Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Türkiye’de Kriminolojinin Tarihi (II)

A Quantitate Analyze Of Criminological Theses in Turkey Submitted between 1983 and 2013

Veysel DİNLER

Türkiye’de kriminolojinin tarihinden söz edebilmek için, bu alanda yapılan tez çalışmalarının da ele alınması gerekir. Suç bilim ile ilgili tezler incelendiğinde, bu konuyla sosyal bilimler dışında, tıp ve fen bilimlerinden araştırmacıların da yoğun olarak ilgilendikleri gözlenmektedir. Türkiye’de kriminoloji ile ilgili asıl sorunun, bu konuya ilgi duyulup duyulmamasından çok bu çalışmaların kurumsal bir niteliğe bürünememesi olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışma, CHD’nin 29. sayısında yayınlanan “Türkiye’de Kriminolojinin Geçmişi ve Geleceği (Var mıdır?)” makalesinin devamı olarak tasarlanmıştır. Çalışmada kullanılan yöntem ve üslup farklılığı, iki konunun farklı yazılar olarak yayınlanmasını gerektirmiştir. 1983-2013 yılları arasında Türkiye üniversitelerinde yazılan ve YÖK veri tabanında kayıtlı bulunan 690 adet tez, SPSS programı kullanılarak, çeşitli analizlere tabi tutulacaktır. Böylelikle Türkiye’de lisansüstü kriminoloji çalışmaları deskriptif bir biçimde anlatılacaktır.

Kriminoloji, Kriminoloji Tezleri, Suç Konusunda Tezler, Lisansüstü Tezler, Türkiye Kriminoloji Tarihi.

In order to talk about the history of criminology thoroughly, one has to take into account the graduate theses in the field. A preliminary observation shows us that medicine and natural science scholars are interested in crime researches as well as social scientists. It is understood that the main problem of criminology in Turkey is the lack of institutionality rather than the lack of academic interest. This paper is designed as the second part to the article “History of Criminology in Turkey” and thus takes the issue where “The Past, Present and Future of Criminology (is there?)” left it. The difference of methodology and approach required the presentation of the work in two separate articles. 690 graduate theses on criminological studies submitted to universities of Turkey and archived by the CoHE between 1983 and 2013 will be analyzed with the aid of SPSS.

Criminology, Theses on Criminology, Theses on Crime, Graduate Theses, History of Criminology in Turkey.

GİRİŞ

Türkiye’de kriminoloji tarihini ortaya koymak üzere yapılan çalışmanın birinci aşamasında; Türkiye’de kriminoloji çalışmalarının nasıl başladığı, geçmişten günümüze yayınlar, öğretim, kurumsallaşma ve kuramsal gelişmeler bakımından ele alınmıştır.1 Bu çalışma ise, birinci makaleyi tamamlar nitelikte, Türkiye’de 1983-2013 yılları arasında suç bilim alanındaki lisansüstü tezlerinin niceliksel analizini yapmayı hedeflemektedir. Lisansüstü çalışmalar, ilk makalenin eksik kısmıdır. Lisansüstü çalışmaları ele alış yöntem ve yaklaşımı farklı olduğundan, birinci yazının bütünlüğünün bozulmaması amacıyla, bu konu ayrı bir makale olarak tasarlanmıştır.

Suç bilim ile ilgili lisansüstü çalışmalar incelendiğinde, Türkiye akademisinin suç çalışmalarına oldukça ilgili olduğu görülecektir. Bununla birlikte, “Türkiye’de Kriminolojinin Geçmişi ve Geleceği (Var mıdır?)” yazısında ele alınan kurumsal sorunlar nedeniyle, araştırmacıların bu ilgisi daha kısa süreli olmakta, çoğunlukla yüksek lisans tezi sonrasında bu konuda devam etmedikleri veya daha sonrasında çok azının meslek yaşamında suç araştırmalarına devam ettiği anlaşılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, 1983-2013 arasındaki lisansüstü çalışmaları deskriptif bir yolla ele almaktır. Böylelikle bugüne kadar kriminoloji alanındaki çalışmalar, niceliksel olarak anlaşılabilecektir. Kriminoloji ile hangi üniversite ve anabilim dallarının daha ilgili olduğu; en çok tez yürüten akademisyenler ile en çok hangi konularda tez yazıldığını ortaya çıkarmak mümkün olabilecektir. Özellikle bugüne kadar çalışılan konuların bilinmesi, gelecekte araştırmacıların konu seçiminde özen göstermesinde son derece yarar sağlayacaktır.