Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Haksız Rekabet Suçları

Unfair Competition Crimes in the Commercial Law

Alper KESKİN

Bu çalışmamızda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ışığında haksız rekabet suçlarını öğretideki görüşler ve Yargıtay İçtihatlarına da yer vererek açıklamaya çalışacağız.

Haksız Rekabet Suçları, Zamanaşımı, Teşebbüs, İştirak, İçtima, Yargıtay İçtihatları ve Öğretideki Görüşler.

In this article, we will explain unfair competition crimes which is regulated in the Turkish Commercial Code, by giving example from academical doctrines and the convictions of the Supreme Court of Appeals.

Unfair Competition Crimes, Prescription, Initiative, Participation, Concurrence, The Supreme Court of Appeals, Academical Doctrines.

Giriş

Günümüzde hızla gelişen ticaret, internetin giderek ticaretin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi karşısında bu alanda düzenlemelere duyulan gereksinim, uluslararası mal ve hizmet piyasalarında yer alma arzusu ve özellikle Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde aday ülke konumunda olmanın getirdiği yükümlülükler Türk Ticaret Kanununda köklü değişiklikler yapılmasını zorunlu kılmış ve bu nedenle 13.01.2011 tarihinde yeni bir Türk Ticaret Kanunu kabul edilmiş, 14.02.2011 tarihinde de Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile birlikte, pek çok alanda olduğu gibi haksız rekabete ilişkin düzenlemelerde de köklü değişiklikler yapılmıştır.1

Türk hukukunda haksız rekabet suçlarının varlığı, daha etkin bir mücadele için ticari hayatın yalnızca özel hukuk hükümleri ile düzenlenemeyeceği, cezai hükümlere ihtiyaç duyulması gerekliliğinin bir ifadesidir.

Kanunkoyucu, bu düşünceden hareketle, haksız rekabet fiilleri için tazminat sorumluluğunu düzenledikten sonra, YTTK’nın 62 vd. maddelerinde cezai sorumluluğa yer vermiştir. 6102 sayılı YTTK’da 6762 sayılı ETTK’dan farklı olarak, haksız rekabet teşkil eden tüm fiiller, suç olarak düzenlenmiştir.