Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Rekabet Kurumu’nun Yargı Kararlarının Gereğini Yerine Getirmesinde Rekabet Hukuku Açısından Doğabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Gamze ÖZ

Rekabet Kurumu’nun, yargı organlarının iptal ve yürütmeyi durdurma kararlarının gereğini yerine getirmesi hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak Anayasa’da ve yasalarda düzenlenmiş olan genel ilkelere tabidir. Buna karşın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenmiş olan bazı usuller nedeniyle iptal veya yürütmeyi durdurma kararlarının yerine getirilmesinde ortaya çıkan güçlükler yalnız Rekabet Kurumu ve işlemin tarafları açısından değil, rekabet hukuku uygulamasının ilgili pazarlar üzerindeki etkileri nedeniyle üçüncü kişiler ve pazar koşulları üzerinde de bazı sorular ve telafisi güç sonuçlar ortaya çıkarabilecek niteliktedir. Bu çalışmada Rekabet Kurulu’nun yakın ve önceki tarihli bazı kararlarının yargı organları tarafından iptali üzerine bu kararların gereklerinin yerine getirilmesinde ortaya çıkabilecek soru(n)lar somut örnekler üzerinden tartışılmıştır.

Rekabet Kurumu, rekabet hukuku, idarî işlemin iptali, yürütmenin durdurulması, Danıştay.

Being an administrative organ, the Competition Authority is also obliged to comply with the cancellation and injunction decisions of the administrative courts. This obligation of the Competition Authority as all other administrative organs, is a constitutional requirement regulated in the Constitution and in the laws as a prerequisite for the principle of rule of law. The compliance of the Turkish Competition Authority with the decisions of the administrative courts may cause some questions, if not problems, arising from the statutory procedural requirements regulated in Law No. 4054 on the Protection of Competition. Accordingly, both the decisions cancelled and the new decisions to be taken in order to comply with the court decision will have an impact not only on the parties to the transaction but also on the third parties as well as on the market conditions altogether which, may create some irreversible consequences. This Article aims to elaborate some likely questions which may arise in the course of compliance of the Competition Authority with cancellation and injunction decisions of the courts in the light of recent and earlier decisions of the cancelled decisions of the Turkish Competition Board.

Turkish Competition Authority, Competition Board, Law No. 4054 on the Protection of Competition, Competition Law, cancellation decisions, injunction decisions, decisions of the Competition Board, decisions of the administrative courts cancelling Competition Board decisions, Council of State and competition law.

GİRİŞ

İdarenin, yargı kararlarının gereğini yerine getirmesi konusu, Türk idare hukuku öğretisinde ve uygulamada sık tartışılan konu başlıkları arasındadır. Bu çalışmada Rekabet Kurulu (RK) kararlarına ilişkin olarak verilen iptal ve yürütmeyi durdurma kararlarının gereğinin idare (Rekabet Kurumu) tarafından yerine getirilmesi ve bu süreçte karşılaşılan sorunlar güncel bazı RK kararları incelenerek tartışılmıştır. Konu aşağıdaki üç başlık altında ele alınacaktır:

I. İdari yargı organları tarafından verilen iptal ve yürütmeyi durdurma kararlarının yerine getirilmesi

II. RK ve idari yargı organlarının güncel kararlarının incelenmesi