Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu

Legal Responsibility of the Private Hospitals

Gülşah GÖZPINAR KARAN

Son yıllarda, kamusal niteliğe sahip olan sağlık hizmeti özel hastaneler aracılığıyla sunulmaktadır. Bu çalışmada, özel hastaneler ile hastalar arasındaki hukuki ilişki ve özel hastanelerin hukuki sorumluluğu ele alınmıştır. Hasta ve özel hastane arasındaki ilişki öncelikle sözleşmesel ilişkidir. Hasta ile özel hastane arasındaki sözleşme hastanın hastaneye başvurması ile oluşur. Doktrinde, özel hastane ile hasta arasındaki sözleşmeye hastaneye kabul sözleşmesi adı verilmiştir. Hastaneye kabul sözleşmesinden doğan yükümlülükler mevcuttur. Bu sözleşmenin asıl edimi hastanın tedavisi ve iyileştirilmesidir. Özel hastanenin hastaya sağlık hizmeti verme, tedavi etme ve bunun yanında hastayı durumu hakkında bilgilendirme yükümlülükleri vardır. Özel hastanenin hatası, hastaneye kabul sözleşmesi ile belirlenmiş yükümlülüklerine aykırı davranması sonucu oluşur. Sözleşmesel yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda, hastanın özel hastaneye karşı tazminat davası açma hakkı doğar.

Özel Hastane, Hasta, Tıbbi Tedavi, Sorumluluk, Hastaneye Kabul Sözleşmesi.

In recent years, health services which should be public are offered through private hospitals. In this study, legal relationship between private hospitals and patients and the legal responsibility of private hospitals are dealt. Firstly, the legal relationship between a patient and a private hospital is a contractual relationship. The contract between a patient and a private hospital will be formed with the application of the patient to the hospital. In doctrine, the name of the contract between a private hospital and a patient is called “the hospital admission agreement”. There are legal obligations arising from the hospital admission agreement. The main subject of the contract is the cure and the therapy of the patient. The private hospital has the obligation of giving health care and medical treatments to the patient and has responsibility of caring the patient and giving information to the patient about his or her condition. The problem with the private hospital happens with the violation of obligations that was undertaken in the hospital admission agreement. As a result of the breach of contractual obligations, patient is entitled to compensation sue against the private hospital.

Private Hospital, Patients, Malpractice, Medical Treatments, Responsibility, Hospital Admission Agreement.

I. Giriş

Bu makalede, özel hastane ile hasta arasında sorumluluğa neden olacak sözleşmesel ilişki, haksız fiil ilişkisi ve vekâletsiz iş görme ilişkisi incelenmiştir. Hasta ile özel hastane arasındaki, doktrinde hastaneye kabul sözleşmesi adı verilen sözleşmenin niteliği incelenmiş ve bu sözleşmeden kaynaklanan borçların ve yükümlülüklerin neler olduğu; bu borçlara ve yükümlülüklere uyulmaması neticesinde özel hastanenin hukuki sorumluluğunun neler olacağı üzerinde durulmuştur. Bunun yanı sıra, özel hastanenin hukuki sorumluluğuna yol açacak haksız fiil sorumluluğu ve vekâletsiz iş görmeden doğan sorumluluğu da incelenmiştir.

Devlet, vatandaşlarının sağlıklı bir şekilde, huzur ve refah içinde yaşatma sorumluluğunu üstlenmiştir. Nitekim Anayasa m. 56/1 hükmü gereğince herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bu hükmün gereğini yerine getirmek Devletin görevidir.

Devlet, sağlık hizmetini kamu ve özel hastaneler aracılığıyla vermektedir. Devlet hastanelerinin sağlık hizmeti verme konusunda yetersiz kalması nedeniyle, özel hastaneler Devletin denetimi ve gözetimi altında, kuruluşu ve işleyişi kanunlara bağlı olmak koşuluyla hizmet vermektedir. Kamusal niteliğe sahip bir hizmet olan sağlık hizmeti, özel hastaneler tarafından bir ücret karşılığı verilmektedir.