Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Genel Haciz Yoluyla Takip İle
 Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takibin Karşılaştırılması

Comparison of the Ordinary Enforcement Proceedings With the Enforcement Proceedings for Negotiable Instruments

Alican FAK

Kambiyo senetlerinin ticari hayattaki tedavül kabiliyeti ve ticari hayatta ihtiyaç duyulan sürat ve güveni sağlayıcı fonksiyonları nedeniyle ayrı bir önemi bulunmaktadır. Kanun koyucu, içerisinde kayıtsız şartsız para alacağını ihtiva eden kambiyo senetlerinin kendine özgü nitelikleri, özellikle kamu itimadına mazhar olmaları nedeniyle diğer para alacaklarından farklı bir şekilde icra takibine konu olmasını öngörmüştür.

Çalışmamızın konusu, sadece para ve teminat alacakları için başvurulabilen genel haciz yoluyla takip ile içerisinde esasen para alacağını ihtiva etmesine rağmen kendine özgü nitelikleri bulunan kambiyo senetleri için öngörülmüş Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takibin mukayesesinden ibarettir.

Kambiyo Senedi, İcra Takibi, Karşılaştırma, Genel Haciz Yoluyla Takip, Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip.

Negotiable instruments have circulation, speedy and reliable transactions characteristic. Therefore, this instruments have important role in commercial life. Because of these characteristic, legislator has regulated different enforcement proceedings for these instruments on the contrary other pecuniary claims. In this article, we are going to compare ordinary enforcment proceeesings with enforcement proceedings for negotiable instruments.

Negotiable Instruments, Executive Proceeding, Comparison of, Ordinary Enforcement Proceedings, Enforcement Proceedings For Negotiable Instruments.

Giriş

Çalışmamızda kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip ile genel haciz yoluyla takibin aşamaları arasındaki farklılıklar incelenecektir.

Genel haciz yoluyla takip ile kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip, cüz’i icrada ilâmsız icra yolunun türleridir. Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu, elinde bir kambiyo senedi1 bulunan alacaklının başvurabildiği özel bir ilâmsız icra yoludur2. Genel haciz yolu ise, herhangi bir belgeye bağlı olmasa dâhi, bütün para ve teminat alacakları için başvurulabilen bir ilâmsız icra yoludur.

Kambiyo senedi, Türk Ticaret Kanunu3 (TTK) kapsamında bir kıymetli evraktır4. Kambiyo senedinden maksat, TTK’nın 780’inci vd. maddelerinde düzenlenen çek, 671’inci vd. maddelerinde düzenlenen poliçe ve 776’ncı vd. maddelerinde düzenlenen bono (emre muharrer senet) dur.