Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Sağlık Mesleği Mensuplarının
 Suçu Bildirmemesi

Health Professionals’ Fail to Inform the Crime

Özkan GÜLTEKİN

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 280’inci maddesinde düzenlenen “Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi” suçu, “Adliyeye Karşı Suçlar” bölümü altında düzenlendiği için korunan hukuki yarar, adliyenin korunmasıdır.

Yasa koyucu, sağlık mesleği mensubu deyiminden kimlerin anlaşılması gerektiğini sayma yöntemiyle belirlemiştir. Ancak bu sayım sınırlı olmayıp örnek teşkil edici niteliktedir. Maddenin 2’nci fıkrasındaki “sağlık hizmeti veren diğer kişiler” kavramının kapsamı ise, tam olarak belirlenmemiştir. Maddedeki “Görevini yaptığı sırada” ve “bir suçun işlendiği yönünde bir belirti” ibareleri muğlak olup, bildirimin yapılacağı merci olarak “yetkili makamlara” ibaresi kullanılmasına rağmen, yetkili makamların kimler olacağı gösterilmemiştir. Keza; bildirimin ne şekilde yapılacağı ve bildirim yükümlülüğünün ne kadar sürede yapılacağına ilişkin bir düzenleme de yoktur. Bunların yanında, geç bildirimden kast edilenin ne olduğu hususu da belirsiz bırakılmıştır.Bu çalışmada, bütün konular irdelenerek 5237 sayılı TCK’nın 280’inci maddesi, mülga 765 sayılı TCK’nın 530’uncu maddesindeki düzenleme ile kıyaslanarak suçun maddi ve manevi unsurları, suçun özel görünüş hâlleri ve soruşturma koşulları ile birlikte ele alınarak tartışılmıştır.

Sağlık Mesleği, Yetkili Makam, Belirti, Bildirim, Suç, Süre, Görev.

Since the offense “health professionals’ fail to inform the crime” committed by the health professionals is regulated under the article 280 of the Turkish Penal Code no 5237 with the title ‘Offences Against the Courthouse”, the legal interest is under the protection of courthouse.

The law-maker determined who will be understood from the “health professionals” term by listing each one. However this listing isn’t restrictive and has an attribute to set an example. Nevertheless the scope of the “other persons providing health services” term given in the second paragraph of the article hasn’t been exactly determined. The expressions in the article “during the performance of duty” and “an indication referring a committed offense” are ambiguous and although the expression “competent authorities” is stated as the authorities to be informed, it isn’t clearly stated who will these competent authorities be. Likewise there isn’t any arrangement regarding how the information will be given and how long it would be to fulfill the obligation to notify. Besides all these it is indefinite that what is it mean with late notification.In this paper, material and moral elements of the offense are argued by taking special aspects of the offense and investigation conditions into consideration by comparing the article 280 of Turkish Penal Code no.5237 with the article 530 of the former Turkish Penal Code no.765 and examining thoroughly.

Healthcare Profession, Competent Authority, Indication, Notify, Offense, Period, Task.

I. Giriş

“Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi”, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Özel Hükümler” başlıklı ikinci kitabının “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmının “Adliyeye Karşı Suçlar” başlıklı ikinci bölümündeki 280’inci maddede düzenlenmiştir.

5237 sayılı TCK’nın 280’inci maddesine göre; “(1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır.”