Bahri ÖZTÜRK

Türk Ceza Yasalarındaki yenilikçi düzenlemeler, yargılamanın her aşamasında adil yargılanma hakkının sağlanabilmesi adına büyük bir titizlikle kaleme alınmıştır. Adli kolluğun yetkileri ve sorumluluğu azaltılarak, CMK soruşturma evresinin tek hukukçusu olan savcı merkezli olarak hazırlanmıştır. Ayrıca iddianamenin iadesi prosedürü ile yargılamanın kural olarak tek celsede yapılmasının önü açılmıştır. Ne var ki uygulamada, adil yargılanma hakkı kapsamında getirilen bu düzenlemeler bakımından aksaklıklar yaşanmaktadır.

Adil Yargılanma Hakkı, Adil Yargılama İlkesi, Makul Sürede Yargılanma Hakkı, İddianamenin İadesi, Adli Kolluk.

The innovative regulations in Turkish Codes of Criminal Law were designed meticulously in order to provide the right to a fair trial in every step of the adjudication. The power and responsibility of the law enforcement officers have been diminished and a prosecutor-centered approach has been embraced, as he/she is the sole lawyer of the prosecution phase within the Criminal Procedure Law. In addition, the procedure of returning of indictment opened the way for the judgments to be made in one court hearing. However, there are some flaws in the application of these regulations which were brought within the scope of the right to a fair trial.

Right to a Fair Trial, Fair Trial Principle, Right to Trial Within a Reasonable Time, Returning of Indictment, Law Enforcement Officers.

Anayasamız, adil yargılanmayı bir hak olarak düzenlemiştir. Gerçekten Anayasa’nın 36’ncı maddesine göre “herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Bu hak devlete, söz konusu hakkın kullanılabilir duruma getirilmesi ve bununla ilgili önlemlerin alınması yükümlülüğünü getirir. Ancak adil yargılama aynı zamanda Devlet için bir yükümlülüktür. Devlet adil bir yargılamanın tüm şartlarını hazırlamak zorundadır.

AİHM kararlarına göre soruşturma evresini de kapsayan bu temel ilkeye göre altı unsurun uygulamada bir arada göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Buna göre: ADİL YARGILAMANIN UNSURLARI: