Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Özel Hastanelerde Hastanın Aydınlatılması Yükümlülüğü ve Yargılama Süreci Tamamlanmış Dava Örnekleri

Responsibility to Make Clarification to the Patient in Private Hospitals and Lawsuit Samples of which Judgment Processes are Completed

Gültezer HATIRNAZ EROL

Makalemizde, “Hasta Hakları Yönetmeliği”nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla 8 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin maddeleri dikkate alınarak Özel Hastanelerin Aydınlatma Yükümlülüğüne ve yargılama süreci tamamlanmış dava örneklerine değinilmiştir.

Aydınlatmanın çeşitleri, aydınlatmanın kime yapılacağı, kim tarafından yapılacağı, aydınlatmanın şekli, ispat yükünün kimde olduğu, aydınlatma zamanı, hangi hallerde aydınlatmaya gerek olmadığı konuları ayrıntılı olarak anlatılmış. Rıza formunun nasıl hazırlanması gerektiği, aydınlatma ve aydınlatılmış onamın ayrımı yapılmıştır.Yine engellilerin, çocukların aydınlatılması ve ilaçlar hakkında aydınlatma konusu hakkında değerlendirmeler yapılmış. Komplikasyonlar konusunda aydınlatma yapılmamasının, komplikasyonu malpraktise dönüştüreceği konularına değinilmiştir. Aydınlatma konusuna ilişkin Yargıtay kararları ile de konu pekiştirilmiştir. Sonuç kısmında ise, Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin getirdiği değişiklikler ve yenilikler konusunda kanaatimiz mevcuttur.

Özel Hastane, Hekim, Sağlık Personeli, Hastane işleticisi, Tam hastaneye kabul sözleşmesi, Bölünmüş hastaneye kabul sözleşmesi, Haksız fiil, Adam çalıştıranın sorumluluğu, Borçlar Kanunu, Hasta, hasta hakları, hekim, aydınlatma, rıza, İnsan Hakları, Teşhis ve tedavi sözleşmesi, Malpraktis, Risk Aydınlatması, Komplikasyon, Rıza Formu, Hasta Hakları Yönetmeği, Sağlık Hakkı, Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Hasta Hakları Birimi, Tıbbi müdahale Bilgilendirme, ilaç, İlaçlar hakkında bilgi verilmesi, Rıza formu, Engellilerin aydınlatılması, Çocukların aydınlatılması, Dünya Tıp Birliği, Biyotıp Sözleşmesi, Türk Medeni Kanunu.

In our article, Responsibility to Make Clarification to the Patient in Private Hospitals and Lawsuit Samples of which Judgment Processes are Completed by taking changes made in articles of “Regulation on Amendments on Patients’ Rights Regulation” (8th May 2014) into consideration.

The subjects; type of clarification, who will be clarified, who will make clarification, form of clarification, who has the burden of proof, time of clarification, the circumstances when no clarification is needed are expressed in detail. How the consent form will be prepared, to clarify and to be clarified are distinguished.Also evaluations on clarification to disabled, to children and about the medicines are made. It’s mentioned that not to make clarification on complications modifies the complication to malpractice. The subject is supported with the Court of Appeal decision regarding to the clarification subject. We have opinion on amendments and reforms brought by the Regulation on Amendments on Patient Rights Regulation in the conclusion part.

Private Hospital, Physician, Healthcare Personnel, Hospital Manager, Complete Hospital Acceptance Agreement, Partial Hospital Acceptance Agreement, Tortious Act, Responsibility of Employee, Code of Obligations, Patient, Patient rights, Physician, clarification, consent, Human Rights, Diagnosis and treatment agreement, Malpractice, Risk Clarification, Complication, Consent Form, Patient Rights Regulation, Health Right, Regulation on Amendment on Patient Rights Regulation, Patient Rights Unit, Medical Intervention Informing, Medicine, Informing on Medicines, Consent form, Clarification of Disabled, Clarification of Children, World Medical Union, Bio-medicine Agreement, Turkish Civil Code.

“Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (8 Mayıs 2014)1 maddeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.”

I. Aydınlatma

Teşhis ve tedavi sözleşmesinde, tıbbî teşhis ve tedavi edimini gerçekleştirecek olan hekim ve özel sağlık kurumları ve kuruluşları bu edimi icra etmeden önce hastayı veya kanuni temsilcisini (veli veya vasi), uygulanacak teşhis ve tedavi konusunda aydınlatmak zorundadır2. Bu aydınlatma faaliyeti neticesinde, hasta veya kanuni temsilci, uygulanacak tıbbî teşhis ve tedaviye rıza gösterip göstermeyeceğine karar verir.

Özel sağlık kurumlarının ve kuruluşlarının işleticileri de bunu sağlamak ve gerekli ortamı yaratmakla hasta veya kanuni temsilcisine karşı sorumludurlar3. Tam hastaneye kabul sözleşmesinde hastane işleticisi için doğan borçlardan biri de hastanın aydınlatılmasıdır. Bölünmüş hastaneye kabul sözleşmesinde ise, bu yükümlülük tıbbi tedaviyi üstlenmiş olan hekime aittir.